Select Page

Punësime

Njoftim Shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Çështjeve Juridike në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave Shkarko këtu

Njoftim Shpallje për lëvizje paralele/pranimin në shërbim civil në kategorinë ekzekutive Shkarko ketu  Njoftimi për rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive Shkarko ketu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit pranim nga jashtë sistemit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Shkarko ketu Njoftim fituesi Shkarko ketu 

Njoftim Shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë Shkarko ketu Njoftimi për rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele në shërbimin civil për kategorinë e ulët drejtuese Shkarko ketu  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese Shkarko ketu Njoftim Fituesi Shkarko ketu 

Njoftim Shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrdhënieve me Jashtë Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele – Ngritje në detyrë në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë  Shkarko këtu  Njoftim Fituesi: Shkarko Ketu

Njoftim ri-shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin Teknik  në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil  Shkarko këtu   Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil  Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes Shkarko këtu. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Arkiv-Protokolli ne Sektorin e Burimeve Njerezore ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Marredhenieve me Jashte Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Financës, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtuNjoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Përgjegjës I Sektorit Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Përgjegjës I Sektorit Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Monitorimit dhe Arshivës, Drejtoria e Mbikeqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Inspektimeve, Drejtoria e Mbikeqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës I Sektorit të Inspektimeve, Drejtoria e Mbikqyrjes Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe Licencave Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu