E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

Njoftim Shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrdhënieve me Jashtë

 Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralale në kategorinë e mesme drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese Njoftim fituesi ” Drejtor ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Marredhenieve me Jashte”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil

Në zbatim të nenit 21 dhe 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV tëVendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë. 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i MediaveAudiovizive njofton : Shkarko këtu

Njoftim fituesi

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore/Juridike”Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”Pozicioni:Specialist Sektori i Inspektimeve në Drejtorinë e Mbikëqyrjes.– Kategoria e pagës III-b Shkarko Këtu

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimitnr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti iMediave Audiovizive njofton se:Në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentave për konkurim nëpërmjetprocedurës së lëvizjes paralele, është… Continue Reading Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara