Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm

Eng

Es

It

Sp

Akte nën ligjore të miratuara

Akte nën ligjore të miratuara

VENDIM NR. 64 DATE 27.04.2021 PER NJE SHTESE NE VENDIMIN E AUTORITETIT TE MEDIAVE AUDIOVIZIVE, NR. 220 DATE 01.12.2017 “MBI PERCAKTIMIN E PAGESAVE PER LICENCE/AUTORIZIM DHE SHERBIMET QE KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

RREGULLORE ” Mbi procedurat dhe kriteret per ofrimin e sherbimeve mediatike audio dhe/ose audiovizive sipas kerkeses se perdoruesit”

Lista e Numrit Logjik te Sherbimeve Programore Audiovizive

RREGULLORE E AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE

UDHEZIM PER FORMAT DHE KATEGORITE E PROGRAMEVE PER REGJISTRIM DHE ARKIVIM NGA OFRUESIT E SHERBIMIT MEDIATIK AUDIOVIZIV (OSHMA)

RREGULLORE “PËR TRANSMETIMIN E RAPORTEVE TË LAJMEVE TË SHKURTRA TË NGJARJEVE ME RËNDËSI TË MADHE PËR PUBLIKUN”

VENDIM NR. 21, DATË 15.02.2019 PËR “MIRATIMIN E LISTËS SË NGJARJEVE ME RËNDËSI TË MADHE PËR PUBLIKUN SI DHE MËNYRËN E TRANSMETIMIT PA PAGESË TË TYRE NGA OSHMA-JA E KUALIFIKUAR”

RREGULLORE MBI KRITERET E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË MBROJTURA

RREGULLORE “PËR MONITORIMIN E SPEKTRIT TË FREKUENCAVE”

RREGULLORE PËR KOMUNIKIMET AUDIO DHE/OSE AUDIOVIZIVE ME NATYRË TREGTARE FORMAT, KUSHTET DHE KOHA DITORE E LEJUAR PËR TRANSMETIMIN E REKLAMAVE

VENDIM NR. 220, DATË 01.12.2017 “MBI PËRCAKTIMIN E PAGESAVE PËR LICENCË/AUTORIZIM DHE SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE”

RREGULLORE “MBI PROCEDURAT PËR TRAJTIMIN E ANKESAVE DHE PËR USHTRIMIN E SË DREJTËS SË PËRGJIGJES”

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR DHËNIEN E LICENCËS LOKALE TË TRANSMETIMIT AUDIOVIZIV NË PERIUDHËN TRANZITORE”

RREGULLORE “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E DHËNIES SË AUTORIZIMEVE”

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT E INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË AUDIOVIZIVE TË OFRUESVE TË SHËRBIMIT MEDIATIK AUDIO DHEOSE AUDIOVIZIV”

UDHËZUES PËR APLIKIM PROJEKTESH

RREGULLORE PER KRITERET DHE PROCEDURAT PËR DHËNIEN E LICENCËS KOMBËTARE TË TRANSMETIMIT AUDIOVIZIV DHE LICENCËS KOMBËTARE TË SHËRBIMIT TË PROGRAMIT AUDIOVIZIV

RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR RENDITJEN E SHËRBIMEVE AUDIO DHE OSE AUDIOVIZIVE QË MBËSHTETEN NË RRJETE NUMERIKE

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR DHËNIEN E LICENCËS SË TRANSMETIMIT AUDIO” E NDRYSHUAR

KODI I SJELLJES I ANËTARËVE TË AUTORITETIT TË MEDIAS AUDIOVIZIVE

RREGULLORE PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË TRANSMETIMIT AUDIO TË KOMUNITETIT

RREGULLORE PËR TRANSMETIM PA SHPËRBLIM TË INFORMACIONEVE, MESAZHEVE DHE NJOFTIMEVE ME INTERES TË LARTË PËR PUBLIKUN E GJERË

KODI ETIK I ADMINISTRATËS SË AMA

RREGULLORE MBI PROCEDURAT E RINOVIMIT TË LICENCAVE TË OPERATORËVE TË LICENCUAR SIPAS LIGJIT NR. 8410, DATË 30.09.1998

KODI I TRANSMETIMIT PËR MEDIAN AUDIOVIZIVE

RREGULLORE PËR LICENCIMIN E RRJETEVE NUMERIKE DHE PROGRAMEVE TË TYRE, NËPËRMJET PROCEDURËS SË BEAUTY CONTEST

 

 

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara