Qarku Dibër – Tryeza e gjashtë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi më 10 janar 2023, në Peshkopi tryezën e gjashtë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit.

Ndonëse tryeza e zhvilluar në qarkun e Dibrës pati karakter gjithëpërfshirës dhe diskutimet prekën të gjithë kapitujt e Projektkodit, vëmendja kryesore u përqendrua veçanërisht te detyrimet e rrjedhura në kuadrin e “Mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës” dhe “Barazisë gjinore në transmetimet audiovizive”, tek “Aksesi dhe respektimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në transmetimet audiovizive”, te “Parandalimi dhe luftimi i gjuhës së urrejtjes” si edhe te “E drejta për privatësi dhe mbrojtje të të dhënave personale”.

Pjesë e këshillimit u bënë përfaqësues të OSHMA-ve, institucioneve arsimore, Policisë së Shtetit, institucioneve lokale, shoqërisë civile, etj.

Tryeza i shërbeu përballjes së Projektodit të Transmetimit me pritshmëritë e të gjitha grupeve të interesit në përgjithësi, duke u ndalur veçanërisht te detyrimet për respektimin e barazisë gjinore dhe interesit më të lartë të fëmijës, të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe pakicave në përgjithësi, shmangien e diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes pavarësisht lirisë së shprehjes dhe mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave personale pavarësisht së drejtës për informim.

Kryetarja e Këshillit të Ankesave, Mirela Oktrova, bëri një paraqitje të shkurtër të procesit të deritanishëm të rishikimit të Kodit të Transmetimit në përmbushje të detyrimeve të rrjedhura prej Planit Strategjik 2021-2023 të Autoritetit dhe kërkesave të zhvillimit shoqëror dhe teknologjik. Ajo u ndal te rëndësia e veçantë që Kodi i Transmetimit, si ankt nënligjor i Ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” ka për garantimin e rolit rregullator të Autoritetit të Mediave Audiovizive dhe Këshillit të Ankesave në marrëdhëniet midis OSHMA-ve dhe publikut, në administrimin e ankesave dhe në kuadrin e edukimit mediatik të të gjitha palëve. Referuar këshillimeve publike në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit, Kryetarja e Këshillit të Ankesave tërhoqi vëmendjen për rëndësinë e ruajtjes së ekuilibrit midis të drejtave dhe detyrimeve në kuadrin e veprimtarisë audiovizive, konkretisht midis lirisë së shprehjes dhe së drejtës për informim nga njëra anë si edhe detyrimit për respektimin e privatësisë, prezumimit të pafajsisë dhe të drejtave të komuniteteve të prekura, nga ana tjetër.

Përfaqësuesit e OSHMA-ve dhe grupeve të interesit u ndalën te kufiri i ndjeshëm midis rendjes për shpejtësi dhe eksluzivitet informimi dhe standardeve etike, tek indiferenca e mediave ndaj shembullit pozitiv dhe përmbajtjeve edukuese, te stereitipet e ngurta gjinore dhe promovimi i mangët i grave të suksesshme, te ndikimi direkt dhe indirekt i stigmës në pasqyrimin e aftësisë së kufizuar fizike dhe mendore, te shmangiet e standardit në ekspozimin e identitetit të viktimave, te problemet e aksesit të PAK në mediat audiovizive, etj.

Ekspertja e angazhuar nga AMA për analizimin dhe hartimin e Kodi të ri të Transmetimit, Prof. Dr. Vasilika Hysi, në cilësinë e juristes dhe njohëses së lirive dhe të drejtave të njeriut, prezantoi me detaje ndryshimet e propozuara për seksionet në diskutim. Ajo u ndal ndër të tjera, në rëndësinë e hartimit të një kapitulli të veçantë dispozitash dhe rekomandimesh për barazinë gjinore dhe gjuhën e urrejtjes, në konsensusin e përgjithshëm shoqëror përkitazi shtimit të dispozitave në dobi të interesit më të lartë të fëmijës, në detyrimin për standarde ndërkombëtare në trajtimin e privatësisë dhe të dhënave sensitive si edhe në shpjegimin e së “drejtës së harresës|” dhe detyrimit për respektimin e saj në veprimtarinë audiovizive.

Tryeza e organizuar nga Autoriteti i Mediave Audiovizive në qarkun e Dibrës, ishte e dyta e këtij lloji e organizuar në rrethe, pas tryezës së zhvilluar në qarkun e Shkodrës, në tetor të vitit 2022.

Autoriteti i Mediave Audiovizive inkurajon të gjithë aktorët dhe faktorët që të konsultohen me draftin dhe të bëjnë komentet dhe propozimet e tyre lidhur me të.

Fushata e këshillimit publik për Kodin e Ri të Transmetimit planifikohet të vazhdojë deri në fund të tremujorit të parë të këtij viti. Gjatë gjithë kësaj kohe, Projektkodi i plotë i Transmetimit do të qëndrojë i publikuar në faqen zyrtare të Autoritetit të Mediave Elektronike – në rubrikën Këshillimi publik – për të garantuar akses të plotë në dokument, jo thjesht dhe vetëm të OSHMA-ve dhe grupeve të tjera të interesit, por edhe të publikut të gjerë – si për t’u njohur me të, ashtu edhe për të formuluar vërejtje, komente dhe propozime për aspekte të caktuara të tij.

Perpara Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Specialist në Sektorin e Legjislacionit Europian dhe Integrimit në BE, Drejtoria e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara