“Mbrojtja e fëmijëve në mediat audiovizive” AMA konferencë ndërkombëtare në Tiranë!

Në Tiranë, më 13 tetor 2021, u mbajt Konferenca Ndërkombëtare me temë “Mbrojtja e fëmijëve në mediat audiovizive”, organizuar nga Autoritet i Mediave Audiovizive.Konferenca i zhvilloi punimet në tre panele në të cilat referuan ekspertë nga Britania e Madhe, Belgjika, Gjermania si dhe profesorë e ekspertë të fushës nga vendi dhe rajoni.. Kryetarja e Autoritetit […]

Njoftim për media !

Në nisje të sezonit të ri televiziv, Autoriteti i Mediave Audiovizive uron të gjithë OSHMA-të dhe stafet e tyre: Punë të mbarë dhe suksese! Autoriteti i Mediave Audiovizive, gjithashtu, gjen rastin të risjellë në vëmendje të OSHMA-ve detyrimet që rrjedhin nga ligji 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Kodi i Transmetimit […]

Njoftim Shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrdhënieve me Jashtë

 Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralale në kategorinë e mesme drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese Njoftim fituesi ” Drejtor ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Marredhenieve me Jashte”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil

Në zbatim të nenit 21 dhe 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV tëVendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë. 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i MediaveAudiovizive njofton : Shkarko këtu

Njoftim fituesi

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore/Juridike”Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”Pozicioni:Specialist Sektori i Inspektimeve në Drejtorinë e Mbikëqyrjes.– Kategoria e pagës III-b Shkarko Këtu

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimitnr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti iMediave Audiovizive njofton se:Në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentave për konkurim nëpërmjetprocedurës së lëvizjes paralele, është […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara