Formularë Ankese

Dokumenta Bashkangjitur Formular-Ankese-per-Shkeljen-e-Kodit-te-Transmetimit.pdf pdf (551kb) Formular-Ankese-per-Drejtorine-e-Mbikeqyrjes.pdf pdf (275kb) Formular-Ankese-per-masat-e-tarifave-vjetore-te-miratuara-nga-AMA.pdf pdf (207kb) Formular-Ankese-Mbi-Caktimet-Frekuencore.pdf pdf (188kb)

Read More

Formularë aplikimi për autorizim

Dokumenta Bashkangjitur Formular-Aplikimi-për-Autorizim-VoD.pdf pdf (555kb) Formular-Aplikimi-për-Autorizim-SHERBIM-AUDIO.pdf pdf (8528kb) Formular-Aplikimi-për-Autorizim-Satelitor.pdf pdf (3168kb)

Read More

Formularë aplikimi për rinovim

Dokumenta Bashkangjitur Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-SHERBIM-AUDIO.pdf pdf (7162kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-Satelitor.pdf pdf (10318kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-OTT.pdf pdf (8335kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-Kabllor.pdf pdf (10315kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-IPTV.pdf pdf (10225kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-INTERNET-TV.pdf pdf (8824kb)

Read More

Formularë aplikimi për zgjerim zone

Dokumenta Bashkangjitur Formular-Aplikimi-për-Zgjerim-Zone-Kabllor.pdf pdf (6522kb) Formular-Aplikimi-për-Zgjerim-Zone-IPTV.pdf pdf (10426kb)

Read More