Vëmendje maksimale për çdo ankesë të qytetarëve ndaj transmetimeve audiovizive

Këshilli i Ankesave pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), organizoi sot tryezën e diskutimit “Zbatimi i Kodit të Transmetimit dhe roli Bordeve të Shqyrtimit të Ankesave”.

Qëllimi i këtij diskutimi me anëtarët e Bordeve të Shqyrtimit të Ankesave të Televizioneve Kombëtare dhe atyre lokale ishte njohja dhe zbatimi i Kodit të Transmetimit në punën e përditshme të mediave audiovizive si dhe njohja me udhëzimin e fundit të Këshillit të Ankesave “Mbi procedurat e trajtimit të ankesave nga Ofruesit e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA)”, problemet e hasura deri më tani dhe zgjidhjet e tyre, bashkëpunimin me Këshillin e Ankesave pranë AMA-s etj.

Kryetari i Këshillit të Ankesave, z. Urim Bajrami theksoi në diskutimin e tij se Kodi i Transmetimit ka një rëndësi thelbësore për t’u njohur dhe zbatuar nga operatorët, për t’ju përgjigjur problematikave kryesore të cilat mediat audiovizive hasin në shumicën e rasteve. Z Bajrami ndau me anëtarët e Bordeve të Shqyrtimit të Ankesave të televizioneve përvojën e deritanishme të Këshillit të Ankesave, dinamikën e ankesave të ardhura nga institucionet dhe qytetarët si dhe problematikat më të shpeshta në shkeljen apo cenimin e parimeve të Kodit të Transmetimit.

Me të pranishmit u nda nevoja për respektimin e udhëzimit, për procedurat e trajtimit të ankesave nga ana e operatorëve si një mundësi për t’ju përgjigjur kërkesave dhe shqetësimeve të qytetarëve por edhe si një formë për zbatimin sa më të mirë të Kodit të Transmetimit.

Anëtaret e Bordeve të Shqyrtimit të Ankesave nga OSHMA-ve patën mundësi të diskutonin me Këshillin e Ankesave por dhe Drejtorinë Juridike dhe Licencave pranë AMA-s mbi praktikat më të mira të eksperiencës së deritanishme për t’u zbatuar në punën e përditshme të tyre.

Pjesë e këtij diskutimi ishte edhe z. Asja Zuzevic nga Autoriteti Rregullator i Bosnje Hercegovinës e cila ndau eksperiencën e vendit të saj mbi shqyrtimin e ankesave, procedurat etj.

Në përfundim, Këshilli i Ankesave në AMA dhe Bordet e Shqyrtimit të Ankesave shprehën vlerësimin mbi praktikën e deritanishme dhe u ra dakord për një bashkëpunim të gjerë për çdo ankesë e ardhura nga qytetarët apo grupe interesi të ketë vëmendjen maksimale, për të marrë përgjigje dhe vëmendje maksimale për ti shërbyer interesit publik në transmetimet audiovizive shqiptare.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

06.03.2019

Perpara Albanian and Kosovo Regulatory Authorities meet to discuss about monitoring and evaluation of audiovisual programs

Leave Your Comment