E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00
 • Vendimi-nr.-40-datë-26.04.2024-Rregullorja-për-ndryshime-në-pronësi.pdf pdf (4606kb) [ download ]
 • Për-disa-shtesa-dhe-ndryshime-ne-rregulloren-Per-kriteret-dhe-procedurat-e-dhenies-se-autorizimeve-miratuar-me-vendimin-nr.99-dt.-07.06.2017-te-AMA-s.pdf pdf (957kb) [ download ]
 • Për-disa-shtesa-dhe-ndryshime-ne-rregulloren-Per-procedurat-e-inspektimit-te-veprimtarise-audiovizive-te-ofruesve-te-sherbimit-mediatik-audio-dhe-ose-audioviziv-.pdf pdf (885kb) [ download ]
 • Vendim-nr.113-date-11.12.2023-Për-Miratimin-e-Rregullores-Mbi-Kriteret-dhe-Procedurat-Për-Shqyrtimin-Miratimin-dhe-Zbatimin-e-Projekteve-të-AMA-s.pdf pdf (843kb) [ download ]
 • RREGULLORE-E-AUTORITETIT-TE-MEDIAVE-AUDIOVIZIVE.pdf pdf (4193kb) [ download ]
 • Kodi-i-Transmetimit-AMA-.pdf pdf (1419kb) [ download ]
 • Disa-shtesa-dhe-ndryshime-ne-vendimin-nr.-181-date-11.09.2017-Per-miratimin-e-rregullores-per-shqyrtimin-e-ankesave-nga-Keshilli-i-Ankesave-dhe-te-drejten-e-pergjigjes.pdf pdf (632kb) [ download ]
 • Vendim-i-AMA-nr-47-date-05.06.2023.pdf pdf (645kb) [ download ]
 • Rregullore-per-procedurat-dhe-kriteret-per-dhenien-e-licences-se-transmetimit-audio-analoge.pdf pdf (5516kb) [ download ]
 • Udhezim-per-percaktimin-e-rregullave-dhe-procedurave-per-monitorimin-e-mbulimit-nga-ofruesit-e-sherbimit-mediatik-audio-dhe-audioviziv-te-fushates-zgjedhore.pdf pdf (1732kb) [ download ]
 • Udhezim-per-format-dhe-kategorite-e-programeve-per-regjistrim-dhe-arkivimi-nga-ofruesit-e-sherbimit-mediatik-audioviziv.pdf pdf (267kb) [ download ]
 • Rregullores-per-monitorimin-e-spektrit-te-frekuencave.pdf pdf (2123kb) [ download ]
 • Rregullore-per-transmetimin-pa-shperblim-te-informacioneve-mesazheve-dhe-njoftimeve-me-interes-te-larte-per-publikun-e-gjere.pdf pdf (1776kb) [ download ]
 • Rregullore-per-transmetimin-e-raporteve-te-shkurtra-te-ngjarjeve-me-rendesi-te-madhe-per-publikun.pdf pdf (1429kb) [ download ]
 • Rregullore-per-procedurat-e-zgjedhjes-se-mosmarreveshjeve-per-shfrytezimin-e-multipleksit.pdf pdf (2679kb) [ download ]
 • Rregullore-Per-procedurat-dhe-kriteret-per-dhenien-e-licences-se-transmetimit-audio-te-komunitetit.pdf pdf (3666kb) [ download ]
 • Rregullore-per-procedurat-dhe-kriteret-per-dhenien-e-autorizimit-per-perdorimin-e-frekuencave-te-brezit-HF-per-ofrimin-e-sherbimit-audio.pdf pdf (217kb) [ download ]
 • Rregullore-Per-percaktimin-e-kritereve-dhe-procedurave-per-renditjen-e-sherbimeve-audio-dhe-audiovizive-qe-mbeshteten-ne-rrjete-numerike.pdf pdf (3660kb) [ download ]
 • Rregullore-Per-kriteret-dhe-procedurat-per-dhenien-e-licences-kombetare-te-transmetimit-audioviziv-dhe-licences-kombetare-te-sherbimit-te-programit-audioviziv.pdf pdf (6446kb) [ download ]
 • Rregullore-per-kriteret-dhe-masat-rregulluese-per-bashkeperdorimin-e-infrastruktures-se-transmetimit-te-RTSH-se.pdf pdf (2194kb) [ download ]
 • Rregullore-per-komunikimet-audio-dhe-audiovizive-me-natyre-tregtare-format-kushtet-dhe-koha-ditore-e-lejuar-per-transmetimin-e-reklamave.pdf pdf (4928kb) [ download ]
 • Rregullore-mbi-proceduart-dhe-kriteret-per-ofrimin-e-sherbimeve-mediatike-audio-dhe-audiovizive-sipas-kerkeses-se-perdoruesit.pdf pdf (3782kb) [ download ]
 • Rregullore-mbi-kriteret-e-ofrimit-te-sherbimeve-te-mbrojtura.pdf pdf (2859kb) [ download ]
 • Rrefullore-per-parandalimin-e-konfliktit-te-interesave-dhe-per-deklarimin-e-pasurive-ne-ushtrimin-e-funksioneve-publike-nga-administrata-e-autoritetit-te-mediave-audiovizive.pdf pdf (251kb) [ download ]
 • Per-percaktimin-e-frekuencave-per-sherbimin-e-transmetimit-audio-te-komunitetit-dhe-celjen-e-gares-per-dhenien-e-licencave-te-transmetimit-audio-te-komunitetit.pdf pdf (501kb) [ download ]
 • Per-nje-shtese-ne-vendimin-e-AMA-s-nr.98-date-07.06.2017-Per-miratimin-e-numrit-llogjik-te-programit-te-sherbimeve-programore-kombetare-te-pergjitshshme-dhe-sherbimeve-programore-private-rajonalelokale.pdf pdf (293kb) [ download ]
 • Per-miratimin-e-rregullores-per-procedurat-e-inspektimit-te-veprimtarise-audiovizive-te-ofruese-te-sherbimit-mediatik-audio-dhe-audioviziv.pdf pdf (6421kb) [ download ]
 • Per-miratimin-e-rregullores-per-procedurat-dhe-kriteret-per-dhenien-e-licences-lokale-te-transmetimit-audioviziv-ne-peridhen-tranzitore.pdf pdf (6736kb) [ download ]
 • Per-miratimin-e-rregullores-per-proceduart-dhe-kriteret-e-dhenies-se-autorizimeve.pdf pdf (23029kb) [ download ]
 • Per-miratimin-e-rregullores-mbi-procedurat-per-shqyrtimin-e-ankesave-nga-Keshilli-i-Ankesave-dhe-te-drejten-e-pergjigjes.pdf pdf (2424kb) [ download ]
 • Per-miratimin-e-kodit-te-sjelljes-te-anetareve-te-autoritetetit-te-medias-audiovizive.pdf pdf (3069kb) [ download ]
 • Per-miratimin-e-disa-shtesave-dhe-ndryshimeve-ne-Rregulloren-per-percaktimin-e-kritereve-dhe-procedurave-per-renditjen-e-sherbimeve-audio-dhe-audiovizive-qe-mbeshtetjen-ne-rrjetet-numerike.pdf pdf (1394kb) [ download ]
 • Per-disa-ndryshime-ne-rregulloren-Per-procedurat-dhe-kriteret-per-dhenien-e-licences-se-transmetimit-audio-miratuar-me-vendim-nr.153-date-18.07.2016-te-AMA-s.pdf pdf (491kb) [ download ]
 • Per-disa-ndryshime-ne-rregulloren-per-procedurat-dhe-kriteret-per-dhenien-e-licences-se-transmetimeve-audio-miratuar-me-vendim-nr.153-date-18.07.2016-te-AMA-s-i-ndryshuar.pdf pdf (530kb) [ download ]
 • Nje-ndryshim-ne-vendimin-nr.19.2016-per-miratimin-e-struktures-organikes-dhe-kategorizimit-te-pozicioneve-te-punes-te-Autoritetit-te-Mediave-Audiovizive.pdf pdf (1313kb) [ download ]
 • Miratimin-e-tarifes-mujore-per-mbeshtetjen-e-operatoreve-privat-vendor-per-nje-allotment-ne-rrjetin-numerik-te-ndertuar-nga-RTSH.pdf pdf (2623kb) [ download ]
 • Miratimin-e-numrit-logjik-te-programit-te-sherbimeve-programore-kombetare-te-pergjitshme-dhe-sherbimeve-programore-private-rajonale-lokale.pdf pdf (978kb) [ download ]
 • Miratimin-e-ndryshimit-te-fatures-per-vjeljen-e-detyrimeve-financiare.pdf pdf (8326kb) [ download ]
 • Miratimin-e-kontrates-se-sherbimit-te-transmetimit-publik.pdf pdf (4320kb) [ download ]
 • Mbi-percaktimin-e-pagesave-per-licence-ose-autorizim-dhe-sherbimet-qe-kryhen-nga-Autoriteti-i-Mediave-Audiovizive.pdf pdf (3067kb) [ download ]
 • Disa-ndryshime-ne-rregulloren-per-dhenien-e-licencave-te-transmetimit-te-audio-te-komunitetit-miratuar-me-vendim-nr.55-date-04.04.2016.pdf pdf (0kb) [ download ]
 • 69-Ndryshim-i-vendimin-nr-38-mbi-DD.pdf pdf (0kb) [ download ]
 • Rregullore-per-komunikimet-Audio-dhe-ose-Audiovizive-me-Natyre-Tregtare-Format-Kushtet-dhe-Koha-Ditore-e-Lejuar-per-Transmetimin-e-Reklamave.pdf pdf (4243kb) [ download ]
 • Rregullore-per-transmetimin-e-raporteve-te-shkurtra-te-ngjarjeve-me-rendesi-te-madhe-per-publikun.pdf pdf (303kb) [ download ]
 • Rregullore-per-licensimin-e-rrjeteve-numerike-dhe-programeve-te-tyre-nepermjet-procedures-se-Beauty-Contest.pdf pdf (895kb) [ download ]
 • RREGULLORE-PER-KRITERET-PER-DHENIEN-E-LICENCES-SE-SHERBIMIT-TE-PROGRAMIT-AUDIOVIZIV.pdf pdf (512kb) [ download ]
 • Rregullore-per-procedurat-e-inspektimit-te-veprimtarise-audiovizive-te-ofruesve-te-sherbimit-mediatik-audio-dhe-ose-audioviziv.pdf pdf (7031kb) [ download ]
 • Vendimi-nr.-152-dt.-11.10.2019-Regulloria-ofrim-sherbimi-sipas-kerkeses.pdf pdf (3731kb) [ download ]
 • Vendim-nr.1-date-16.01.2020-per-miratimin-e-rregullores-per-dhenien-e-licences-se-transmetimit-audio-per-qellime-te-perkohshme-dhe-nevoja-institucionale.pdf pdf (2410kb) [ download ]
 • Rregullore-per-dhenien-e-licencave-te-transmetimit-audio-te-komunitetit.pdf pdf (657kb) [ download ]
 • Rregullore-per-procedurat-dhe-kriteret-e-dhenies-se-autorizimeve.pdf pdf (441kb) [ download ]
 • Rregullore-per-marrjen-e-masave-organizative-per-ushtrimin-e-veprimtarise-se-Autoritetit-te-Mediave-Audiovizive-gjate-gjendjes-se-epidemise-se-shkaktuar-nga-covid-19.pdf pdf (3457kb) [ download ]
 • RREGULLORE-PER-KRITERET-DHE-MASAT-RREGULLUESE-PER-BASHKEPERDORIMIN-E-INFRASTRUKTURES-SE-TRANSMETIMIT-TE-RTSH-SE.pdf pdf (2563kb) [ download ]
 • RREGULLORE-PER-PROCEDURAT-E-ZGJIDHJES-SE-MOSMARREVESHJEVE-PER-SHFRYTEZIMIN-E-MULTIPLEKSIT.pdf pdf (3145kb) [ download ]
 • Vendim-nr.-64-date-17.04.2021-“Për-një-shtesë-në-vendimin-e-Autoritetit-të-Mediave-Audiovizive-nr.-220-datë-01.12.2017.pdf pdf (127kb) [ download ]
 • Numri-i-popullsise-ne-Republiken-e-Shqiperise-viti-2021.pdf pdf (419kb) [ download ]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara