E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00
27-05-2021 - In Vendime

Vendimi nr. 1, datë 06.02.2019

Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Tv M Devolli” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv M Devolli”

Vendimi nr. 2, datë 06.02.2019

Mbi shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Klobes” sh.p.k., për marrje autorizimi për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Klobes”

 

Vendimi nr. 3, datë 06.02.2019

Mbi shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Maqellara Tv Kabllor” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Maqellara”, për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit”

Vendimi nr. 4, datë 06.02.2019

Për kalimin e të drejtave të licencës për transmetime audio analoge “Radio Klea” nga subjekti person fizik Taulant Pilavi, tek shoqëria “Radio Klea” sh.p.k.

Vendimi nr. 5, datë 06.02.2019

Për kalimin e të drejtave të licencës për transmetime audio analoge “Radio Lushnja” nga subjekti person fizik Edi Halilaj, tek shoqëria “Radio Lushnja” sh.p.k.

Vendimi nr. 6, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Media Vizion” sh.a., licencuar për ofrimin e shërbimeve audiovizive për ndryshimin e logos

 

Vendimi nr. 7, datë 06.02.2019

Për miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “MRM” sh.p.k., licencuar dhe autorizuar për ofrimin e shërbimeve audiovizive

Vendimi nr. 8, datë 06.02.2019

Për azhornimin e zonës së ofrimit të shërbimit të disa subjekteve të pajisur me autorizim për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor

Vendimi nr. 9, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së subjektit person fizik Mikel Jaho, autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Tv Kabllor Toshkëz”, për heqje dorë nga zona e ofrimit të shërbimit njësia administrative Kryevidh

Vendimi nr. 10, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Emi Advertisement Co” sh.p.k., për ndryshimin e kushteve teknike të licencës së subjektit audio analog privat lokal “Radio Fantasy”

Vendimi nr. 11, datë 06.02.2019

Për miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Digicom” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit audioviziv të të tretëve, mbështetur në internet (IPTV) “Digicom”

Vendimi nr. 12, datë 06.02.2019

Për kalimin e të drejtave të autorizimit të lëshuar për subjektin person fizik Eltion Thanasi, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor APT”, tek shoqëria “APT CABLE” sh.p.k.

Vendimi nr. 13, datë 06.02.2019

Për miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “TIBO” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve, mbështetur në internet (OTT) “TIBO”

Vendimi nr. 14, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga shoqëria “Johaniter – 2000” sh.p.k., kundër vendimit nr. 26, datë 17.09.2018, vendosur ndaj televizionit privat vendor “Tv Johaniter”

Vendimi nr. 15, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e rishikimit të vendimit nr. 155 datë 13.07.2018 të AMA-s, paraqitur nga Z.Lartment Mato, për lënien në fuqi të vendimit për gjobë nr. 10 datë 29.05.2018, për dënimin me gjobë për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në internet IPTV pa autorizimin e AMA-s”

Vendimi nr. 16, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ paraqitur nga shoqëria “Ultranet”sh.p.k kundër vendimit nr. 25 datë 10.07.2018 për ofrimin e shërbimit të programeve audioviziv autorizimin e AMA-s”

Vendimi nr. 17, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ paraqitur nga subjekti person fizik Altin Sharka kundër vendimit, nr. 28, datë 14.11.2018, vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Hysgjokaj”

Vendimi nr. 18, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ paraqitur nga shoqëria “Tata Junior” sh.p.k., kundër vendimit Nr. 29, datë 14.11.2018 vendosur ndaj OSHMA “Tv me kabëll Tata Junior”

Vendimi nr. 19, datë 06.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ paraqitur nga subjekti person fizik Z.Edi Tanushi, kundër vendimit, vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Danja”

Vendimi nr.20, datë 15.02.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së RTSH-së mbi çështjen e pagesës së mbështetjes së operatorëve lokal dhe rajonal në rrjetin numerik të RTSH-së.

Vendimi nr.21, datë 15.02.2019

Për miratimin e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun si dhe mënyrën e transmetimit pa pagesë të tyre nga OSHMA-ja e kualifikuar”.

Vendimi nr.22, datë 15.02.2019

Për çeljen e garës për dhënien e licencës private të transmetimit audio analoge dhe miratimin e dokumentacionit të licencimit.

Vendimi nr.23, datë 15.02.2019

Për pajisjen e shoqërisë “Tv Sot 7” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “Tv Sot 7”.

Vendimi nr.24, datë 15.02.2019

Për dhënien e autorizimit, shoqërisë “My Tv Alb” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet OTT “MY TV ALB”

Vendimi nr.25, datë 15.02.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Sport” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor “Radio Shqip”.

Vendimi nr.26, datë 15.02.2019

Për rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Premium Media” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv online “Premium Channel”.

Vendimi nr.27, datë 15.02.2019

Për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “ABCom” sh.p.k.

Vendimi nr.28, datë 15.02.2019

Për rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Tv Kabllor Shijaku” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Shijaku”.

Vendimi nr.29, datë 15.02.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Arben Mërtiri, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Arten”.

Vendimi nr.30, datë 15.02.2019

Mbi ndryshimin e të dhënave të paraqitura në kërkesën për marrjen e licencës nga shoqëria “DynamicSound” sh.p.k., për ndryshimin e emrit të shërbimit të programit audio privat nga “Radio Eagle” në “Radio One.

Vendimi nr.31, datë 15.02.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Net 3 Digital” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Net 3 Digital”, për zvogëlimin e zones së ofrimit të shërbimit.

Vendimi nr.32, datë 15.02.2019

Për kalimin e të drejtave të autorizimit të subjektit person fizik Muharrem Sula, për përsëritjen e shërbimit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Manza”, tek shoqëria “Priam Net” sh.p.k.”.

Vendimi nr.33, datë 15.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrative të paraqitur nga subjekti person fizik Zj.Floresha Hymetllari kundër vendimit nr.14 datë 08.06.2018 vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Hymetllari”.

Vendimi nr.34, datë 15.02.2019

Për shqyrtimin e rishikimit të vendimit nr. 191 datë 05.11.2018 të Autoritetit të Mediave Audiovizive, të paraqitur nga Z.Abidin Fraholli, për lënien në fuqi të vendimit nr. 18 datë 11.06.2018 për dënimin me gjobë vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Fraholli”.

Vendimi nr.35, datë 15.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrative të paraqitur nga subjekti person fizik Zj.Floresha Hymetllari kundër vendi kundër vendimit nr.19 datë 11.06.2018 vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Hymetllari”.

Vendimi nr.36, datë 15.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrative të paraqitur nga subjekti person fizik Z.Gëzim Cake kundër vendimit nr.27 datë 14.11.2018 vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Zargoçan”.

Vendimi nr.37, datë 15.02.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrative të paraqitur nga subjekti person fizik Zj.Floresha Hymetllari kundër vendimit nr.30 datë 14.11.2018 vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Hymetllari”.

Vendimi nr.38, datë 07.03.2019

Për përcaktimin e subjekteve audiovizive analog lokal/rajonal që përfshihen në skemën e kompensimit financiar sipas ligjit nr. 34/2017 “Për lirimin e frekuencave të Dixhital-Dividentit” të ndryshuar.

Vendimi nr.39, datë 07.03.2019

Për përcaktimin e operatorëve me eksperiencë në transmetimet numerike dhe operatorëve privat historik kombëtar që përfshihen në skemën e kompensimit financiar sipas ligjit nr. 34/2017 “Për lirimin e frekuencave të Dixhital-Dividentit” të ndryshuar.”

Vendimi nr.40, datë 07.03.2019

Për miratimin e operatorëve me eksperiencë në transmetimet numerike dhe operatorëve privat historik kombëtar.

Vendimi nr.41, datë 07.03.2019

Për miratimin e rregullores “Për transmetimin e raporteve të shkurtra të ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun”.

Vendimi nr.42, datë 07.03.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “City FM” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor “City FM”.

Vendimi nr.43, datë 07.03.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “DIGICom” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet IPTV, për azhornimin e zonës së ofrimit të shërbimit nga “Bashkia Tiranë”, në “Njësinë administrative Tiranë”.

Vendimi nr.44, datë 07.03.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit, person fizik Milika Nito, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Ura Vajgurore

Vendimi nr.45, datë 07.03.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Sevi Mediu, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Anfab”

Vendimi nr.46, datë 07.03.2019

Për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Vlora Cable” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Vlora Cable”, për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit.

Vendimi nr.47, datë 07.03.2019

Për dhënien e autorizimit, shoqërisë “Next Tv” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv online mbështetur n internet “Next TV”.

Vendimi nr.48, datë 07.03.2019

Për miratimin e Raportit të Autoritetit të Mediave Audiovizive, për veprimtarinë e zhvilluar gjatë vitit 2018.

Vendimi nr.49, datë 29.03.2019

Për miratimin e bilancit vjetor të Autoritetit të Mediave Audiovizive, për vitin 2018.

Vendimi nr.50, datë 29.03.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Ora” sh.a., për subjektin audio privat “Radio Ora”.

Vendimi nr.51, datë 29.03.2019

Mbi rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Sin Tel” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Sin-Tel.

Vendimi nr.52, datë 29.03.2019

Mbi rinovimin e autorizimit të shoqërisë “DIGIT-ALB” sh.a., për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv dhe për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet satelitor”.

Vendimi nr.53, datë 29.03.2019

Mbi ndryshimin e të dhënave në strukturën e pronësisë së shoqërisë “DIGIT-ALB” sh.a.

Vendimi nr.54, datë 29.03.2019

Mbi ndryshimin e të dhënave të paraqitura në kërkesën për marrjen e licencës nga shoqëria “Radio Network Albania” sh.p.k., për ndryshimin e emrit të shërbimit të programit audio privat nga “Radio Hit Fm” në “Radio DJ 98.2“.

Vendimi nr.55, datë 29.03.2019

Mbi ndryshimin e të dhënave të paraqitura në kërkesën së shoqërisë “Extra Channel” sh.p.k., për ndryshimin e emrit të subjektit nga “Extra Channel” në “In Tv Albania”.

Vendimi nr.56, datë 29.03.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së subjektit person fizik Altin Sharka, për zvogëlimin e zonës, duke hequr nga zona e ofrimit të shërbimit, “Njësinë administrative Ballagat”.

Vendimi nr.57, datë 29.03.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së subjektit person fizik Shaban Merkaj, për zvogëlimin e zonës, duke hequr nga zona së ofrimit të shërbimit, “Njësinë administrative Vërtop”.

Vendimi nr.58, datë 29.03.2019

Për konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Besnik Deliu, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Tv Kabllor KAM”.

Vendimi nr.59, datë 29.03.2019

Për konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Floresha Hymetllari, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Tv Kabllor Hymetllari”.

Vendimi nr.60, datë 29.03.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Net 3 Digital” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Net 3 Digital”, për azhornimin e zonës së ofrimit të shërbimit nga “Njësia Administrative Belsh”, në “Bashkia Belsh”.

Vendimi nr.61 datë 29.03.2019

Për kalimin e të drejtave të autorizimit të subjektit person fizik Emin Genica, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Pojan”, tek shoqëria “Tele.Co.Albania” sh.p.k.

Vendimi nr.62, datë 29.03.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së subjektit person fizik Bardhyl Tosku, për zvogëlimin e zonës së ofrimit të shërbimit, duke hequr nga zona e ofrimit të shërbimit Njësitë administrative Gjocaj, Karinë, Tërbuf dhe Dushk.”

Vendimi nr.63, datë 29.03.2019

Për rishikimin e vendimit nr.186 datë 05.11.2018 të Autoritetit të Mediave Audiovizive, “Për pranimin pjesërisht të ankimit administrative të z.Dritan Memushi kundër vendimit nr.20 datë 03.07.2018, të vendosur nga grupi i inspektimit ndaj subjektit OSHMA ”Tv me kabëll Tepelena Sat”

Vendimi nr.64, datë 17.04.2019

Për përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio të komunitetit dhe çeljen e garës për dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit”.

Vendimi nr.65, datë 17.04.2019

Mbi shyrtimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nga shoqëria “Ora” sh.a., licencuar për subjektin audioviziv privat “Tv Ora News”.

Vendimi nr.66, datë 17.04.2019

Mbi shyrtimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nga shoqëria “Multiscreen” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv privat “Report TV”.

Vendimi nr.67, datë 17.04.2019

Mbi shyrtimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nga shoqëria “Focus Media News” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv privat “Tv News 24”.

Vendimi nr.68, datë 17.04.2019

Mbi shyrtimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nga shoqëria “TV Klan” sh.a., licencuar për subjektin audioviziv privat “Tv Klan”.

Vendimi nr.69, datë 17.04.2019

Mbi shyrtimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nga shoqëria “Ora” sh.a., licencuar për subjektin audioviziv privat “Tv Ora News”.

Vendimi nr.70, datë 17.04.2019

Mbi respektimin e detyrimeve ligjore dhe nënligjore dhe marrjen e masave për transmetimet audiovizive për personat me nevoja të veçanta shoqërore.

Vendimi nr.71, datë 25.04.2019

Për heqjen e licencës të subjektit person fizik Orjana Cenko, për subjektin audio privat vendor “Radio Channel 7”.

Vendimi nr.72, datë 25.04.2019

Për dhënien e autorizimit, subjektit person fizik Tauland Hajdini, për ofrimin dhe përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Network Albania”.

Vendimi nr.73, datë 25.04.2019

Për shqyrtimin e aplikimi të subjektit person fizik Eni Gurra, për marrje autorizimi për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv online mbështetur në internet “Frame Tv”.

Vendimi nr.74, datë 25.04.2019

Për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Vlora Cable” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Vlora Cable”, për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit.

Vendimi nr.75, datë 25.04.2019

Mbi ndryshimin e të dhënave të paraqitura në kërkesën për marrjen e licencës nga shoqëria “BBF” sh.a., për ndryshimin e emrit të shërbimit të programit audioviziv privat nga “TV BBF” në “BBF”

Vendimi nr.76, datë 25.04.2019

Për kalimin e të drejtave të licencës të subjektit person fizik Edlira Vogli, për subjektin audioviziv privat vendor “Tv Klaudiana” tek subjekti person fizik Alessia Vogli”.

Vendimi nr.77, datë 16.05.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Loudcom Media” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio Energy”.

Vendimi nr.78, datë 16.05.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Media Kontakt” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio Kontakt”.

Vendimi nr.79, datë 16.05.2019

Për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “ABcom” sh.p.k.

Vendimi nr.80, datë 16.05.2019

Për rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Sky Elbasan” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Sky Elbasan”.

Vendimi nr.81, datë 16.05.2019

Për konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të shoqërisë “Cable Net” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Cable Net”.

Vendimi nr.82, datë 16.05.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ paraqitur nga subjekti person fizik z. Ylli Xhafa kundër vendimit nr. 5, datë 15.04.2019, për ofrimin e shërbimit audioviziv pa autorizimin e AMA-s.”

Vendimi nr.83, datë 16.05.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga shoqeria “G-Net” sh.p.k., kundër vendimit nr. 2, datë 11.04.2019, për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në internet IPTV/OTT, pa autorizim nga AMA-s.

Vendimi nr.84, datë 07.06.2019

Për përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio analoge dhe çeljen e garës për dhënien e licencës të transmetimit audio analoge.

Vendimi nr.85, datë 07.06.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së shoqatës “Radio Maria”, licencuar për subjektin audio të komunitetit “Radio Maria”, për reduktimin e zonës së shërbimit .

Vendimi nr.86, datë 07.06.2019

Për një ndryshim në vendimin e AMA-s, nr. 202, datë 24.12.2018 “Për miratimin e projektbuxhetit për vitin 2019”.

Vendimi nr.87, datë 07.06.2019

Për dhënie mendimi për projektligjin “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin e mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”.

Vendimi nr.88, datë 07.06.2019

Mbi shqyrtimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr.97/2014 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nga shoëria “Focus Media Nesws” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv privat “Tv News 24”.

Vendimi nr.89, datë 07.06.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “3DS&AF Entertainment” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv privat “TNT” dhe për subjektin audio “Best Radio” për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së subjektit.”

Vendimi nr.90, datë 07.06.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së paraqitur nga subjekti person fizik Orjana Cenko, për rishikimin e vendimit të AMA-s, nr. 71, datë 25.04.2019 “Për heqjen e licencës së subjektit person fizik Orjana Cenko, për subjektin audio privat “Radio Channel 7”.

Vendimi nr.91, datë 07.06.2019

Për konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Arben Mërtiri, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Tv Kabllor Arten”.

Vendimi nr.92, datë 07.06.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga shoqëria “Beqaj Kabllor 2004” sh.p.k., kundër vendimit nr. 12, datë 02.05.2019, të vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv kabllor Beqaj”.

Vendimi nr.93, datë 07.06.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga shoqëria “Maqellara Tv kabllor” sh.p.k., kundër vendimit nr. 1, datë 10.04.2019, të vendosur ndaj subjektit OSHMA “TV Kabllor Maqellara”.

Vendimi nr.94, datë 07.06.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga shoqëria “Elbasan Cable” sh.p.k., kundër vendimit nr. 6, datë 16.04.2019, të vendosur ndaj subjektit OSHMA “Elbasan Cable”.

Vendimi nr.95, datë 07.06.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga subjekti person fizik Elion Boriçi, kundër vendimit nr. 3, datë 12.04.2019, të vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv kabllor Brado”.

Vendimi nr.96, datë 11.07.2019

Për shqyrtimin e propozimeve të RTSH-së për miratimin e shtojcës së kontratës së shërbimit të transmetimit publik.

Vendimi nr.97, datë 11.07.2019

Mbi heqjen e së drejtës së përdorimit të frekuencës 7284 kHz (AM), operatorit publik, Radio Televizioni Shqiptar, për transmetimet me valë të shkurtra.

Vendimi nr.98, datë 11.07.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “RTV-ADRIAMED” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio Durrësi”.

Vendimi nr.99, datë 11.07.2019

Për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqatës “Radio Maria”, licencuar për subjektin audio të komunitetit “Radio Maria”.

Vendimi nr.100, datë 11.07.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Rahman Mekollari, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Kristal”.

Vendimi nr.101, datë 11.07.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Agron Beqiri, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Amaregi”.

Vendimi nr.102, datë 11.07.2019

Mbi rinovimin e autorizimit dhe zgjerimin e zones së ofrimit të shërbimit të subjektit person fizik Edmond Manja, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Vaqarr”.

Vendimi nr.103, datë 11.07.2019

Për konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit, të subjektit person fizik Fatjon Latifi, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Tv Kabllor ENT”.

Vendimi nr.104, datë 11.07.2019

Për shqyrtimin e aplikimit të subjektit person fizik Altin Sharka, për rinovimin e autorizimit për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Hysgjokaj”.

Vendimi nr.105, datë 11.07.2019

Për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Klobes” sh.p.k., për marrje autorizimi për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Klobes”.

Vendimi nr.106, datë 11.07.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Media Vizion” sh.a., për dhënien e të drejtës së përdorimit të kanalit 53 UHF, në allotmentin e Vlorës.

Vendimi nr.107, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Tring TV” sh.a., për korrigjim gabimi material.

Vendimi nr.108, datë 11.07.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të shoqërisë “3DS&AF Entertainment” sh.p.k., kundër vendimit nr.13, datë 06.05.2019, të vendosur ndaj subjektit audioviziv “Tv TNT” dhe subjektit audio “Best Radio”.

Vendimi nr.109, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të shoqërisë “Multiscreen” sh.p.k., kundër vendimit nr. 66, datë 17.04.2019, të vendosur ndaj subjektit audioviziv OSHMA “Report Tv”.

Vendimi nr.110, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të shoqërisë “Ora” sh.a., ndaj vendimit nr. 65, datë 17.04.2019, të vendosur ndaj subjektit audioviziv OSHMA “Ora News”.

Vendimi nr.111, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Edi Tanushi ndaj vendimit nr. 09, datë 24.04.2019 të vendosur ndaj subjektit “Tv kabllor Danja”.

Vendimi nr.112, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Sevi Mediu kundër vendimit nr. 07 datë 17.04.2019, të vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv kabllor Anfab.”

Vendimi nr.113, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Sevi Mediu kundër vendimit nr. 08 datë 19.04.2019, të vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv kabllor Anfab”.

Vendimi nr.114, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Altin Sharka dhe kundër vendimit nr. 04, datë 15.04.2019, të vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv kabllor Hysgjokaj”.

Vendimi nr.115, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Gëzim Cake kundër vendimit nr. 10, datë 25.04.2019, të vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv Kabllor Zargoçan”.

Vendimi nr.116, datë 11.07.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Guri Meko kundër vendimit nr.11, datë 25.04.2019, të vendosur ndaj subjektit “Tv Kabllor Aral”.

Vendimi nr.117, datë 29.08.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së Radio Televizionit Shqiptar për rishikimin e vendimit të AMA-s, nr.96 datë 11.07.2019 “Për shqyrtimin e propozimeve të RTSH-së për miratimin e shtojcës së kontratës së shërbimit të transmetimit publik”.

Vendimi nr.118, datë 29.08.2019

Mbi marrjen e masave në kuadër të procesit të digjitalizimit në qarqet Tiranë, Durrës dhe Vlorë.

Vendimi nr.119, datë 30.09.2019

Mbi procesin e kalimit në transmetimet numerike në qarqet Tiranë dhe Durrës dhe Vlorë.

Vendimi nr.120, datë 30.09.2019

Për çeljen e procedurës të dhënies së 1 (një) licence private lokale transmetimi audioviziv numerik, për qarkun Elbasan”.

Vendimi nr.121, datë 30.09.2019

Për dhënien e licencës së transmetimit audio analoge rajonale, shoqërisë “Radio Sol” sh.p.k., për subjektin audio “Radio Sol”.

Vendimi nr.122, datë 30.09.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në të dhënat e paraqitura në kërkesën për marrje licence dhe rinovimin e licencës së shoqërisë “Tema Tv” sh.p.k.

Vendimi nr.123, datë 30.09.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “House of Arts Radio Televizion” sh.p.k., për subjektin audio privat “House of Arts Radio”.

Vendimi nr.124, datë 30.09.2019

Për rinovimin e licencës së subjektit audio privat “Radio Val’e kaltër” dhe kalimin e të drejtave që burojnë nga licenca e subjektit person fizik Robert Hoxha tek shoqëria “RVK3” sh.p.k.

Vendimi nr.125, datë 30.09.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Klea” sh.p.k., licencuar për subjektin audio privat “Radio Klea”.

Vendimi nr.126, datë 30.09.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Gentian Kusta, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Divjaka”.

Vendimi nr.127, datë 30.09.2019

Mbi shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “ABCom” sh.p.k., për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të programit audioviziv në “Njësinë administrative Velipojë”.

Vendimi nr.128, datë 30.09.2019

Mbi rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Ergys Çaushi, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Përrenjas” dhe zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit.

Vendimi nr.129, datë 30.09.2019

Mbi reduktimin e zonës së ofrimit të shërbimit dhe rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Best Cable” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Best Cable”.

Vendimi nr.130, datë 30.09.2019

Për pajisjen e shoqërisë “RTV ADRIA-MED” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “TV Adriamed”.

Vendimi nr.131, datë 30.09.2019

Për pajisjen e shoqërisë “Ora” sh.a., me licencë shërbimi programi audioviziv “Tv Ora News”.

Vendimi nr.132, datë 30.09.2019

Për pajisjen e shoqërisë “Intel-Media” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “Tv Jug”.

Vendimi nr.133, datë 30.09.2019

Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr. 2 datë 31.01.2018 “Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Multiscreen” sh.p.k., zëvendësimin dhe rinovimin e licencës për subjektin audioviziv privat “Report Tv”, të ndryshuar”.

Vendimi nr.134, datë 04.10.2019

Për pajisjen e shoqërisë “BBF” sh.a., me licencë shërbimi programi audioviziv “BBF”.

Vendimi nr.135, datë 04.10.2019

Për pajisjen e shoqërisë “Televizioni Kukësi” sh.a., me licencë shërbimi programi audioviziv “Tv Kukësi”.

Vendimi nr.136, datë 04.10.2019

Për pajisjen e shoqërisë “Fax Media News” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “Fax News”.

Vendimi nr.137, datë 04.10.2019

Për pajisjen e shoqërisë “G2 Media” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “A2”.

Vendimi nr.138, datë 04.10.2019

Për pajisjen e shoqërisë “IN TV ALBANIA” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “IN TV”.

Vendimi nr.139, datë 04.10.2019

Për pajisjen e shoqërisë “3DS&AF ENTERTAINMENT” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “TNT”.

Vendimi nr.140, datë 04.10.2019

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr. 123, datë 08.06.2018 “Për pajisjen e shoqërisë “ABC News” sh.a., me licencë për shërbimin e programit audioviziv”.

Vendimi nr.141, datë 04.10.2019

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr. 125, datë 08.06.2018 “Për pajisjen e shoqërisë “Focus Media News” sh.p.k., me licencë për shërbimin e programit audioviziv”.

Vendimi nr.142, datë 04.10.2019

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr. 131, datë 30.09.2019 “Për pajisjen e shoqërisë “Ora” sh.a., me licencë për shërbimin e programit audioviziv “Tv Ora News”.

Vendimi nr.143, datë 04.10.2019

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr. 124, datë 08.06.2018 “Për pajisjen e shoqërisë “Scan” sh.a., me licencë për shërbimin e programit audioviziv”.

Vendimi nr.144, datë 04.10.2019

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr. 171, datë 12.09.2018 “Për pajisjen e shoqërisë “Egnatia Televizion” sh.a., me licencë për shërbimin e programit audioviziv”.

Vendimi nr.145, datë 04.10.2019

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr. 33, datë 21.02.2018, “Për pajisjen e shoqërisë “UTV Education” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “Tv UTV Education”.

Vendimi nr.146, datë 04.10.2019

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e AMA-s, nr.130, datë 30.09.2019 “Për pajisjen e shoqërisë “RTV Adria-Med” sh.p.k., me licencë për shërbimin e programit audioviziv “Tv Adriamed”.

Vendimi nr.147, datë 04.10.2019

Mbi ndryshimin e të dhënave të paraqitura në kërkesën e shoqërisë “Multiscreen” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv privat “Report Tv”, për ndryshimin e emrit të shoqërisë nga“Multiscreen” sh.p.k., në “MTSC” sh.p.k.”

Vendimi nr.148, datë 04.10.2019

Mbi miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Abc News” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv privat “Abc News” dhe për subjektin audio “Abc News”.

Vendimi nr.149, datë 04.10.2019

Për kalimin e drejtave të autorizimit të lëshuar për subjektin person fizik Arben Asllani, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “2 ASL”, te shoqëria “Tv Best Channel” sh.p.k. ”.

Vendimi nr.150, datë 04.10.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Masa Grup 2009” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Masa Grup”.

Vendimi nr.151, datë 04.10.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Maqellara TV Kabllor” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “TV Kabllor Maqellara”.

Vendimi nr.152, datë 11.10.2019

Për miratimin e rregullores “Mbi procedurat dhe kriteret për ofrimin e shërbimeve mediatike audio dhe/ose audiovizive sipas kërkesës së përdoruesit”.

Vendimi nr.153, datë 11.10.2019

Për dhënien e autorizimit, subjektit person fizik Ramazan Rringaj, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Puka”.

Vendimi nr.154, datë 11.10.2019

Për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “Vlora Cable” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Vlora Cable”.

Vendimi nr.155, datë 11.10.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të shoqërisë “Focus Media News” sh.p.k., kundër sanksionit me gjobë nr. 88 datë 07.06.2019 të AMA-s, vendosur ndaj subjektit audioviziv “TV News 24”.

Vendimi nr.156, datë 11.10.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit Person Fizik Gerantina Zylo, kundër vendimit nr. 14, datë 10.05.2019, për ofrimin e shërbimit të programeve audiovizive mbështetur në internet (IPTV/OTT) pa autorizimin e AMA-s.

Vendimi nr.157, datë 11.10.2019

Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Albi Kreçi kundër vendimit nr.16, datë 07.08.2019, vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Alb Vito Peqin”.

Vendimi nr.158, datë 07.11.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së disa operatorëve local/rajonal të qarqeve Tiranë, Durrës për pagesën e mbështetjes në rrjetin numerik të Radio e Televizionit Shqiptar, për muajin Shtator 2019.

Vendimi nr.159, datë 07.11.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Alsion” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio Club Alsion”.

Vendimi nr.160, datë 07.11.2019

Për heqjen e licencës të subjektit person fizik Ismail Buçpapa, për subjektin audioviziv privat “Tv Bajram Curri”.

Vendimi nr.161, datë 07.11.2019

Për konstatimin e pavlefshmërisë së licencës për transmetime analoge të shoqërisë “Margit Tv” sh.p.k., për subjektin audioviziv privat vendor “Tv Margit”.

Vendimi nr.162, datë 07.11.2019

Për shqyrtimin e aplikimit të subjektit person fizik Gerantina Zylo, për marrje autorizimi, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “FastNet”.

Vendimi nr.163, datë 07.11.2019

Për mosrinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Edi Tanushi, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “TV kabllor Danja”.

Vendimi nr.164, datë 07.11.2019

Për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “Procom” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Procom”.

Vendimi nr.165, datë 07.11.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së shoqërive “Premium Media” sh.p.k. dhe “Radio Travel” sh.p.k. për kalimin e të drejtave të licencës së shoqërisë “Radio Travel” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio Travel” tek shoqëria “Premium Media” sh.p.k.

Vendimi nr.166, datë 07.11.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë “DIGICom” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet (IPTV) “DIGICom”.

Vendimi nr.167, datë 07.11.2019

Për kalimin e të drejtave të autorizimit të subjektit person fizik Gëzim Cake, për përsëritjen e shërbimit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Zargoçan”, tek subjekti person fizik Dorjan Pere.

Vendimi nr.168, datë 07.11.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Albi Kreçi, kundër vendimit me gjobë nr.17, datë 16.09.2019, vendosur ndaj subjektit “Tv me kabëll Alb Vito Peqin”.

Vendimi nr.169, datë 18.11.2019

Për dhënie mendimi për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Vendimi nr.170, datë 18.11.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “RTV Adriamed” sh.p.k., dhe ndryshimin e emrit të subjektit audioviziv nga “TV Adria Med“ në “Premium Channel”.

Vendimi nr.171, datë 18.11.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “3DS &AF Entertainment” sh.p.k., për ndryshimin e emrit të shërbimit të shërbimit të programit audioviziv nga “TNT” në “Syri Tv”.

Vendimi nr.172, datë 18.11.2019

Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Focus Media News” sh.p.k., për ndryshimin e emrit të shërbimit të programit audio privat nga radio “RASH” në “News 24”.

Vendimi nr.173, datë 18.11.2019

Për pajisjen e shoqërisë “Channel Onë” sh.p.k., me licencë për shërbimin e programit audioviziv.

Vendimi nr.174, datë 18.11.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Pashk Laska, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në rrjet kabllor “TV Kabllor Laçi”.

Vendimi nr.175, datë 18.11.2019

Mbi shqyrtimin e aplikimit të subjektit person fizik Erion Sefaj, për marrje autorizimi, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “3ENET”.

Vendimi nr.176, datë 18.11.2019

Për konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Sevi Mediu, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Tv Kabllor Anfab”.

Vendimi nr.177, datë 18.11.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Z.Edi Tanushi, kundër vendimit vendimit nr. 18, datë 15.10.2019, vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me Kabëll Danja”.

Vendimi nr.178, datë 18.11.2019

Për shqyrtimin e ankimit administrativ të shoqërisë “Beqaj Kabllor 2014” sh.p.k., kundër vendimit nr. 19, datë 15.10.2019, vendosur ndaj subjektit  OSHMA “Tv me Kabëll Beqaj”

Vendimi nr.179, datë 25.11.2019

Mbi procesin e kalimit në transmetimet numerike, në qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Vlorë.

Vendimi nr.180, datë 25.11.2019

Për dhënien e autorizimit, subjektit person fizik Kristi Gorea, për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv “Tv Adria Net”.

Vendimi nr.181, datë 25.11.2019

Për dhënien e autorizimitsubjektit person fizik Edmond Çuli, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Ibeg 4”.

Vendimi nr. 183, datë 19.12.2019

Për miratimin e projektbuxhetit për vitin 2020”.

Vendimi nr. 184, datë 19.12.2019

Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për dhënien e licencave të transmetimit audio të komunitetit”, miratuar me vendimin e AMA-s, nr. 55 datë 04.04.2016.

Vendimi nr. 185, datë 19.12.2019

Për shqyrtimin e propozimit të RTSH-së për ndryshimin e kontratës së shërbimit të transmetimit public miratuar me vendimin e AMA-s nr.18 datë 02.03.2017, të ndryshuar, duke shtuar një shërbim të ri për transmetimin e paketës programore të RTSH-së, nëpërmjet aplikacionit “RTSH Tani”.

Vendimi nr. 186, datë 19.12.2019

Për dhënien e licencës lokale transmetimit audioviziv numerik, shoqërisë “Era Digital” sh.p.k., për Qarkun Elbasan.

Vendimi nr. 187, datë 19.12.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Krenar Goga, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve, mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Erden” dhe zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit.

Vendimi nr. 188, datë 19.12.2019

Për dhënien e autorizimit, shoqërisë “1Click.al” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve, mbështetur në rrjet kabllor “1Click.al”.

Vendimi nr. 189, datë 19.12.2019

Për dhënien e autorizimit, shoqërisë “RRTL OTT” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve, mbështetur në internet (OTT).

Vendimi nr. 190, datë 19.12.2019

Për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Club Muzikor” sh.a., licencuar për subjektin audio kombëtar privat “Radio Club FM” për ndryshimin e kushteve teknike të licencës.

Vendimi nr. 191, datë 19.12.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “IN TV Albania” sh.p.k.

Vendimi nr. 192, datë 19.12.2019

Për kalimin e të drejtave të licencës së shoqërisë “In Tv Albania” sh.p.k., tek shoqëria “Euro News Balkans” sh.p.k.”.

Vendimi nr. 193, datë 19.12.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Masa Grup 2009” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Masa Grup”.

Vendimi nr. 194, datë 19.12.2019

Për konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të shoqërisë “DEVI-E.R.I.” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Tv Kabllor Devi E.R.I.”.

Vendimi nr. 195, datë 19.12.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “ABCom” sh.p.k. autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audio dhe audioviziv të mbështetur në rrjet kabllor, dhe ofrimin e shërbimit të programit audioviziv”.

Vendimi nr. 196, datë 26.12.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Top Albania” sh.a., për subjektin audio kombëtar privat “Top Albania Radio”.

Vendimi nr. 197, datë 26.12.2019

Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Nacional A.H” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio Nacional”.

Vendimi nr. 198, datë 26.12.2019

Për rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Arben Lame, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Tivo Cable” dhe zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit.

Vendimi nr. 199, datë 26.12.2019

Për dhënien e autorizimit, shoqërisë “Albanian Fiber Systems” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve, mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor AFS”. 

Vendimi nr. 200, datë 26.12.2019

Për miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “TIBO” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet (OTT) “TIBO”.

Vendimi nr. 201, datë 26.12.2019

Për pranimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Besim Sula kundër vendimit nr. 20, datë 02.12.2019, vendosur ndaj subjektit OSHMA “Tv me kabëll Sulova”.

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara