AMA dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi në takim zyrtar në Tiranë

Ditën e hënë, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), u zhvillua takimi mes Agjencisë për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi me përfaqësinë e AMA-s. Në mjediset e AMA-s u pritën përfaqësia nga Agjencia Z. Darko Grgurović, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë, Z. Boris Jevrić, Zëvendës Drejtor Ekzekutiv për Radiokomunikimet, Z. Elvis Babačić, Menaxher për Radiokomunikimet Fikse dhe Mobile, Z. Amir Molazećirović, Menaxher për transmetimet audio/audiovizive.

Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i eksperiencave mes dy autoriteteve dhe konsultimi për procesin e digjitalizmit të transmetimeve dhe për ofrimin e shërbimeve mediatike të reja, si dhe intensifikimi i bashkëpunimin midis dy autoriteteve.

Takimi në terma të veçantë ishte më së shumti teknik ku disa nga çështjet kryesore që u trajtuan ishin:  Përdorimi i radiofrekuencave në brezin 800 MHz dhe interferencat e dëmshme në këtë brez; Planet e ardhshme për përdorimin e brezit 700 MHz; Aktivitetet e ardhshme në fushën e koordinimit të radiofrekuencave për radio FM dhe sistemet e DTT; Shkëmbimi i informatave dhe përvojave ndërmjet NRA-ve tona; AOB (Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet NRA-ve tona, projekteve të përbashkëta rajonale, etj).

Z.Sala njohu të pranishmit me peizazhin mediatik shqiptar por edhe me sfidat e kaluara dhe prezente të medias shqiptare në këtë periudhë. Po ashtu, ai e njohu delegacionin edhe me procesin e digjitalizimit të transmetimeve audiovizive në Shqipëri.Z.Grgurović, po ashtu e bëri të njohur.

Z. Sala dhe palën shqiptare në lidhje me zhvillimet dhe progreset e medias dhe mjedisit audioviziv dhe elektronik në Malin e Zi. Në Malin e Zi procesi i digjitalizmit ka përfunduar prej disa kohësh tanimë.

Një çështje tjetër që u diskutua gjatë takimit ishte edhe interferimi i disa radiove shqiptare në territorin e Malit të Zi, sidomos në sezonin e verës, pikë në të cilën të dy autoritet shprehën dakordësinë se do të gjendej zgjidhja teknike dhe sa më pak burokratike që do të mundësonte tejkalimin e saj.

Z.Sala dhe Z. Grgurović ranë dakord se do të vazhdojnë takimet midis tyre për të finalizuar zgjidhjen teknike të temave të axhendës, në Podgoricë apo Tiranë, por edhe për pika të tjera, në kuadër të bashkëpunimit rajonal.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 25 shkurt 2019

Perpara Call for bids to grant one audio analog broadcasting license