E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00
26-05-2021 - In Vendime

Vendimi nr. 1, datë 16.01.2020″

Miratimin e rregullores për dhënien e liçences së transmetimit audio për qëllime të përkohshme dhe nevoja institucionale

“Vendimi nr. 2, datë 16.01.2020”

Miratimin e rregullores ” Për kriteret dhe procedurat për dhënien e liçencës së shërbimit të programit audioviziv “

“Vendimi nr. 3, datë 16.01.2020”

Konstatimin e pavlefshmërisë së liçencës së shoqërisë ” Kombi ” sh.p.k për subjektin audioviziv privat vendor ” Tv Kombi “

“Vendimi nr. 4, datë 16.01.2020” 

Dhënien e autorizimit, shoqërise ” Digicom ” sh.p.k për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet (OTT) dhe konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit për përsëritjen e shërbimit të programit audiviziv të të tretëve mbështetur në internet (IPTV)

“Vendimi nr. 5, datë 16.01.2020” 

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga shoqëria ” Tv Kabllor Vlora Cable ” sh.p.k kundër vendimit nr.21 datë 17.12.2019 vendosur ndaj subjektit OSHMA ” Tv me Kabëll Vlora Cable “

“Vendimi nr. 5, datë 29.01.2020” 

Çeljen e garës për lëshimin e liçencave lokale të shërbimit programi audioviziv

“Vendimi nr. 6, datë 29.01.2020”

Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Krenar Avdulla, për përsëritjen e shërbimit te programit audioviziv mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Saranda Kabëll “

“Vendimi nr. 7, datë 29.01.2020” 

Rinovimin e liçencës së subjektit audio ” Radio Ime “, kalimin e të drejtave të liçencës së subjektit person fizik Enno Alimerko, për transmetime audio analoge ” Radio Ime ” tek shoqëria ” Radio Ime ” sh.p.k

“Vendimi nr. 8, datë 29.01.2020”

Rinovimin e autorizimit të shoqërisë ” Elbasan Cable ” sh.p.k për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv  të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Elbasan Cable “

“Vendimi nr. 9, datë 29.01.2020” 

Mbi ndryshimin e të dhënave në strukturën e pronësisë së shoqërisë ” Digit-Alb ” sh.a

“Vendimi nr. 10, datë 29.01.2020”

Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë ” ABC News ” sh.a , liçencuar për subjektin audioviziv privat ” ABC News ” dhe për subjektiv audio ” ABC News “

“Vendimi nr. 11, datë 29.01.2020” 

Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Dorjan Pere, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Zargoçan “

“Vendimi nr. 12, datë 29.01.2020” 

Shqyrtimin e kërkesës së subjektit person fizik Rahman Mekollari autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Kristal “, për reduktimin e zonës së ofrimit të shërbimit

“Vendimi nr. 13, datë 20.02.2020” 

Miratimin e pagesës me këste të detyrimeve financiare për vitin 2020, të subjekteve të autorizuar për përsëritjen e shërbimit programor në rrjet kabllor dhe iptv, për të ofruar shërbim në qarkun Durrës

“Vendimi nr. 14, datë 20.02.2020” 

Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Besim Sula, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Sulova ” dhe zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit

“Vendimi nr. 15, datë 20.02.2020” 

Dhënien e autorizimit, shoqërisë ” Fabbtel ” sh.p.k për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Fabbtel

“Vendimi nr. 16, datë 20.02.2020” 

Dhënien e autorizimit, shoqërisë ” Net 3 Digital ” sh.p.k për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në rrjet kabllor ” Net 3 Digital Tv “

“Vendimi nr. 17, datë 20.02.2020” 

Shqyrtimin e kërkesës së shoqatës ” Radio Maria “, liçencuar për radion komunitare ” Radio Maria “, për ndryshimin e kushteve teknike të liçencës

“Vendimi nr. 18, datë 27.02.2020” 

Rinovimin e autorizimit të shoqërisë ” Tring Tv ” sh.a, për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet satelitor

“Vendimi nr. 19, datë 27.02.2020” 

Shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë ” Tele.Co.Albania “, për rinovimin e autorizimit për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Tele.Co.Albania ” dhe për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit

“Vendimi nr. 20, datë 10.03.2020”

Mbi shqyrtimin dhe miratimin e bilancit vjetor të AMA-s për vitin 2019

“Vendimi nr. 24, datë 15.04.2020”

Shqyrtimin e kërkesës së subjektit person fizik Alban Shehu, liçencuar për subjektin audioviziv ” Tv Berati “, për shtyrjen e afatit të pagesës së mbështetjes në rrjetin numerin të RTSH-së

“Vendimi nr. 25, datë 15.04.2020” 

Miratimin e shtojcës së kontratës së shërbimit të transmetimit publik

“Vendimi nr. 26, datë 15.04.2020”

Shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë ” Mariuxho ” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor ” Tv Kabllor Bulqiza “, për zvogëlimin e zonës së ofrimit të shërbimit

“Vendimi nr. 27, datë 22.04.2020” 

Shqyrtimin e aplikimit të subjektit person fizik Ismet Drishti për marrje liçence për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv të përgjithshëm ” Zjarr Tv ” në allotmentin Tiranë

“Vendimi nr. 28, datë 22.04.2020” 

Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Tv M Devolli” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv M Devolli”

“Vendimi nr. 29, datë 22.04.2020” 

Për çeljen e garës për dhënien e 1 liçence private kombëtare të transmetimit audio analoge dhe miratimin e dokumentacionit të liçencimit

“Vendimi nr. 30, datë 22.04.2020” 

Çeljen e procedurës për lëshimin e liçencave lokale të shërbimit programi audioviziv

“Vendimi nr. 31, datë 22.04.2020”

Mbi shqyrtimin e aplikimit të subjektit person fizik Erion Sefaj për marrjen e autorizimit për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” 3Enet”

“Vendimi nr. 43, datë 29.05.2020” 

Përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio analoge dhe çeljen e garës për dhënien e liçencës të transmetimit audio analoge

“Vendimi nr. 54, datë 05.08.2020” 

Një ndryshim në vendimin nr.138, datë 19.12.2019, të AMA-s ” Për miratimin e projektbuxhetit për vitin 2020 “, të ndryshuar, për vijimin e fushatës së informimit të publikut për procesin e digjitalizimit në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë

“Vendimi nr. 55, datë 05.08.2020” 

Heqjen e liçencës së shoqërisë ” RTV-Real ” sh.p.k., për subjektin audioviziv privat ” Tv Re.Al “

“Vendimi nr. 56, datë 05.08.2020” 

Mosrinovimin e autorizimit të shoqërisë ” Tele Sport ” sh.a., për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet satelitor

“Vendimi nr. 57, datë 05.08.2020”

Ndryshimin e të dhënave të paraqitura në kërkesë për marrjen e autorizimit nga shoqëria ” Premium Media ” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv online nga ” Premium Channel ” në ” Premium Travel “

“Vendimi nr. 58, datë 05.08.2020” 

Ndryshimin e të dhënave të paraqitura në kërkesën për marrjen e liçencës nga shoqëria ” Channel One ” sh.p.k., për ndryshimin e emrit nga ” Tv Channel One ” në ” Tv Ora News “

“Vendimi nr. 59, datë 05.08.2020” 

Ndryshimin e të dhënave të paraqitura në kërkesën për marrjen e liçencës nga shoqëria ” Ora ” sh.a., për ndryshimin e emrit të subjektit audioviziv nga ” Tv Ora News ” në ” Tv Ora “

“Vendimi nr. 60, datë 21.08.2020” 

Shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë ” Radio Televizioni Saranda ” sh.p.k., për marrje liçence transmetimi audio private lokale ” Saranda Ime Radio “

“Vendim nr.61, datë 21.08.2020”

Për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë ” ABC News ” sh.a., për rinovimin e liçencës së subjektit audio privat vendor ” ABC News “

“Vendim nr.62, datë 21.08.2020” 

Rinovimin e liçencës së shoqërisë ” Radio Logos ” sh.p.k., për subjektin audio privat ” Radio Logos “

“Vendim nr.63, datë 21.08.2020” 

Rinovimin e liçencës për ritransmetimin e programit audio me përsëritës ” Radio RFI “

“Vendim nr.64, datë 21.08.2020”

Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Liberta Thanza, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Drini “

“Vendim nr.65, datë 21.08.2020” 

Shqyrtimin e aplikimit të subjektit person fizik Shpresa Boriçi për rinovimin e autorizimit për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Tërbuf “

“Vendim nr.66, datë 21.08.2020”

Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë ” Maqellara Tv Kabllor ” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Maqellara “

“Vendim nr.67, datë 21.08.2020” 

Dhënien e autorizimit, shoqërisë ” Tv Gold ” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv online, mbështetur në internet ” Tv Gold “

“Vendim nr.68, datë 21.08.2020”

Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë ” Tema Tv ” sh.p.k., liçencuar për transmetime audiovizive

“Vendim nr.69, datë 21.08.2020” 

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga subjekti person fizik Preng Doda, kundër vendimit nr.1 datë 21.07.2020 vendosur ndaj subjektit OSHMA ” Tv me Kabëll Besëlidhja “

“Vendim nr.70, datë 21.08.2020”

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga subjekti person fizik Dritan Memushi, kundër vendimit nr.3 datë 21.07.2020 vendosur ndaj subjektit OSHMA ” Tv me kabëll Tepelena Sot “

“Vendim nr.71, datë 21.08.2020”

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga subjekti person fizik Krenar Goga, kundër vendimit nr.4 datë 21.07.2020 vendosur ndaj subjektit OSHMA ” Tv me kabëll Erden “

“Vendim nr.72, datë 03.09.2020” 

Për shtyrjene vendimmarrjes për miratimin e rregullores ” Për procedurat dhe kriteret për dhënien e autorizimit për përdorimin e frekuencave të brezit HF, për ofrimin e shërbimit audio ” dhe vendimit ” Për një shtesë në vendimin nr.220 datë 01.12.2017 ” Mbi përcaktimin e pagesave për liçencë/autorizim dhe shërbimet që kryhen nga autoriteti i mediave audiovizive “

“Vendim nr.73, datë 03.09.2020” 

Shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë ” Media Motiv ” sh.a., për rinovimin e liçencës së subjektit audio privat ” Radio Motiv “

“Vendim nr.74, datë 03.09.2020” 

Shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë ” Star ” sh.p.k., për rinovimin e liçencës së subjektit radiofonik privat vendor ” Radio Star “

“Vendim nr.75, datë 03.09.2020” 

Shtyrjen e vendimmarrjes për projektvendimin ” Për ndryshimet e ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë ” Channel One ” sh.p.k., liçencuar për subjektin audioviziv ” Tv Ora News “

“Vendim nr.76, datë 03.09.2020”

Shqyrtimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë ” Fax Media News ” sh.a., liçencuar për subjektin audioviziv ” Fax News “

“Vendim nr.77, datë 03.09.2020” 

Ndryshimet e ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë ” House of Arts Radio Televizion ” sh.p.k., liçencuar për subjektin audio privat vendor ” House of Arts Radio “

“Vendim nr.78, datë 03.09.2020” 

Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë ” Albanian Fiber Systems ” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor AFS “

“Vendim nr.79, datë 03.09.2020” 

Shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë ” Priam Net ” sh.p.k., për rinovimin e autorizimit dhe zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Manza “

“Vendim nr.80, datë 03.09.2020” 

Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë ” MRM ” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv Kabllor Korça “

“Vendim nr.81, datë 03.09.2020” 

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga shoqëria ” MRM ” sh.p.k., kundër vendimit nr.2 datë 21.07.2020 vendosur ndaj subjektit OSHMA ” Tv me kabëll Korça “

“Vendim nr.82, datë 08.10.2020” 

Mbi vijimin e procesit të digjitalizimit të transmetimeve audiovizive në qarqet Dibër, Gjirokastër dhe Kukës

“Vendim nr.83, datë 08.10.2020” 

Një ndryshim në vendimin e AMA-s, nr.183 datë 19.12.2019 ” Për miratimin e projektbuxhetit për vitin 2020 “, të ndryshuar

“Vendim nr.84, datë 08.10.2020”

Mosmiratimin e projektrregullores ” Për procedurat dhe kriteret për dhënien e autorizimit për përdorimin e frekuencave të brezit HF, për ofrimin e shërbimit audio “

“Vendim nr.85, datë 08.10.2020” 

Mosmiratimin e projektvendimit ” Për një shtesë në vendimin e AMA-s, nr.220 datë 01.12.2017 ” Mbi përcaktimin e pagesave për liçencë/autorizim dhe shërbimet që kryhen nga autoriteti i mediave audiovizive “

“Vendim nr.86, datë 08.10.2020” 

Përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio analoge dhe çeljen e garës për dhënien e liçencës të transmetimit audio analoge

“Vendim nr.87, datë 08.10.2020” 

Çeljen e procedurës për lëshimin e 2 (dy) liçencave lokale të shërbimit programi audioviziv

“Vendim nr.88, datë 08.10.2020” 

Rinovimin e liçencës së shoqërisë ” Good News J-Media ” sh.p.k., për subjektin audio privat ” Radio 7 Nord “

“Vendim nr.89, datë 08.10.2020”

Kalimin e të drejtave që burojnë nga liçenca e subjektit person fizik Orjana Canko, për transmetive audiovizive ” Tv Channel 7 ” tek shoqëria ” Channel 7 ” sh.p.k.

“Vendim nr.90, datë 08.10.2020” 

Dhënien e autorizimit shoqërisë ” Selenice Kabllor ” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Selenice Kabllor “

“Vendim nr.91, datë 08.10.2020”

Rinovimin e autorizimit të shoqërisë ” Tata Junior ” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tata Junior “

“Vendim nr.92, datë 08.10.2020”

Shqyrtimin e aplikimit të subjektit person fizik Rahman Mekollari, autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor ” Tv kabllor Kristal ” për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit në ” Njësinë administrative Librazhd “

“Vendim nr.93, datë 08.10.2020” 

Shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë ” Dynamicsound ” sh.p.k., liçencuar për subjektin audio ” Radio One “, për ndryshimin e kushteve teknike

“Vendim nr.94, datë 14.10.2020” 

Miratimin e ” Strategjisë dhe planit të veprimit të autoritetit të mediave audiovizive 2021-2023 “

“Vendim nr.95, datë 14.10.2020” 

Shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga shoqëria ” ABC News ” sh.a., për konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit nr.61 datë 21.08.2020 të AMA-s ” Për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë ” ABC News ” sh.a., për rinovimin e liçencës së subjektit audio privat vendor ” ABC News “

“Vendim nr.96, datë 14.10.2020” 

Shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë ” Radio Televizioni Saranda ” sh.p.k.,  për rishikimin e vendimit nr.60 datë 21.08.2020 të AMA-s ” Për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë ” Radio Televizioni Saranda ” sh.p.k., për marrje liçence transmetimi audio private lokale për subjektin audio ” Saranda ime Radio “

“Vendim nr.97, datë 14.10.2020” 

Shqyrtimin e kërkesës të radio televizionit shqiptar, për dhënien e të drejtës së përdorimit të frekuencave në brezin FM

“Vendim nr.98 datë 14.10.2020” 

Miratimin e shtojcës së kontratës së shërbimit të transmetimit publik për çeljen e shërbimit audio të transmetuesit publik ” Radio Tirana Femijë “

“Vendim nr.99, datë 14.10.2020”

Miratimin e shtojcës së kontratës së shërbimit të transmetimit publik për çeljen e shërbimit audioviziv të transmetuesit publik ” RTSH Kukësi “

“Vendim nr.100, datë 14.10.2020”

Miratimin e shtojcës së kontratës së shërbimit të transmetimit publik për ndryshimin e emrit të shërbimit programor nga ” RTSH Fëmije 2 ” ne ” RTSH Shkollë “

“Vendimi nr. 101, datë 05.11.2020” 

Për rinovimin e liçencës për ritransmetimin e programit audio me përsëritës ” Radio BBC “

“Vendimi nr. 102, datë 05.11.2020” 

Për një ndryshim në vendimin e AMA-s nr. 83, datë 08.10.2020 ” Për një ndryshim në vendimin nr.183, datë 19.12.2019 ” Për miratimin e projektbuxhetit për vitin 2020 “, të ndryshuar “

“Vendimi nr. 103, datë 05.11.2020” 

Përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio analoge dhe çeljen e garës për dhënien e 2 (dy) liçencave të transmetimit audio analoge

“Vendimi nr. 104, datë 05.11.2020” 

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr.135, datë 04.10.2019 ” Për pajisjen e shoqërisë ” Televizioni Kukësi ” Sh.a., me liçencë për shërbimin e programit audioviziv ” Tv Kukësi “, i ndryshuar

“Vendimi nr. 105, datë 05.11.2020” 

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr.130, datë 30.09.2019 ” Për pajisjen e shoqërisë “RTV Adria-Med” sh.p.k., me liçencë për shërbimin e programit audioviziv “Tv Adriamed”, i ndryshuar

“Vendimi nr. 106, datë 05.11.2020” 

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s nr.131, datë 30.09.2019 ” Për pajisjen e shoqërisë “Ora” sh.a., me liçencë për shërbimin e programit audioviziv “Tv Ora News”, të ndryshuar

“Vendimi nr. 107, datë 05.11.2020” 

Pajisjen e shoqërisë “One Tv Vlora” sh.p.k., me liçencë për shërbimin e programit audioviziv “One Tv Vlora”

“Vendimi nr. 108, datë 05.11.2020” 

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr.125, datë 08.06.2018 ” Për pajisjen e shoqërisë “Focus Media News” sh.p.k., me liçencë për shërbimin e programit audioviziv, i ndryshuar.

“Vendimi nr. 109, datë 05.11.2020”

Pajisjen e shoqërisë ” 6+1 Vlora ” sh.p.k., me liçencë për shërbimin e programit audioviziv ” Tv 6+1 “

“Vendimi nr. 110, datë 05.11.2020” 

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s nr.171, datë 12.09.2018 ” Për pajisjen e shoqërisë “Egnatia Televizion” sh.a., me liçencë për shërbimin e programit audioviziv ” i ndryshuar

“Vendimi nr. 1, datë 06.02.2019”

Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Tv M Devolli” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv M Devolli”

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara