Njoftim Shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrdhënieve me Jashtë

 Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralale në kategorinë e mesme drejtuese.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese

Njoftim fituesi ” Drejtor ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Marredhenieve me Jashte”

Perpara Njoftim Shpallje për lëvizje paralele/pranimin në shërbim civil në kategorinë ekzekutive