Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”

Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”

Në mbështetje të nenit 19, pika 1/ë dhe 16, dhe nenit 139, pika 1/a të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 124 të Kodit të Procedurave Administrative, Autoriteti i Mediave Audiovizive,

V E N D O S I:

Revokimin e vendimit të AMA-s nr. 10, datë 02.07.2013 “Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”.

Miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”, sipas tekstit bashkëlidhur.

Ngarkohet administrata e AMA-s, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Perpara Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik, sipas beauty contest

Leave Your Comment

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara