+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Punësime

 

Njoftim ri-shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave  në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil  Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes Shkarko këtu. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Arkiv-Protokolli ne Sektorin e Burimeve Njerezore ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Marredhenieve me Jashte Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Financës, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtuNjoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Përgjegjës I Sektorit Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Përgjegjës I Sektorit Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Monitorimit dhe Arshivës, Drejtoria e Mbikeqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Inspektimeve, Drejtoria e Mbikeqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës I Sektorit të Inspektimeve, Drejtoria e Mbikqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe Licencave Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Përmbajtjes dhe Analizës, Drejtoria e Programeve  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune për dy pozicione Anëtar të Keshillit të Ankesave Shkarko këtu Njoftim mbi kandidatura e paraseleksionuara Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK.  Shkarko këtu“Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak” ne vijim te shpalljes pozicionit vakant specialist te Sektori Teknik.Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Kryetar i Këshillit të Ankesave. Shkarko këtu Njoftim mbi kandidaturat e paraseleksionuara Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu  “Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak”   Shkarko këtu  Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe Licencave. Shkarko këtu  Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin e Licencave, Drejtoria Juridike dhe e Licencave  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil. Shkarko këtu Njoftim fituesi 

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu  Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK.  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil.Shkarko këtu. /  Njoftim fituesi.Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele dhe rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e pranimit në shërbimin civil. Shkarko këtu/  Njoftim fituesi.Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu 

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave  në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Sekretar i Përgjithshëm në Autoritetin e Mediave Audiovizive. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Pergjegjes ne Sektorin e Licencave,  Drejtoria Juridike dhe e Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i inspektimit. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Çështjeve Juridike në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtuNjoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Administratës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme. Shkarko këtuNjoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtuNjoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Planifikimit të Frekuencve. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu