Select Page

Deklarata

AMA organizon Tryezën e Dytë të Diskutimit “Rregullimi ligjor në marrëdhëniet e punës së gazetarëve në transmetimet audiovizive”

Të martën, më 19 nëntor 2019, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, organizoi në Tiranë Tryezën e Dytë të Diskutimit “Rregullimi ligjor në marrëdhëniet e punës së gazetarëve në transmetimet audiovizive”. Tryeza e Parë po mbi këtë çështje është zhvilluar po nga AMA në bashkëpunim me Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në Kuvendin e Shqipërisë në maj të vitit të kaluar.

Pikërisht dhe propozimet e sugjerimet konkrete që janë bërë nga komuniteti i gazetarëve në Tryezën e Parë ishin pikënisja e diskutimit, ku u përfshinë përfaqësues nga OSHMA-të, shoqatat dhe organizatat që mbrojnë të drejtat e tyre, ligjvënës dhe zyrtarë e eskpertë nga institucionet publike që kanë në fokus marrëdhëniet e punës, profesorë dhe kërkues nga shkencat e komunikimit dhe gazetarisë, përfaqësues nga OSBE etj.

Synimi kryesor i Tryezës ishte hedhja e hapave të mëtejshëm në konceptimin dhe realizimin e një praktike ligjore dhe administrative që garanton siguri dhe kushte më të mira në redaksitë audiovizive, duke u bazuar në marrëdhënie të qëndrueshme mes punëmarrësit dhe punëdhënësit, në trajtimin dinjitoz dhe konform kuadrit ligjor shqiptar, si dhe akteve ndërkombëtare, ku Shqipëria është palë ose ka nënshkruar.

Kryetari i AMA-s, Gentian Sala, në fjalën hapëse evidentoi faktin se Autoriteti gjithmonë ka vlerësuar dhe vlerëson se në ushtrimin e profesionit të tyre gazetarët, redaktorët, reporterët a bashkëpunëtorët merr një rëndësi shumë të madhe respektimi i standardeve të marrëdhënieve të punës, duke i lidhur këto drejtpërdrejt me nivelin e lirisë, pavarësisë dhe integritetit të medias.

“Sikundër dhe në Tryezën e Parë mbi këtë temë po investohemi që të krijojmë një hapësirë të dobishme komunikimi dhe debati profesional dhe ekspertizë mbi gjetjen e zgjidhjeve më të mira, duke ftuar të gjitha palët e interesuara në këtë proces”.

Për kryetarin e AMA-s, jemi në kushtet “kur kemi një pikënisje, kemi një bazë konkrete me propozime nga Tryeza e Parë, ndaj dhe presim që puna të eci më tej. Duke konfiguruar dhe miratuar një sistem rregullativ të qëndrueshëm, që jep impakt pozitiv në performancën, rolin dhe përgjegjësitë e redaksive audiovizive. Pse jo, duke nxitur një proces të natyrshëm zinxhir të reflektimit dhe reagimit mbi marrëdhëniet e punës për të gjithë pjesët e tregut mediatik”.

Deputeti i Kuvendit të Shqipërisë në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Musa Ulqini, ka vlerësuar inciativën e AMA-s për të diskutuar me gjithë grupet e interesit për një aspekt shumë të ndjeshëm dhe ku ka nevojë për përmirësime ligjore. “Ne do të shikojmë dhe vlerësojmë çdo propozim apo kërkesë që do të na vijë nga shoqatat dhe organizatat e medias, duke i shndërruar këto në amendime dhe rregullime që e bëjnë sa më funksional kuadrin ligjor që fokusohet në marrëdhëniet e punës”.

Kryeinspektori në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Çështjeve Sociale, Arben Seferaj, prezantoi në Tryezë disa tregues të këtij institucioni për punësimin në sektorin mediatik, si dhe për transparencën në publikimin e të dhënave përmes informimit virtual. Ai ftoi drejtuesit e shoqatave dhe vetë gazetarët që të ishin bashkëpunues me Inspektoriatin për eficencë në zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi dhe për mosdiskrimimin e punëmarrësve.

Shefi i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Fakultetin e Histori Filologjisë në Universitetin e Tiranës, prof. asoc. Mark Marku, u fokusua në diskutimin e tij tek garancia që duhet t’u jepet gazetarëve në ushtrimin e profesionit të tyre, në përgatitjen dhe përhapjen e përmbajtjeve. “Gazetari mund të ketë një rrogë të sigurtë, por nëse ai nuk lejohet të ushtrojë i lirë profesionin, atëherë nuk kemi bërë asgjë”.

Kryetari i Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë, Aleksandër Çipa, prezantoi për të pranishmit disa nga problemet më të mprehta me të cilat përballen gazetarët, duke vecuar propozimin për krijimin e “Fondit të Asistencës për Gazetarët”, që sipas tij do të jetë një suport i dobishëm për ta, krijuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe agjenci të tjera.  Çipa tha se në dekadën e fundit kishte më shumë ndjeshmëri dhe reagim publik për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të gazetarëve shqiptarë.

Përfaqësuesi i Citizen Channel, Lorin Kadiu, paraqiti në Tryezë një përmbledhje të gjetjeve kryesore të një studimi që kjo organizatë ka realizuar së bashku me Qendrën Shqiptare për Gazetari Cilësore, mbi marrëdhëniet e punës së gazetarëve shqiptarë.

Në debat u përfshinë dhe përfaqësues të tjerë të medias, duke nënvizuar nevojën e përmirësimeve ligjore në favor të marrëdhënieve më të mira të punës së gazetarëve, si dhe duke nxitur një proces vetrregullimi për këtë objektiv.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive             

Tiranë, 19.11.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në vijim të shqyrtimit të ankesave të mbërritura pranë Autoritetit në lidhje me mungesën e sinjalit të televizionit kombëtar “Klan” dhe televizionit “Klan Plus” në platformën satelitore “Digitalb”, ka ndjekur procedurat përkatëse administrative, në cilësinë e autoritetit rregullator të shërbimeve audiovizive, në mbrojtje të interesit publik.

AMA ka kërkuar zyrtarisht prej shoqërisë “Digit-Alb”sh.a., dhe televizionit “Klan” paraqitjen e shpjegimeve si dhe dokumentacionin përkatës për këtë çështje.

Po ashtu, AMA i është drejtuar Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, duke kërkuar ndërhyrjen e këtij institucioni, me qëllim garantimin e të drejtave të konsumatorëve dhe shmangien e praktikave të pandershme tregtare në fushën e shërbimeve mediatike audiovizive, në zbatim të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve” dhe Marrëveshjes së Bashkëpunimit lidhur midis dy institucioneve tona.

Në vijim të komunikimeve të mëtejshme shkresore, shoqërisë “Digitalb” sh.a., iu kërkua të depozitojë kontratën tip që kjo shoqëri lidh me abonentët e saj, kontratë e cila në thelbin e saj parashikon, ndër të tjera, se “Digitalb mund të ndryshojë përmbajtjen e programeve të tij gjatë kohëzgjatjes së kësaj kontrate, sipas politikave dhe programacionit që vendos “Digitalb”. Kontrata në fjalë iu dërgua Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorit si institucion përgjegjës për vlerësimin e plotë të çështjes. Deri tani nuk ka ende një vlerësim nga ky Komision mbi kërkesat tona.

AMA rithekson se mbetet e angazhuar për të bashkëpunuar ngushtë me institucionet që sigurojnë konkurrencën në treg për shmangien e situatave të ngjashme në të ardhmen.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

9 shtator 2019

Kuvendi i Shqipërisë dhe AMA organizojnë tryezën e diskutimit me temë “Fëmijët në median audiovizive”

Kuvendi i Shqipërisë dhe AMA organizojnë tryezën e diskutimit me temë “Fëmijët në median audiovizive”

Grupi i deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, në Kuvendin e Shqipërisë, në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive (AMA), organizuan sot më datë 12 korrik 2019, tryezën e përbashkët të diskutimit, me temë “Fëmijët në median audiovizive”. Ky takim zhvillohet në funksion të zbatimit të rekomandimeve të Kuvendit për AMA-n.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin deputetë, përfaqësues të mediave audiovizive, përfaqësues të shoqërisë civile, të institucioneve shtetërore, etj.
Qëllimi i organizimit të kësaj tryeze ishte krijimi i një hapësire të dobishme për të diskutuar me të gjithë grupet e interesit, mbi aspekte të mbulimit të problematikave që lidhen me raportimin e fëmijëve në median audiovizive.

Zëvendëskryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, znj. Vasilika Hysi, njëkohësisht zëvendëskryetare e Grupit të deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, në fjalën e saj falenderoi Autoritetin e Mediave Audiovizive për fillimin e punës për zbatimin e rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë dhe theksoi rolin e Autoritetit në çështje sensitive sikurse janë të drejtat e fëmijëve. Duke shprehur mbështetjen e Kuvendit të Shqipërisë ndaj AMA-s për të adresuar çështje që lidhen me të drejtat e fëmijëve, znj. Hysi tha se kjo tryezë diskutimi është një vlerë e shtuar dhe një moment i mirë reflektimi për aktorët e përfshirë, median, shoqërinë dhe komunitetin, mbi rolin e tyre në edukimin e fëmijëve.

Ndërsa zj. Milva Ekonomi, Zëvendëskryetare e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në Kuvendin e Shqipërisë, foli për rëndësinë që ka sot bashkëpunimi institucional, por edhe më gjerë, për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve. Ajo theksoi rëndësinë e monitorimit të përmbajtjeve audiovizive, kryesisht me fokus dhunën ndaj fëmijëve dhe reklamat për pijet energjike dhe pijet e gazuara me sheqer të shtuar, si produkte të dëmshme për mirërritjen e fëmijëve.
Kryetari i AMA-s, z. Gentian Sala, në fjalën e tij u ndal tek puna që ka kryer ky institucion në funksion të mbrojtjes së fëmijëve në transmetimet audiovizive. Z. Sala vlerësoi se ka një rritje të ndërgjegjësimit të medias, por edhe të publikut ndaj kësaj problematike. Ai nënvizoi nevojën për rol të shtuar të operatorit publik si i vetmi organ që ka në fokus mbi të gjitha interesin e publikut. Gjatë 5 viteve të fundit, vijoi z. Sala, “jemi përpjekur të bashkërendojmë punën dhe aktivitetin e të gjithë aktorëve të përfshirë, në mënyrë që të adresojmë si duhet këtë problematikë”. Momenti kulmor i kësaj veprimtarie ka qënë dhe vendimi i Bordit të AMA-s, që ka përcaktuar si prioritet mbrojtjen e fëmijëve në transmetimet audiovizive”.
Znj. Elma Tërshana dhe znj. Julia Alushi nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, prezantuan gjetjet e studimit të kryer në bashkëpunim me UNICEF-in mbi “Portretizimin e fëmijëve në media”.
Kryetari i Këshillit të Ankesave pranë AMA-s, z. Urim Bajrami, paraqiti një përmbledhje të punës së këtij Këshilli që prej muajit prill 2016, kur u konstitua kjo strukturë, duke nënvizuar vlerësimin për çdo ankesë të adresuar dhe shpjeguar praktikën e mirë të krijuar për shqyrtimin e ankesave.
Takimi vijoi më pas me diskutime nga pjesëmarrësit në tryezë, që do të pasohet nga takime të tjera edhe në të ardhmen.

Radiot religjoze në favor të tolerancës dhe bashkëjetesës

Radiot religjoze në favor të tolerancës dhe bashkëjetesës

Me ftesë të Drejtorit të Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, Dom David Xhuxha, një delegacion i Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA, po zhvillon takime pune në redaksinë e këtij stacioni, që ka nisur nga transmetimi që gjatë periudhës së regjimit komunist në vendin tonë.

Delegacioni i Autoritetit ka në përbërje Kryetarin, z. Gentian Sala, Zëvendëskryetarin z. Sami Nezaj, anëtarin e bordit z. Agron Gjekmarkaj dhe Drejtorin e Programacionit z. Arben Muka.

Në takimet që janë zhvilluar është folur për radiot religjoze në vendin tonë, ndikimin dhe angazhimin e tyre për të evidentuar tolerancën dhe bashkëjetesën mes besimeve të ndryshme. Është vlerësuar bashkëpunimi mes redaksive të radiove fetare, të besimit mysliman, ortodoks e katolik, si dhe përpjekjet që bëjnë për larminë programore dhe profesionalizmin.

Përfaqësuesit e delegacionit të AMAs u ftuan dhe në një bisedë në studion e Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, ku u nënvizua dhe propozimi për të organizuar në Tiranë një tryezë diskutimi me përfaqësues të të gjithave radiove fetare në Shqipëri, si dhe ku do të ftohen dhe ekspertë të medias e komunikimit, pedagogë dhe kërkues të gazetarisë, klerikë nga të gjitha komunitetet fetare etj.

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                       

2 Korrik 2019

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi (EKIP) nënshkruan, më datë 30 maj 2019, një memorandum bashkëpunimi për “Mirëkuptim dhe Shkëmbim të Informacionit në fushat e Komunikimeve Elektronike dhe Mediave Audiovizive”.

Në mjediset e EKIP, u pritën Zëvendëskryetari i AMA-s, Z. Sami Nezaj, Drejtori i Kabinetit në AMA, Z. Dritan Xhelili, Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Frekuencave dhe TIK Znj. Elkeda Domi.

Në ndjekje të axhendës, pas fjalës përshëndetëse të Presidentit të Këshillit të EKIP, Z. Branko Kovijanic, Z. Sami Nezaj falënderoi homologët tanë për bashkëpunimin e deritanishëm dhe vuri theksin në rëndësinë e vijimit të këtij bashkëpunimi në kuadër të interesave tona të përbashkëta. Në takim u prezantua gjithashtu situata e tregut të komunikimeve elektronike në Malin e Zi dhe situata e tregut audio/audiovizivë në Shqipëri si dhe u diskutua për  rëndësinë e rregullimit efektiv të sektorit të komunikimeve elektronike dhe të medias audiovizive si dhe promovimin e mëtejshëm të aktiviteteve dhe marrëdhënieve miqësore midis palëve.

Ky Memorandum do të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë dhe do të ofrojë mbështetje në lidhje me zhvillimin e sektorit të komunikimeve elektronike dhe medias audiovizive.

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi do të vazhdojnë më tej dialogun e ndërsjelltë ndërmjet tyre në mbështetje të memorandumit të nënshkruar.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 30 Maj 2019

 

AMA solidarizohet me gazetaren e televizionit News 24 Znj. Klodiana Lala

Autoriteti i Mediave Audiovizive u njoh nga media me sulmin që i është bërë mëngjesin e ditës së sotme banesës së babait të gazetares të televizionit News 24  Znj. Klodiana Lala.

Fjala e lirë, intergriteti i profesionit të gazetarit janë në themel të një shoqërie demokratike.

Autoriteti i Mediave Audiovizive dënon me forcë sulmin me armë dhe i bën thirrje organeve kompetente të hetojnë dhe të zbardhin sa më parë këtë ngjarje të rëndë.

Në radhë të parë si qytetare dhe në radhë të dytë si gazetare Znj. Lala dhe familja e saj nuk duhet të ndihen të kërcënuar.

AMA solidarizohet me Znj. Lala, mbron lirinë e shprehjes, median e pavaruar dhe gazetarët që ushtrojnë me guxim profesionin e tyre.

 Autoriteti i Mediave Audiovizive 

30 gusht 2018

 

AMA takim me gazetarët për procesin e digjitalizimit

AMA takim me gazetarët për procesin e digjitalizimit

Ditën e mërkurë, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, zhvilloi një takim me gazetarët mbi procesin e digjitalizimit, për të informuar publikun dhe palët e treta mbi ecurinë e tij dhe hapat në vijim.

Drejtori i Kabinetit, z. Dritan Xhelili, iu tha përfaqësuesve të mediave të pranishëm se prej disa muajsh janë përmbushur të gjitha kushtet për digjitalizimin e transmetimeve televizive ne qarqet Tiranë-Durrës. Si rrjedhojë AMA shpalli datën 30 qershor si afat përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge ne këto qarqe.

Gjate kësaj periudhe është konstatuar se në treg mungon sasia e nevojshme e pajisjeve marrëse televizive, dekoder, pajisje te domosdoshme për të pasur akses në transmetimet televizive pas mbylljes së transmetimeve analoge.

Me gjithë fushatën intensive informuese që ka organizuar AMA për sensibilizimin e popullatës mbi domosdoshmërinë e pajisjes me dekoder, kërkesa ne treg ka qenë mjaft e ulët.

Kjo ka sjellë që dhe oferta në treg për këto pajisje nga operatoret tregtarë të mbetet e ulët.

Si rrjedhoje, në mungesë të sasisë së mjaftueshme në treg të dekodereve, AMA shtyn për një kohë të shkurtër afatin e mbylljes së transmetimeve analoge në qarqet Tiranë-Durrës.

Është mjaft e rëndësishme të njoftojmë shikuesit që të pajisen sa më shpejt me dekoder ne mënyrë qe me mbylljen e transmetimeve analoge te mos ngelen pa akses ne transmetimet televizive.

AMA, ne bashkëpunim me te gjithë institucionet e përfshira ne proces, tha z. Xhelili, po vijon te ndërmarrë masa nxitëse për te bere te mundur sigurimin e sasisë se mjaftueshme ne treg te këtyre pajisjeve, çka do te mundësonte një zhvillim normal te procesit te digjitalizimit ne qarqet Tirane e Durrës e me tej ne te gjithë vendin.

Procesi i digjitalizimit do te  vijoje ne qarkun e Berat me fillimin e transmetimeve numerike ne këtë qark, ku për një periudhe një mujore do te kemi transmetime paralele si ne analog ashtu edhe ne digjital.

Një proces tjetër i rëndësishëm qe pritet te mbyllet ne date 30 Qershor është lirimi i brezit te dividentit digjital, i cili do ti kaloje ne administrim shërbimeve te lëvizshme qe administrohen nga AKEP. Ky proces do te siguroje ne arkën e shtetit një shume prej disa dhjetra milionë dollarësh.

Shefi i Kabinetit iu përgjigj më pas interesimit të gazetarëve të pranishëm.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë më 28 Qershor 2017

Deklaratë e kryetarit të Autoritetit të Mediave Audiovizive, Z. Gentian Sala

Deklaratë e kryetarit të Autoritetit të Mediave Audiovizive, Z. Gentian Sala

Në artikullin “Bllokimi i licencave ‘përplas’ televizionet me anëtarët e pakicës në AMA”, publikuar në 2 shkurt 2016 në platformën online Reporteri.al të BIRN-it është shkruar dhe mbi votën kundër të dy anëtarëve të AMA-s, përkatësisht  Z. Sami Nezaj, zëvendëskryetar dhe Zj. Suela Musta, anëtare, në mbledhjen e datës 1 shkurt 2016, për licencimin e  subjekteve kombëtare të transmetimit audioviziv numerik sipas procedurës së Beauty Contest.

Në këtë artikull shkruhet se: “Argumenti i dytë i votës së tyre kundër lidhet me raportin e pronësisë së operatorëve historikë, që u përzgjodhën nga AMA për t’u përfshirë në Beauty Contestin e licensave dixhitale. Dy anëtarët e pakicës në AMA vlerësuan se ‘dokumentet e depozituar nga Digitalb sh.a dhe TV Klan sh.a nuk janë në përputhje me nenin 62 të ligjit’”.

Në lidhje me këtë pohim, kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive, Z. Gentian Sala, bën këtë deklaratë për mediat:

“Dy anëtarët e AMA-s në mbledhjen e datës 1 shkurt 2016 nuk janë shprehur në asnjë rast për mospërputhje ligjore të dokumentacionit të subjekteve konkurruese në garën për licencim. Në respekt të procedurave administrative dhe transparencës për publikun, sapo të miratohen nga anëtarët e AMA-s procesverbalet e dy mbledhjeve të fundit, ato do të vihen në dispozicion”.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 4 shkurt 2016     

AMA vendos mosdhënien e licencave kombëtare të transmetimit audioviziv numerik sipas procedurës së Beauty Contest

AMA vendos mosdhënien e licencave kombëtare të transmetimit audioviziv numerik sipas procedurës së Beauty Contest

Ditën e hënë, më datë 01.02.2016, u zhvillua mbledhja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, në të cilë morën pjesë:

z.Gentian Sala     Kryetar
z.Sami Nezaj       Zëvëndëskryetar
z.Gledis Gjipali    Anëtar
z.Piro Misha        Anëtar
znj.Suela Musta   Anëtar
z.Zylyftar Bregu   Anëtar

Në rend dite të kësaj mbledhje ishte projektvendimi ”Mbi aplikimin e shoqërive “Top Channel” sh.a., ”Tv Klan” sh.a., “Digitalb” sh.a. dhe “Supersport” sh.a.” për marrje licence private kombëtare transmetimi audioviziv numerik sipas procedurës Beauty Contest.

AMA, vendosi mosdhënien e licencave kombëtare të transmetimit audioviziv numerik sipas procedurës Beauty Contest, pasi nuk u arrit kuorumi i kërkuar ligjor për dhënien e licencave, pra pesë vota. Bazuar në nenin 19, pika 1/b të ligjit 97/2013, ku AMA lëshon dhe heq licencat me shumicë të cilësuar.

Dy prej anëtarëve, përkatësisht  z. Sami Nezaj, zëvëndëskryetar dhe Zj. Suela Musta, anëtare, vendosën rrëzimin e aplikimeve të subjekteve, pasi bazuar në nenin 139, pika 8 e Ligjit 97/2013, licencimi sipas procedurës Beauty Contest kryhet për një periudhë tranzicioni, periudhë e cila është e përcaktuar në nenin 136 të ligjit 97/2013. Sipas kësaj dispozite, afati përfundimtar i kalimit të plotë në transmetimet numerike është data 17.06.2015.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 1 shkurt 2016     

Prezantimi i aktivitetit të AMA-s nga Kryetari, z. Gentian Sala

 

Këshilli i AMA-s shtyn vendimmarrjen për dhënien e licencave kombëtare private të transmetimit audioviziv sipas procedurës Beauty Contest

Ditën e mërkurë, më datë 27 janar 2016, u zhvillua mbledhja e radhës së Autoritetit të Mediave Audiovizive, në të cilë morën pjesë:

z.Gentian Sala     Kryetar
z.Sami Nezaj       Zëvëndëskryetar
z.Gledis Gjipali    Anëtar
z.Piro Misha        Anëtar
zj.Suela Musta     Anëtar
z.Zylyftar Bregu   Anëtar

Një nga pikat e kësaj mbledhje ishte dhe projektvendimi ”Mbi aplikimin e shoqërive “Top Channel” sh.a., ”Tv Klan” sh.a., “Digitalb” sh.a. dhe “Supersport” sh.a.” për marrje licence private kombëtare transmetimi audioviziv numerik sipas procedurës Beauty Contest.

AMA, njofton se vendimmarja për këtë projektvendim shtyhet për ditën e hënë, datë 01.02.2016, ora 9.00, pasi dy nga anëtarët e tij, përkatësisht  z.Sami Nezaj, zëvëndëskryetar dhe Zj. Suela Musta, anëtare, kërkuan më shumë kohë për shqyrtimin e dokumentacionit.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më  27. 01. 2016

 

Projekt rregullore për licencat e transmetimit audio të komuniteteve

Autoriteti i Mediave Audiovizive në kuadër të rregullimit të transmetimeve të radiove komunitare sipas ligjit për mediat audio dhe audiovizive 97/2013 ka publikuar në rubrikën këshillim publik, në faqen e tij zyrtare në internet, www.ama.gov.al, Projekt Rregulloren “Për dhënien e licencave të transmetimit audio të komunitetit”.

Transmetimet komunitare janë transmetime audio për komunitetin të cilat: ofrohen për zhvillimin social dhe përmbushjen e interesave të komunitetit; qe reflektojnë nevojat kulturore, gjuhësore, etj.; kanë karakter informues, edukativ dhe argëtues; mbështeten në punën vullnetare të pjesëmarrësve të komunitetit; krijojnë mundësi për të lejuar aksesin më të madh të mundshëm të gjithë pjesëmarrësve të komunitetit; kanë struktura menaxhuese, përfaqësuese të komunitetit të cilit i shërbejnë etj.

Përmes kësaj rregulloreje subjektet e interesuara orientohen e mbështeten në qartësimin e procedimit për fitimin e licencës, si p.sh. karakteristikat e shërbimit audio të komunitetit; standardet për programet; plani i frekuencave; shpallja e procedurës së licencimit; dokumentacioni i aplikimit; kriteret e vlerësimit të tyre etj.

Këshillimi publik është detyrim ligjor dhe këtë procedurë e kalojnë të gjitha projekt rregulloret e hartuara nga Autoriteti i Mediave Audiovizive. Përpara hartimit të kësaj rregulloreje Kryetari i AMA-s ka pritur në një takim konsultues të gjitha palët e interesuara. Kjo projekt rregullore do të jetë on-line për një periudhë 30 ditore dhe të gjitha palët janë të mirëpritura të dërgojnë komentet e tyre.

Për AMA-n është shumë e rëndësishme transparenca dhe fton bashkësitë fetare të japin mendimet e tyre.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 17. 12. 2015

 

Njoftim për Mediat mbi reklamat politike

Në procesin e monitorimit të përmbajtjeve të transmetuara nga subjektet audio dhe audiovizive gjatë ditës së sotme, datë 04.12.2015, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka konstatuar dhe emetimin nga televizionet Top Channel, Ora News, News 24, Vizion Plus dhe ABC News, të një reklame politike mbi një aktivitet që zhvillohet të martën e ardhshme më datë 08.12.2015 nga Partia Demokratike.

Reklama, e cila është e paidentifikuar për subjektin që e ka përgatitur, bazuar në nenin 39 të ligjin 97/2013 “Mbi mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” konsiderohet si reklamë politike dhe transmetimi i saj është në kundërshtim me nenin 41, pika 2 të po këtij ligji.

AMA ju bën thirrje këtyre subjekteve që të respektojnë ligjin duke ndërprerë menjëherë emetimin e reklamës, në të kundërt, ndaj tyre do të nisë procedura administrative sipas parashikimeve ligjore në fuqi.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 04. 12. 2015

 

Në kuadër të formalizimit dhe ligjshmërisë të tregut audioviziv sekuestrohen pajisjet e “Tv Kabllor Jug”

Autoriteti i Mediave Audiovizive në kuadër të formalizimit të tregut audio dhe audioviziv dhe në kuadër të sigurimit të konkurrencës së ndershme midis operatorëve qofshin këta TV, radio apo kabllorë është duke vijuar në gjithë territorin e vendit aksionin për kontrollin dhe verifikimin e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre audiovizive në kundërshtim me aktet normative në fuqi.

Sot AMA, në një operacion në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, ka bërë sekuestrimin e pajisjeve audiovizive të një subjekti kabllor në qytetin e Fierit.  Subjektit “Tv kabllor Jug” i kishte përfunduar afati i autorizimit dhe nuk kishte bërë kërkesë për rinovim pranë autoritetit tonë. Përveç afatit të mosrinovimit të autorizimit, subjekti rezultonte debitor për mos shlyerje të detyrimeve financiare ndaj AMA-s që nga viti 2011. Por pavarësisht nga sa më sipër subjekti vijonte transmetimet audiovizive në mënyrë të kundërligjshme, pra, pa autorizimin e AMA-s.

Më parë ndaj subjektit“ TV Kabllor Jug” AMA ka marrë edhe masën e ndëshkimit me gjobë në vlerën 5.000. 000 lekë, pikërisht për shkak të ofrimit të shërbimeve audiovizive pa autorizim nga AMA.

Në këto kushte, Autoriteti i Mediave Audiovizive i bën thirrje gjithë subjekteve të jenë të kujdesshëm për rinovimin e licencave, dhe autorizimeve sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Verifikimet dhe inspektimet e AMA-s do të vijojnë intensivisht në të gjithë territorin e vendit.

 Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 19. 11. 2015

Autoriteti i Mediave Audiovizive, bashkëpunon me  ‘Grupin Koha” dhe Shoqërinë “Company 21” , për transmetimin e programeve të tyre në Shqipëri

Autoriteti i Mediave Audiovizive në kuadër të bashkëpunimit dhe partneritetit me Grupin mediatik Koha sh.p.k. dhe Shoqërinë “Company 21”, jetësoi një marrëveshje me të cilat ka rënë dakord që këta transmetues Kombëtar në Kosovë të transmetojnë edhe në Republikën e  Shqipërisë.

Tashmë të drejtat e transmetimit  të programeve “Kohavizion” (KTV), “Arta”, ‘RTV 21” dhe “TV21-Maqedonia” do të jenë pa pagesë për subjektet kabllore që ushtrojnë veprimtari audiovizive.

“Grupi Koha” sh.p.k., përfaqësuar nga znj. Flaka Surroi i kalon në mënyrë joekskluzive dhe papagesë, ripërsëritësve kabllorëve audiovizivë, të licencuar në Republikën e Shqipërisë, të drejtën për të ritransmetuar tërësinë e përmbajtjes së programeve të ofruara nga  transmetuesi kombëtar “Kohavision” dhe “ARTA”.

Njëkohësisht Shoqëria “Company 21” përfaqësuar nga znj. Afërdita Saraçini , i kalon në mënyrë joekskluzive dhe pa pagesë, ripërsëritësve kabllorë audiovizivë, të licencuar në Republikën e Shqipërisë, të drejtën për të ritransmetuar ‘RTV 21” dhe “TV21-Maqedonia”.

E drejta e ritransmetimit kalohet pa pagesë, për një periudhë 1 vjeçare, duke filluar nga data 1 nëntor 2015 deri në datën 31 tetor 2016..

Kjo risi në tregun mediatik të Shqipërisë vjen si fryt i takimeve të suksesshme që muajt e fundit Kryetari i Autoritetit Z.Gentian Sala ka patur me drejtuesit e Televizioneve Kombëtare të Kosovës.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 6. 11. 2015

Reagim i AMA-s për dhunën e ushtuar ndaj reporterëve Z. Agim Blloshmi dhe Z. Kristaq Binjaku

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka përcjellë me shqetësim ngjarjen e fundit me protagonistë reporterëve televizivë, Z. Agim Blloshmi dhe Z. Kristaq Binjaku, të cilët në mbrëmjen e datës 19 maj 2015, jo vetëm janë penguar në kryerjen e detyrës së tyre, por dhe janë qëlluar dhe janë mbajtur peng nga persona të armatosur, në zonën rurale të rrethit të Librazhdit, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre.

Dy gazetarët kanë qenë në përmbushje të detyrës duke investiguar mbi një rast të shkeljes së ligjit dhe goditja ndaj tyre është një akt i dënueshëm kundër fjalës së lirë dhe angazhimit profesional të komunitetit të medias për informimin e publikut. AMA kërkon nga organet kompetente që sa më parë të zbardhen rrethanat e plota të ngjarjes dhe të përgjigjen para drejtësisë personat e përfshirë direkt ose indirekt.

Autoritetei i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 20. 05. 2015

Prezantimi i aktivitetit të AMA-s nga Kryetari, z. Gentian Sala

Në Shqipëri aktualisht kanë veprimtari 72 subjekte audiovizive, 71 subjekte radiofonike dhe 109 operatorë audiovizivë kabllorë. Gjithashtu, perojnë dhe 5 subjekte, të cilët kanë ndërtuar dhe transmetojnë në rrjete numerike tokësore.
Këto subjekte janë klasifikuar si operatorë historikë kombëtarë dhe pritet të legalizohen sipas rregulloreve dhe procedurave të miratuara nga AMA, bazuar në ligjin 97/2013. Lexoni më tepër

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 4. 3. 2015