+355 67 303 3000 info@ama.gov.al
Select Page

Rregullore AMA

RREGULLORJA “PËR MARRJEN E MASAVE ORGANIZATIVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE GJATË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19”

RREGULLORE PER KRITERET PER DHENIEN E LICENCAVE TE PERKOHSHME DHE INSTITUCIONALE

RREGULLORE PER KRITERET PER DHENIEN E LICENCES SE SHERBIMIT TE PROGRAMIT AUDIOVIZIV

KODI I TRANSMETIMIT – Miratuar me Vendimin e AMA-s, nr. 228, datë 11.12.2017

RREGULORE E AUTORITETIT TE MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Vendim nr 38, date 07.03.2019 i AMA-s (subjektet qe perfshihen ne skemen e kompensimit financiar sipas ligjit 34/2017

Vendim nr 40, date 07.03.2019 i AMA-s

Lista e Numrit Logjik te Sherbimeve Programore Audiovizive (miratuar me vendim te AMA-s nr.98/2017 ndryshuar me vendim 197/2017 dhe 198/2017)

VENDIMI NR.54/2016 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE MUJORE PER MBESHTETJEN E OPERATOREVE PRIVAT VENDOR NE RRJETIN NUMERIK TE RTSH”

RREGULLORE ” Mbi procedurat dhe kriteret per ofrimin e sherbimeve mediatike audio dhe/ose audiovizive sipas kerkeses se perdoruesit”

RREGULLORE “PËR TRANSMETIMIN E RAPORTEVE TË LAJMEVE TË SHKURTRA TË NGJARJEVE ME RËNDËSI TË MADHE PËR PUBLIKUN”

 VENDIM NR. 21, DATË 15.02.2019 PËR “MIRATIMIN E LISTËS SË NGJARJEVE ME RËNDËSI TË MADHE PËR PUBLIKUN SI DHE MËNYRËN E TRANSMETIMIT PA PAGESË TË TYRE NGA OSHMA-JA E KUALIFIKUAR”

RREGULLORE MBI KRITERET E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË MBROJTURA

RREGULLORE “PËR MONITORIMIN E SPEKTRIT TË FREKUENCAVE”

RREGULLORE PËR KOMUNIKIMET AUDIO DHE/OSE AUDIOVIZIVE ME NATYRË TREGTARE FORMAT, KUSHTET DHE KOHA DITORE E LEJUAR PËR TRANSMETIMIN E REKLAMAVE

 VENDIM NR. 220, DATË 01.12.2017 “MBI PËRCAKTIMIN E PAGESAVE PËR LICENCË/AUTORIZIM DHE SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE”

RREGULLORE “MBI PROCEDURAT PËR TRAJTIMIN E ANKESAVE DHE PËR USHTRIMIN E SË DREJTËS SË PËRGJIGJES”

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR DHËNIEN E LICENCËS LOKALE TË TRANSMETIMIT AUDIOVIZIV NË PERIUDHËN TRANZITORE”

RREGULLORE “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E DHËNIES SË AUTORIZIMEVE”

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT E INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË AUDIOVIZIVE TË OFRUESVE TË SHËRBIMIT MEDIATIK AUDIO DHE OSE AUDIOVIZIV”

VENDIMI NR. 01, DATË 19.01.2017 “MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E AMA-S NR 5, DATË 22.05.2013 MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR AUTORIZIM, I NDRYSHUAR.”

RREGULLORE PER KRITERET DHE PROCEDURAT PËR DHËNIEN E LICENCËS KOMBËTARE TË TRANSMETIMIT AUDIOVIZIV DHE LICENCËS KOMBËTARE TË SHËRBIMIT TË PROGRAMIT AUDIOVIZIV

RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR RENDITJEN E SHËRBIMEVE AUDIO DHE OSE AUDIOVIZIVE QË MBËSHTETEN NË RRJETE NUMERIKE

VENDIM NR. 210 DATË 16.09.2016 “MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E AMA-S NR. 6, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE “, I NDRYSHUAR

VENDIM NR. 183 DATË 6. 9 2016 “PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË AMA-S NR. 6, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE”

VENDIM NR. 154 DATË 18. 07 2016 “MBI MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË PAGESËS VJETORE PËR LICENCË KOMBËTARE TRANSMETIMI NUMERIK TOKËSOR AUDIOVIZIV

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR DHËNIEN E LICENCËS SË TRANSMETIMIT AUDIO” E NDRYSHUAR

RREGULLORE PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË TRANSMETIMIT AUDIO TË KOMUNITETIT

RREGULLORE PËR TRANSMETIM PA SHPËRBLIM TË INFORMACIONEVE, MESAZHEVE DHE NJOFTIMEVE ME INTERES TË LARTË PËR PUBLIKUN E GJERË

VENDIM NR.101 DATË 09.12.2015 MBI “MIRATIMIN E PROJEKTBUXHETIT PËR VITIN 2016“

VENDIM NR. 37, DATË 11.05.2015 PËR “DISA NDRYSHIME NË PROJEKTBUXHETIN E VITIT 2015”

RREGULLORE MBI PROCEDURAT E RINOVIMIT TË LICENCAVE TË OPERATORËVE TË LICENCUAR SIPAS LIGJIT NR. 8410, DATË 30.09.1998

RREGULLORE PËR LICENCIMIN E RRJETEVE NUMERIKE DHE PROGRAMEVE TË TYRE, NËPËRMJET PROCEDURËS SË BEAUTY CONTEST

VENDIM NR. 6, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE”

VENDIM NR. 5, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR AUTORIZIM”

VENDIM Nr. 4, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR LICENCË”

VENDIM NR. 57, DATË 10.07.2015 “PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E AMA-S NR. 5, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR AUTORIZIM”

KODI ETIK I PUNONJESVE SE ADMINISTRATES SE AMA-S

KODI I SJELLJES I ANETAREVE TE AUTORITETI TE MEDIAVE AUDIOVIZIVE