Rregullore e autoritetit të mediave audiovizive

Rregullore për komunikimet Audio dhe/ose  Audiovizive me Natyrë Tregtare, Format, Kushtet dhe Koha Ditore e Lejuar për Transmetimin e Reklamave

Rregullore për procedurat dhe kriteret për dhënien e liçencës së transmetimit audio

Rregullore për transmetimin e raporteve të shkurtra të ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun

Rregullore për liçencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së Beauty Contest 

Rregullore për kriteret dhe procedurat për dhënien e liçencës së shërbimit të programit audioviziv 

Rregullore për procedurat e inspektimit të veprimtarisë audiovizive të ofruesve të shërbimit mediatik audio dhe/ose audioviziv 

Vendim nr.152 datë 11.10.2019 për miratimin e rregullores “ Mbi procedurat dhe kriteret për ofrimin e shërbimeve mediatike audio dhe/ose audiovizive sipas kërkesës së përdoruesit “

Vendim nr.1 datë 16.01.2020 për miratimin e rregullores për dhënien e liçencës së transmetimit audio për qëllime të përkohshme dhe nevoja institucionale

Rregullore për dhënien e liçencave te transmetimit audio të komunitetit

Rregullore per procedurat dhe kriteret e dhenies se autorizimeve

Vendim nr.39 datë 11.03.2021 për miratimin e rregullores ” Për kriteret dhe masat rregulluese për bashkëpërdorimin e infrastrukturës së transmetimit të RTSH-së ” 

Vendim nr.40 datë 11.03.2021 për miratimin e rregullores ” Për procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për shfrytëzimin e multipleksit ”