Miratohet strategjia dhe plani i veprimit të AMA-s për periudhën 2017-2019

Miratohet strategjia dhe plani i veprimit të AMA-s për periudhën 2017-2019

AMA, në mbledhjen e datës 29.03.2017, miratoi  Strategjinë dhe Planin e Veprimit për 2017-2019 të Autoritetit të Mediave Audiovizve duke pëmbushur një nga objektet e punës të përcaktuara dhe në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizvie në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nga ku institucioni harton dhe miraton çdo trevjeçar një strategji ku pasqyron mënyrën e realizimit të funksioneve të veta ligjore.

Strategjia përfshin objektivat kryesore të AMA-s, agjendën e aktiviteteve që duhen ndërmarrë në përmbushje të tyre, si dhe rrugët e realizimit. Ajo është e ndërtuar mbi dy kollona kryesore:

  • Dokumenti Strategjik
  • Plani Veprimit për Dokumentin Strategjik

Dokumenti strategjik përmban misionin, vizionin, vlerat, qëllimet strategjike si dhe objektivat përkatëse të Autoritetit, duke u bazuar në dispozitat ligjore në fuqi dhe në parimet mbi të cilat funksionon;

Plani i Veprimit të Dokumentit Strategjik, ku parashikohen veprimtaritë me përparësi,  si dhe rezultatet e pritshme për përmbushjen e qëllimeve strategjike, të ndara në afate, për periudhën 2017-2019.

Për përgatitjen e një strategjie sa më të qartë, të thjeshtë, të drejtpërdrejtë dhe për ndërtimin e një plani veprimi të detajizuar dhe efektiv, AMA ndërmori një proces të standardizuar të këshillimit publik duke përfshirë të gjitha grupet e interesit, duke marrë dhe ekspertizë nga Këshilli i Evropës, duke bashkëpunuar ngushtë dhe me Këshillin e Ankesave pranë Autoritetit. Në këtë proces dokumentet u janë përcjellë për mendim Kuvendit të Shqipërisë, MIAP-it, AKEP-it dhe Autoritetit të Konkurrencës, duke reflektuar të gjitha sugjerimet dhe rekomandimet në kuadër të rritjes  së sinergjisë për përmbushjen e objektivave të përbashkëta.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë më 31 Mars 2017

 

Perpara Press release on the approval of the Strategic Action Plan of Audiovisual Media Authority for 2017-2019