AMA takim me gazetarët për procesin e digjitalizimit

AMA takim me gazetarët për procesin e digjitalizimit

Ditën e mërkurë, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, zhvilloi një takim me gazetarët mbi procesin e digjitalizimit, për të informuar publikun dhe palët e treta mbi ecurinë e tij dhe hapat në vijim.

Drejtori i Kabinetit, z. Dritan Xhelili, iu tha përfaqësuesve të mediave të pranishëm se prej disa muajsh janë përmbushur të gjitha kushtet për digjitalizimin e transmetimeve televizive ne qarqet Tiranë-Durrës. Si rrjedhojë AMA shpalli datën 30 qershor si afat përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge ne këto qarqe.

Gjate kësaj periudhe është konstatuar se në treg mungon sasia e nevojshme e pajisjeve marrëse televizive, dekoder, pajisje te domosdoshme për të pasur akses në transmetimet televizive pas mbylljes së transmetimeve analoge.

Me gjithë fushatën intensive informuese që ka organizuar AMA për sensibilizimin e popullatës mbi domosdoshmërinë e pajisjes me dekoder, kërkesa ne treg ka qenë mjaft e ulët.

Kjo ka sjellë që dhe oferta në treg për këto pajisje nga operatoret tregtarë të mbetet e ulët.

Si rrjedhoje, në mungesë të sasisë së mjaftueshme në treg të dekodereve, AMA shtyn për një kohë të shkurtër afatin e mbylljes së transmetimeve analoge në qarqet Tiranë-Durrës.

Është mjaft e rëndësishme të njoftojmë shikuesit që të pajisen sa më shpejt me dekoder ne mënyrë qe me mbylljen e transmetimeve analoge te mos ngelen pa akses ne transmetimet televizive.

AMA, ne bashkëpunim me te gjithë institucionet e përfshira ne proces, tha z. Xhelili, po vijon te ndërmarrë masa nxitëse për te bere te mundur sigurimin e sasisë se mjaftueshme ne treg te këtyre pajisjeve, çka do te mundësonte një zhvillim normal te procesit te digjitalizimit ne qarqet Tirane e Durrës e me tej ne te gjithë vendin.

Procesi i digjitalizimit do te  vijoje ne qarkun e Berat me fillimin e transmetimeve numerike ne këtë qark, ku për një periudhe një mujore do te kemi transmetime paralele si ne analog ashtu edhe ne digjital.

Një proces tjetër i rëndësishëm qe pritet te mbyllet ne date 30 Qershor është lirimi i brezit te dividentit digjital, i cili do ti kaloje ne administrim shërbimeve te lëvizshme qe administrohen nga AKEP. Ky proces do te siguroje ne arkën e shtetit një shume prej disa dhjetra milionë dollarësh.

Shefi i Kabinetit iu përgjigj më pas interesimit të gazetarëve të pranishëm.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë më 28 Qershor 2017

Perpara Njoftim për shtyrjen e afatit për mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Tiranë- Durrës