BASHKËPUNIME

Marrëveshje mirëkuptimi midis AMA dhe Universitetit Politeknik të Tiranës

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe Agjensisë shtetërore për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe Këshillit të Medias

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe Departamentit të Gazetarisë Kosovë

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe KPM-së

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe Departamentit të Gazetarisë

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe DPPSH-së

Memorandum bashkëpunimi midis AMA-s dhe KMD 

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe Ministrisë së Kulturës

Marrëveshje bashkëpunimi per krijimin e ” Aleancës kundër urrejtjes ” 

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe EKIP

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe ISHPSHSH

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe MFE

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe WB

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe AK

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe DPPPP

Marrëveshje bashkëpunimi midis AMA-s dhe Ministria e Kulturës