Njoftim për ndërprerjen e menjëhershme të transmetimetimeve të paligjshme

Njoftim për ndërprerjen e menjëhershme të transmetimetimeve të paligjshme Në kuadër te ushtrimit të detyrave dhe kompetencave ligjore, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka konstatuar se ende ka ofrues të shërbimeve audiovizive në Republikën e Shqipërisë të cilët po emetojnë nga pika transmetimi dhe frekuenca të paautorizuara. Këto subjekte kanë zënë në mënyrë të paligjshme frekuencat e përcaktuara […]

Njoftim mbi sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit për pajisjen me licencë kombëtare transmetimi audioviziv numerik dhe/ose licencë kombëtare shërbimi të programit audioviziv

Në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nenit 16, pika 2 e rregullores “Për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencës kombëtare të transmetimit audioviziv dhe licencës kombëtare të shërbimit të programit audioviziv”, miratuar me vendimin e AMA-s nr. 219, datë 12.10.2016, AMA ju njofton sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit, në vijim të kërkesës së subjekteve që kanë blerë dokumentacionin e konkurrimit, si më poshtë:

Njoftim mbi sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit për pajisjen me licencë kombëtare transmetimi audiovizv numerik dhe /ose licencë kombëtare shërbimi të programit audioviziv

Në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nenit 16, pika 2 e rregullores “Për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencës kombëtare të transmetimit audioviziv dhe licencës kombëtare të shërbimit të programit audioviziv”, miratuar me vendimin e AMA-s nr. 219, datë 12.10.2016, AMA ju njofton sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit, në vijim të kërkesës së njërit prej subjekteve që ka blerë dokumentacionin e konkurrimit, si më poshtë:

Njoftim për ndërprerjen e transmetimeve numerike në mënyrë të paligjshme.

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe VKM-së Nr. 292, datë 02.05.2012, “Për miratimin e Strategjisë së Kalimit nga Transmetimet Analoge në Transmetimet Numerike”, ka një rol të rëndësishëm në procesin e kalimit në transmetimet numerike.

Njoftim “Për çeljen e garës për dhënien e 2 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik”

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “Për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencës kombëtare të transmetimit audioviziv dhe licencës kombëtare të shërbimit të programit audioviziv” miratuar me vendimin nr. 219, datë 16.04.2015 të AMA-s, si dhe vendimit nr. 231, datë 03.11.2016 të AMA-s “Për çeljen e garës për dhënien e 2 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik” do të organizojë garën e kandidaturave për dhënien e 2 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik për rrjetet numerike të identifikuara me nr. 006 K dhe nr. 007 K, të përbëra nga:

Shqetësim për respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale

Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive, z. Gentian Sala ka zhvilluar ditën e martë, 11.10.2016, një takim pune me z. Donald E. Townsend, nga Shërbimi i Huaj Tregtar i SHBA-së/Zyra e Patentave dhe Markave të SHBA-së. Fokusi kryesor ishte situata në tregun audioviziv shqiptar në lidhje me respektimin nga OSHMA-të të të drejtave të pronësisë intelektuale në transmetime.

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara