Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil

Në zbatim të nenit 21 dhe 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV të
Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë. 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave
Audiovizive njofton :

Shkarko këtu
Perpara Njoftim fituesi