+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Punësime

 

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Përmbajtjes dhe Analizës, Drejtoria e Programeve  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune për dy pozicione Anëtar të Keshillit të Ankesave Shkarko këtu

Njoftim shpallje për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK.  Shkarko këtu“Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak” ne vijim te shpalljes pozicionit vakant specialist te Sektori Teknik.Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Kryetar i Këshillit të Ankesave. Shkarko këtu Njoftim mbi kandidaturat e paraseleksionuara Shkarko këtu Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu  “Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak”   Shkarko këtu  Njoftim fituesi  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe Licencave. Shkarko këtu  Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin e Licencave, Drejtoria Juridike dhe e Licencave  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil. Shkarko këtu Njoftim fituesi 

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu  Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK.  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil.Shkarko këtu. /  Njoftim fituesi.Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele dhe rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e pranimit në shërbimin civil. Shkarko këtu/  Njoftim fituesi.Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu 

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave  në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Sekretar i Përgjithshëm në Autoritetin e Mediave Audiovizive. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Pergjegjes ne Sektorin e Licencave,  Drejtoria Juridike dhe e Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i inspektimit. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Çështjeve Juridike në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtuNjoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Administratës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme. Shkarko këtuNjoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtuNjoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Planifikimit të Frekuencve. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu