E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

Njoftim për çeljen e garës për dhënien e 1 (një) licence transmetimi Audio Analoge

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio”, miratuar me vendimin e AMA-s, nr. 153, datë 18.07.2016, i ndryshuar, si dhe vendimit të AMA-s, nr. 22, datë 15.02.2019 “Për çeljen e garës për dhënien e licencës private të transmetimit audio analoge dhe miratimin e dokumentacionit të licencimit ” do të organizojë procedurën e përzgjedhjes së kandidaturave për dhënien e 1 (një) licence private transmetimi audio analoge, të përbërë nga:

  1. licenca e shërbimit të programi audio;
  2. licencë për ndërtimin e operimin e rrjetit analog.

Për zonën e mëposhtme:

NrZona e ofrimit të shërbimit Përcaktimi i operatoritPika e transmetimitFrekuenca (MHz)
1.Bashkia TepelenëAudio analoge lokale

Tepelenë

(qytet)

95.5

Subjektet e interesuara për t’u pajisur me licencë private transmetimi audio analoge, janë të lutur që të depozitojnë aplikimet në Autoritetin e Mediave Audiovizive, rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, Kutia Postare 1010, Tiranë, brenda datës 02 prill 2019, ora 10.00.

Dokumentacioni i plotë i konkurrimit të kandidaturave, që përfshin:

  • Rregulloren “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio” e ndryshuar;
  • Kushtet teknike të instalimit të pajisjeve transmetuese për secilën zonë të shpallur; (Pika e transmetimit, kanali, fuqia e transmetuesit);
  • Kërkesat programore;
  • Pagesat për licencën, taksat etj, të llogaritura për zonën në fjalë;

mund të tërhiqet në zyrën e Arkivë-Protokollit, në AMA pas kryerjes së pagesës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, nga çdo subjekt që synon të marrë pjesë në konkurrim.

Aplikimet do të hapen në datën 02 prill 2019, ora 10.00, në mjediset e AMA-s, ku subjektet aplikues apo përfaqësuesit e autorizuar prej tyre, kanë të drejtë të jenë të pranishëm në momentin e hapjes së dosjeve të aplikimit.

Perpara KPM dhe AMA në takim konsultativ për procesin e digjitalizimit në Kosovë

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara