E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Historiku

1994-1995

Fillimet e veprimtarisë së mediave

Vitet 1994 – 1995 shënojnë fillimet e veprimtarisë së mediave (radio dhe televizione) private në Republikën e Shqipërisë. E gjithë veprimtaria e radiove dhe televizioneve private nisi shumë më herët se ajo që përcaktohej me ligjin 8410/1998. Deri para daljes së tyre në vend ekzistonte vetëm një operator shtetëror, që transmetonte dy programe radioje dhe një program televiziv, Radiotelevizioni Shqiptar (RTSH).

1998

Miratohet ligji Nr. 8410 “Për radion dhe televizionin publik e privat në Republikën e Shqipërisë”

Në 1996-1998 në Shqipëri numri i stacioneve private televizive u rrit me shpejtësi, me rreth 30 të tilla, në 21 qytete të vendit dhe nevoja për kuadër rregullues po bëhej gjithnjë edhe më e ndjeshme.Më 30 shtator 1998 u miratua Ligji nr. 8410 “Për radion dhe televizionin publik e privat në Republikën e Shqipërisë”. Ligji kishte për objekt median private por edhe atë që deri në atë kohë konsiderohej si shtetërore.

1999

Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit

Më 30 Qershor të vitit 1999 Kuvendi i Shqipërisë zgjodhi për herë të parë në historinë e vendit, Këshillin Kombëtar të Radios dhe Televizionit, një organizëm i ri rregullator për fushën e mediave elektronike, i parashikuar me ligjin 8410, datë 30.09.1998. Ligji në fjalë e përcaktonte organizmin e përbërë me 7 anëtarë përfaqësues të mendimit intelektual të pavarur, që varen vetëm nga ligji. Veprimtaria e mediave private në vend ka filluar përpara plotësimit të kuadrit ligjor përkatës dhe për rrjedhojë, para ngritjes së institucionit të KKRT-së. Si e tillë ajo është pjesë e historisë së mediave private në Shqipëri.Nevoja për ndryshimin e legjislacionit në fushën e transmetimeve audiovizive lindi si rezultat i zhvillimeve teknologjike si dhe për të përmbushur detyrimet që rrjedhin për Republikën e Shqipërisë e për të harmonizuar me detyrimet që rrjedhin nga MSA.

2013

Miratohet ligji Nr. 97 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”

Gjendja e mediave me kalimin e viteve gjithashtu ndryshoi gjë e cila përforcoi nevojën e ndryshimit të kuadrit ligjor. Për këtë arsye në vitin 2013 u miratua ligji Nr. 97 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” (Ligj 97/2013). Ligji 97/2013 rregullon veprimtarinë e mediave audiovizive dhe shërbimeve mbështetëse të tyre, mbi bazën e parimit të asnjanësisë teknologjike në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ligji 97/2013 parashikon parimet themelore që përbëjnë bazën e zhvillimit të veprimtarisë audiovizive. Përveç parimeve të përgjithshme, të cilat janë norma deklarative, ka disa dispozita që parashikojnë detyrime për ofruesit e shërbimit mediatik audioviziv duke përcaktuar që këta të fundit, në veprimtarinë e tyre, të respektojnë kërkesat të legjislacionit për median gjatë veprimtarisë audio dhe audiovizive.

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara