+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Njoftime

Njoftim për median

Autoriteti i Mediave Audiovizive gjatë tre ditëve të fundit ka marrë një numër të konsiderueshëm ankesash nga qytetarët në lidhje me mungesën e sinjalit të Televizionit Kombëtar “Klan” dhe “Klan Plus” në platformën satelitore “Digitalb” dhe në dy nga platformat IPTV që ritransmetojnë paketën televizive “Digitalb”.

Në këto kushte, Këshilli i Ankesave pranë AMA-s ka mbledhur të gjithë ankesat e mbërritura pranë institucionit dhe ka nisur procedimin  konform ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, së pari duke kërkuar informacion nga platforma “Digitalb” dhe Televizioni “Klan”.

Autoriteti i Mediave Audiovizive në mbështetje të interesit më të lartë publik, në zbatim të ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” dhe referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Autoritetit të Mediave Audiovizive, nënshkruar në datën 13 qershor 2019, ka kërkuar ndërhyrjen e këtij institucionit me qëllim garantimin e të drejtave të konsumatorëve dhe shmangien e praktikave të pandershme tregtare në fushën e shërbimeve mediatike audiovizive.

AMA mbetet e angazhuar për adresimin e plotë të situatës së krijuar dhe bashkëpunimin e ngushtë me institucionet që sigurojnë konkurrencën në treg për shmangien e situatave të ngjashme në të ardhmen.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

06.08.2019

Njoftim për shtyrje afati aplikimi për licencë transmetimi audio analoge

Njoftim për shtyrje afati aplikimi për licencë transmetimi audio analoge

Në mbështetje të nenit 59 të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, AMA njofton se afati i paraqitjes së dokumentacionit të aplikimit për licence transmetimi audio analoge, të shpallur për në datën 17 korrik 2018 shtyhet për në datën 23 korrik 2018.

Aplikimet për licencë tranmetimi audio private analoge do të hapen në datën 23 korrik 2018, ora 10.00.

Autoriteti i Mediave Audiovizive
Tiranë më 13 Korrik 2018

Standardi i gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive si përgjegjësi redaksionale

Pas Tiranës, Shkodrës dhe Vlorës, Tryeza e diskutimit me temë: “Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”, u organizua me përfaqësues të OSHMA-ve në qarkun e Korçës, ditën e mërkurë, 04.07.2018.

Në fjalën hapëse nënkryetari i AMA-s, z. Sami Nezaj, përmendi problematikat kryesore që vihen re në përmbajtjet e transmetuara, sa i takon respektimit të shqipes së folur dhe të shkruar, si dhe përpjekjet që po bën Autoriteti për ta monitoruar situatën, por dhe përmirësimin e akteve nënligjore. Ai tha se edhe në qarqet e tjera ku ishte zhvilluar Tryeza kishte propozime konkrete për reflektimin e masave në kuadrin ligjor e nënligjor që favorizonin respektimin e standardit gjuhësor.

Nga fundi i vitit 2017 e në vijim po bëhen monitorime të programeve audiovizive të fokusuara tek gjuha e folur dhe e shkruar, tha drejtori i programeve në AMA, z. Arben Muka, dhe për gjetjet e përfundimet u tërhiqet vëmendje OSHMA-ve. Disa nga problematikat kryesore të hasura ishin në qendër të prezantimit që bëri në Tryezë, përgjegjësi i Sektorit të Përmbajtjes dhe Analizës, z.  Zimo Krutaj.

Pjesmarrësit në diskutim sollën eksperiencat e tyre në këtë drejtim, si dhe disa nga vështirësitë e sfidat e punës në redaksi. E përbashkëta e mendimeve dhe sugjerimeve të kësaj Tryeze ishte konstatimi se standardi i gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive ishte drejtpërdrejt përgjegjësi redaksionale dhe për këtë duhej kontributi i të gjithëve, për përmbajtje sa më cilësore dhe të shumëllojshme.

Autoriteti i Mediave Audivizive

04.07.2018

Problematikat e operatorëve lokalë nga procesi i dixhitalizimit diskutohen në AMA


Ditën e enjte, në datë 05.07.2018, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA u zhvillua një takim me shoqatën e Transmetuesve Radiotelevizivë Kabllorë Valorë, RTL, drejtuar nga z. Edmond Isaku, si dhe përfaqësuesve të mediave lokale private në vend, me kërkesën e tyre.

Në një kohë kur procesi i dixhitalizimit të transmetimeve televizive po shtrihet në të gjithë territorin e vendit, operatorët lokale prezantuan disa shqetësime, të cilat lidhen me vazhdimësinë e transmetimeve, ndërkohe që u duhet të përballen dhe me kosto të larta financiare si rrjedhojë e aplikimeve të teknologjisë së re.

Takimi kishte në fokus diskutimin mbi vlerën e tarifës së miratuar për mbështetjen e subjekteve audiovizive analogë në rrjetin numerik të Radio e Televizionit Shqiptar (RTSH), për integrimin në platformën e tyre, licencimin e subjekteve ekzistues për ndërtimin e platformave lokale.

Subjektet audiovizive analoge, u shprehen se nuk mund të përballojnë këto tarifa e si rrjedhojë rrezikohet vazhdimësia e transmetimeve të tyre me kalimin në numerik.

Një tjetër çështje e parashtruar prej tyre në diskutim ishte edhe kompensimi financiar për të mbuluar kostot e këtyre subjekteve për ndryshimin e teknologjisë së transmetimit dhe investimeve të bëra prej televizioneve lokale.

Gjatë takimit përfaqësuesit e shoqatës u shprehën të shqetësuar mbi tarifën e lartë për mbështetjen e operatorëve analogë në platformën digjitale të Transmetuesit Publik dhe parashtruan se kjo tarifë nuk është konsultuar me ta, nuk janë marrë parasysh shpenzimet e tyre, si dhe nuk po zbatohet ligji nr. 34/2017 “Për lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit” të ndryshuar, për kompensimin e tyre gjatë vitit të parë të mbështetjes në rrjetet numerike.

Kryetari i AMA-s, z. Gentian Sala, u shpreh se i mirëkupton në shqetësimin e tyre dhe i siguroi që së shpejti do të fillojë të zbatohet ligji nr. 34/2017, i sipërcituar, objekt i të cilit është ndër të tjera edhe mbulimi i kostos së tarifës së mbështetjes së operatorëve analogë në rrjetet numerike gjatë vitit të parë. Lidhur me tarifën e miratuar për mbështetje në rrjetin e RTSH-së, z.Sala theksoi se caktimi i tarifës mujore për mbështetjen e operatorëve ekzistues analogë për një allotment, në rrjetin numerik të ndërtuar nga RTSH, është bazuar në të dhënat e paraqitura nga RTSH për kostot e mirëmbajtjes së rrjetit, të vlerësuara më tej nga AMA.

Gjatë takimit u diskutua edhe mbi kërkesën e operatorëve lokalë të pranishëm për ndërtimin e rrjeteve numerike lokale. Nga ana e tij z. Sala, u bëri me dije subjekteve se pas një procesi koordinimi me institucionet përkatëse, plani i frekuencave numerike ku bëjnë pjesë frekuencat lokale pritet të ndryshojë për shkak të lirimit të dividendit të dytë digjital, si pasojë e vendimeve të institucioneve të BE-së. Ndërkohë, siç u tha në takim, të gjitha vendet e rajonit e me gjerë, kanë filluar tashmë të veprojnë për lirimin e tyre.

Kryetari i AMA-s i mirëkuptoi shqetësimet dhe propozimet e operatoreve dhe shprehu vijimin e angazhimit për zgjidhjen e tyre.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 05.07.2018

Tryezë diskutimi në qarkun e Shkodrës dhe Lezhës mbi “Respektimin e standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”

AMA organizon, me OSHMA-të e qarkut Shkodër dhe Lezhë,tryezën e diskutimit

“Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”

     

Ditën e enjte, në datë 14 qershor 2018, në qytetin e Shkodrës, Autoriteti i Mediave Audiovizive organizoi tryezën e diskutimit: “Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”. Në këtë tryezë, ishin të ftuar të merrnin pjesë të gjitha OSHMA-të e qarkut Shkodër dhe qarkut Lezhë.

Në fjalën e hapjes së takimit dhe në bashkëbisedim me përfaqësues të OSHMA-ve pjesëmarrëse, z. Sami Nezaj, zëvendëskryetar i AMA-s, theksoi qëllimin dhe synimet e organizimit të kësaj tryeze; rëndësinë e gjuhës letrare shqipe në formimin gjuhësor e kulturor të moshave të reja si dhe  objektivat dhe rolin e AMA-s për respektimin e standardit të shqipes së folur dhe të shkruar në median audio dhe audiovizive.

Në vijim të tryezës,Përgjegjësi i Sektorit të Përmbajtjes dhe Analizës, në Drejtorinë e Programeve, z.  Zimo Krutaj, paraqiti një raport përmbledhës mbi përvojën dhe rezultatet e monitorimit të transmetimeve të televizioneve kombëtare dhe të disa televizioneve informative të Tiranës. U evidentuan dhe u trajtuan me shembuj ilustrues problematikat, dukuritë dhe rastet kryesore të shmangieve nga norma gjuhësore e shqipes, gabimet sintaksore e përdorimi i panevojshëm i fjalëve të huaja që vihen re në programet audiovizive të televizioneve kombëtare si dhe gabimet drejtshkrimore në titrat e televizioneve informative.

Të pranishmit në tryezë, përfaqësues të OSHMA-ve vendore të Shkodrës, Lezhës e Malësisë së Madhe, sollën përvojën e tyre, vlerësuan domosdoshmërinë e zbatimit të standardit letrar të shqipes në programet që transmetojnë. Ata theksuan edhe vështirësitë që hasin në këtë drejtim, për shkak të mangësive të formimit gjuhësor të gazetarëve dhe mungesës së redaktorëve e korrektorëve në redaksitë e tyre të vogla. U trajtuan gjithashtu edhe çështje të etikës së komunikimit në ekran e në mikrofon, si dhe të standardeve profesionale.

Tryeza arriti në përfundimin se për respektimin e standardit letrar të shqipes në transmetimet audiovizive, përveç sensibilizimit të operatorëve dhe opinionit publik,duhet të mendohet për sanksione konkrete,qoftë përmes dispozitave ekzistuese në ligjin për median dhe në Kodin e Transmetimit të AMA-s,  qoftë përmes amendimeve e shtesave të domosdoshme ligjore.

Kjo tryezë diskutimi u zhvillua pas takimit të mbajtur në AMA, në datë 17 prill 2018, me të njëjtën temë.  Për AMA-n është me rëndësi të madhe zhvillimi i këtyre tryezave diskutimi për respektimin rigoroz të standardit të folur dhe të shkruar të shqipes në përmbajtjet audiovizive.  Ndaj AMA ka planifikuar që t’i vazhdojë tryezat sensibilizuese për përdorimin e gjuhës shqipe edhe në dy qarqe të tjera të mëdha në jug dhe juglindje të vendit.

        

Përmirësimi i raportimit në median audiovizive për të ndalur diskriminimin dhe përdorimin e gjuhës së urrejtjes

   Përmirësimi i raportimit në median audiovizive për të ndalur diskriminimin dhe përdorimin e gjuhës së urrejtjes

Ditën e martë, datë 26 qershor, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) me mbështetjen e Këshillit të Evropës organizoi tryezën e përbashkët të diskutimit me temë: “Përmirësimi i raportimit në median audiovizive për të ndalur diskriminimin dhe përdorimin e gjuhës së urrejtjes”.

Tryezën e përshëndeti Z. Gentian Sala, Kryetar i Autoritetit të Mediave Audiovizive dhe Z. Claus Neukirch, Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë. Z. Sala vlerësoi si të një rëndësie shumë të madhe bashkëpunimin midis institucioneve. Z. Sala u kujdes të vinte në dukje të të gjitha palëve të pranishme që gjuha e urrejtjes nuk përbën rutinë në gjuhën e televizioneve tona. AMA nga ana e saj, siguroi Z. Sala është shumë e kujdesshme dhe proaktive në zbatimin e ligjit dhe akteve nënligjore, po ashtu edhe me partneritetin e saj me redaksitë.

Z. Claus Neukirch, theksoi se raportimi me gjuhën e hate speech dhe hate speech në vetvete janë dukuri shumë problematike. Ai kërkoi përgjegjësi të gazetarëve në përdorimin e gjuhës e cila shfaqet në televizione dhe viktimat e saj janë të shumta. Ky lloj diskursi theksoi Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës, ndërton ose thyen shumë steriotipe.

Pjesa tjetër e aktivitetit vijoi e organizuar në dy panele. Paneli i parë u moderua nga Z. Mark Marku, Shef i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit, UT. Referues në panelin e parë ishin: Znj. Monika Stafa nga Këshilli i Ankesave, AMA, e cila vuri në vëmendje se ankesat që vijnë në AMA, në lidhje me përmbajtjet audiovizive kanë më shumë të bëjnë me probleme të etikës edhe më pak me probleme që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes. Problematike, për Znj. Stafa mbetet gjuha e përdorur nga politika. Z. Koloreto Çukali nga Këshilli Shqiptar i Medias trajtoi temën “Mekanizmat e vetrregullimit në parandalimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit”. Z. Cukali tha se sot është e pamundur të zhdukësh gjuhën e urrejtjes, dhe se të zhdukësh këtë gjuhë sot është e barabartë me zhdukjen e shumë mediave. Por, thkesoi se mediat duhet të jenë shumë të kujdesshme që të mos e nxisin këtë gjuhë.

Z. Arben Muka, Drejtor i Programeve në AMA, tërhoqi vëmendjen se linja editoriale nuk duhet të jetë përçuese e gjuhës së urrjetjes dhe në këtë pikë duhet patjetër ndjeshmëri dhe ndërhyrje që kjo të mos lejohet. AMA, theksoi Z. Muka, kërkon cilësi dhe shumëllojshëmri në programacion, po ashtu ajo ka mbështetur dhe mbështet organizata që kanë në fokus median.

Znj. Ioana Avădani, Drejtore Ezekutive e Qendrës për Gazetarinë e Pavarur në Bukuresht, e ftuar si eksperte e kësaj fushe, vuri në dukje që vendet tona kanë shumë të përbashkëta. Gjërat po ecin ngadalë dhe ka ende shumë punë për t’u bërë për rezultate të prekshme. Ajo cilësoi 4 pika si të rëndësishme: përcaktimin e saktë se çfarë quajmë “hate speech”; hapat e qendrueshëm për të luftuar gjuhën e urrejtjes; rolin e Autoritetit të Mediave si një institucion kyç që duhet të ngjallë besimin e njerëzve; edukimi, si pikë shumë e rëndësishme për t’i mësuar njerëzit, sesi të mospërdorin hate speech.

Z. Remzi Lani nga Instituti Shqiptar i Medias, i cili ishte pjesë e panelit të dytë në takim, trajtoi temën “Kodet etike dhe vullneti për t’i zbatuar nga gazetarët dhe reporterët”. Z. Lani ngriti problematikën sesi mund të pengojmë gjuhën e urrjtjes pa frenuar lirinë e shprehjes. Hate speech për Z. Lani është sa problem ligjor po aq edhe problem etik për këtë arsye për gazetarët është e rëndësishme që të merren me aspektet etike. Z. Lani bëri thirrje që media të shkojë drejt sferës së vetërregullimit.

Z. Mark Marku, nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, UT gjatë prezantimit të tij, dalloi tre pika si të rëndësishme në ndikimin që ka departamenti në këtë çështje: 1. Marrëdhëniet media shoqëri, ku media jo vetëm raporton realitetin por edhe e prodhon realitetin; 2.Grupimet e lëndëve, që merren me komunikimin në tërësi, shpjegimet e parimeve të diskursit; 3. Formimin profesional, lëndët ku i kushtohet rëndësi etikës në media.

Folësi i fundit i dy paneleve të diskutimit ishte Z. Alban Tartari nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, UT ai trajtoi temën: “Roli dhe ndikimi i zyrave të shtypit në parandalimin e diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes në edicionet informative”, Z. Tartari vuri në dukje ndikimin e madh dhe të strukturuar të zyrave të shtypit. Në kohët e sotme zyrat e shtypit janë kthyer në prodhues të mëdhenj të lajmeve ku konteksti politik ka ngarkesën më të madhe dhe më me ndikim sesa të gjitha të tjerat.

Tryeza u përmbyll me konkluzione dhe diskutime përreth temave të sipërpërmendura dhe të gjithë aktorët pjesmarrës ishin të mendimit që duhet një sinkonizim i përpjekjeve të aktorëve për të pasur rezultat në mposhtjen e gjuhës së urrejtjes.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 26.06.2018

Është koha për rregullimin ligjor në marrëdhëniet e punës së gazetarëve në redaksitë audiovizive

Edukimi për Median: “Takim i grupit të ekspertëve – Koordinimi dhe sinergjitë mes palëve për një komunikim të përgjegjshëm etik

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), dhe Këshilli i Ankesave, organizoi të hënën, më datë 21.05.2018, Tryezën e Rrumbullakët me temë Edukimi për Median: “Takim i grupit të ekspertëve – Koordinimi dhe sinergjitë mes palëve për një komunikim të përgjegjshëm etik.

Qëllimi i kësaj tryeze ishte ndërgjegjësimi i publikut të gjerë mbi konceptin paraprakisht se cfarë në thelb është edukimi mediatik. Mprehja e shqisës kritike tek qytetari kundrejt një prodhimi lajmesh e ndodhish në këtë bum teknologjik platformash të ndryshme. Nevoja e përfshirjes së Edukimit Mediatik si lëndë më vete në kurrikulat mësimore mbetet një nevojë emergjente që mund të vetërregullojë në mënyrë të drejtë dhe profesionale efektet e medias në jetën e njeriut dhe sidomos të fëmijëve.

Pjesë e kësaj Tryeze të Rrumbullakët që pati një mbështetje të vazhdueshme nga autoritetet e AMA-s, ishin anëtarë të Komisionit Parlamentar Për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit, përfaqësues të televizioneve, organizmave ndërkombëtarë, Institutit Shqiptar të Medias, studentë të gazetarisë etj.

Nënkryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive, z. Sami Nezaj, duke diskutuar për praktikat rregulluese dhe vetë-rregulluese, politikat, strategjitë dhe legjislacionin lidhur me edukimin në media, nënvizoi disa momente kyçe, që burojnë nga Kushtetuta e Shqipërisë (nenet 22 dhe 23) për median, dhe ligji për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë. Për z. Nezaj, ky i fundit ka qasje periferike për edukimin në media, por ka disa momente që mund të perceptohen lidhur me edukimin në media, si p.sh. Këshilli i Ankesave.

Në fjalën e tij përshëndetëse z. Luçiano Boçi, anëtar i Komisionit parlamentar të Medias, tha se edukimi mediatik, edukimi i shoqërisë, ndërgjegjësimi i saj mund të konsiderohen prioritet. Sipas tij, lëndë të veçanta për edukimin mediatik duhet të ishin përfshirë tashmë në kurrikulat shkollore. Nëse disa vende i kanë me zgjedhje lëndë të tilla, për deputetin Boçi, në Shqipëri duhet të jenë të detyrueshme. Znj. Almira Xhembulla, gjithashtu anëtare e Komisionit Parlamentar Për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, theksoi nevojën për analizë të audiencës, por dhe të produktit që i ofrohet asaj. Ajo përmendi orientimin e Komisionit Evropian sa i përket edukimit në media dhe theksoi nevojën për të ecur edhe më tej me këtë detyrë.

Ndërsa znj. Doriana Dervishi, këshilltare në kabinetin e Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sporteve, solli një panoramë të gjerë mbi kurrikulat shkollore, universitare por dhe parauniversitare. Sipas saj, ka institucione të arsimit të lartë, që kanë përfshirë module për gazetarinë dhe median, pra për edukimin mediatik. Pyetja është, shtroi znj. Dervishi, a duhen shtrirë këto module edhe në arsimin parauniversitar? Si shembuj të punës së vazhdueshme të Ministrisë së Arsimit në këtë fushë ajo solli projektin pilot për edukimin për fenë, si dhe modulet për të drejtën e informimit apo edukimin ekonomik në arsimin bazë.

Ilda Londo nga Instituti Shqiptar i Medias u ofroi të pranishmëve në këtë tryezë disa të dhëna nga indeksi mbi media në Shqipërisë. Ajo nënvizoi dy momente kryesore të këtij indeksi: i pari, që Shqipëria renditet ndër vendet më të papërgatitura lidhur me edukimin në media dhe i dyti, që publiku ka ende një shkallë të lartë besimi tek media në Shqipëri.

Për zv.drejtoreshën e Bibliotekës Kombëtare, znj. Etleva Domi, duhet një strategji kombëtare për edukimin mediatik, me pjesëmarrjen e shumë institucioneve, pasi në kohët e sotme, interneti dhe zhvillimet teknologjike diktojnë nevojën për një qasje të re ndaj kësaj teme.

Ndërsa z. Ramadan Çipuri, nga Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Tiranës, tha se roli i universiteteve për edukimin në media është parësor. Po aq parësor sa dhe bashkëpunimi me mediat i institucioneve të tjera. Ai parashtroi disa sugjerime në funksion të përmirësimit të situatës së medias në vend. Anëtarja e Bordit të AMA-s, znj. Suela Musta, solli rezultatet e një monitorimi të kryer prej saj për tri televizione, Klan, Top Channel dhe Vizion +, rreth spektakleve show që këto televizione transmetojnë. Sipas saj, janë vërejtur shkelje flagrante të Kodit të Transmetimit, sidomos ndaj imazhit të fëmijëve dhe keqpërdorimit të tyre. Sipas saj, fëmijët po përdoren për qëllime aspak të drejta.

Për ekspertin e medias, z. Rrapo Zguri jemi në epokën e konsumit të informacionit, ku gjithçka është e digjitalizuar, lehtësisht e riprodhueshme dhe e manipulueshme. Ndaj, shtoi ka, ka ardhur koha që të hapet një debat i gjerë: Ku fillon media? Z. Erald Kapri, anëtar i Këshillit të Ankesave pranë AMA-s, solli në vëmendjen raportin e fundit të “Soros”, ku Shqipëria renditet e parafundit për edukimin mediatik, si dhe shtjelloi mënyrat dhe mekanizmat shqiptarë për përfshirjen dhe edukimin e publikut. Znj. Karolina Risto, drejtore ekzekutive e InTV, duke sjellë përvojën e saj edhe si gazetare, dhe tashmë si drejtuese, foli për disa rrugë e mënyra se çfarë mund të bëjë media për të nxitur edukimin e publikut për informacionin. Sipas saj, duhen ndërmarrë iniciativa edhe për të përmirësuar profesionalizmin në media dhe për të zhvilluar mekanizma vetë-rregullues, si një mënyrë për të bashkëpunuar me publikun. Monika Stafa, Kryetare në Këshillin e Ankesave në fjalën e saj nënvizoi ndër të tjera se që në krye të herës duhet të shpjegojmë se cfarë d.th. edukimi mediatik. Ky term, i njohur gjerësisht si Media Literacy nënkupton që konsumatori i medias duhet të jetë në gjendje të bëjë disa pyetje lidhur me sa lexon online apo sheh në televizion. Ai duhet të dijë më së pari se cila media është burimi i informacionit, e më tej, kush është/janë pronarët e saj dhe ç’interesa kanë ata. Si konsumatorë të lajmeve gjithashtu qytetari duhet të mësohet të bëhet më kërkues, shtoi më tej Stafa, sepse aty ku burimet mungojnë dhe “faktet” kalojnë pakontrolluar, ka gjithmonë potencial për propagandë, dezinformim dhe abuzim.

Këshilli i Ankesave në AMA, do të mirëpresë nisma të tilla duke ftuar të gjithë partnerët ndërinstitucional për të bashkëpunuar në këtë çështje aq të ndjeshme së fundmi për të ardhmen e fëmijëve tanë.

Tiranë, më 21.05.2018

                            

                           Është koha për rregullimin ligjor në marrëdhëniet e punës së gazetarëve në redaksitë audiovizive

Komisioni për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik në Kuvendin e Shqipërisë dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive, zhvilluan paraditen e datës 11 maj 2018 në Tiranë, Tryezën e Diskutimit mbi “Rregullimin ligjor në marrëdhëniet e punës së gazetarëve në transmetimet audiovizive”.

Në Tryezë ishin të ftuar përfaqësues nga të gjitha grupet e interesit: gazetarë, drejtues mediash, nga shoqatat dhe organizatat e tyre, anëtarë të parlamentit, profesorë të gazetarisë, institucionet shtetërore që mbulojnë aspekte të punësimit etj.

Ka kohë që për çështjen e rregullimit të marrëdhënieve të punës në mediat audiovizive janë të njohura problematika të hasura si, niveli i kushteve të punës së gazetarëve, format e rekrutimit dhe largimit nga redaksia, mosshlyerja në kohë e pagesave nga punëdhënësi, organizimi i gazetarëve ose mosorganizimi në shoqata, funksionaliteti i tyre etj.

Në Tryezë pati qëndrime të ndryshme nga diskutantët, por e përbashkëta ishte se tashmë pas rreth 28 viteve nga fillimet demokratike në vend, ka ardhur koha për veprime konkrete për të siguruar lirinë e medias. Pa një gazetar të sigurtë në punë nuk mund të kemi media të lirë dhe pluraliste, u tha nga diskutantët.

Kryetari i Autoritetit të Mediavë Audiovizive, z. Gentian Sala, në fjalën e tij theksoi se është e rëndësishme për lirinë dhe integritetin e medias standardi i burimeve njerëzore në median audiovizive. Ai evidentoi faktin se nga organizatorët e Tryezës priteshin propozime konkrete në lidhje me adresimin e problemeve, të cilat do të ishin gur themeli për ushtrimin e lirë të profesionit të gazetarit në vend. Nga ana tjetër, “AMA do të bëjë çështë e mundur në rrugë  ligjore, në bashkëpunim me gjithë aktorët e tjerë institucionalë, që të rregullojnë kushtet dhe shumë shpejt ata të kenë në dorë kontratën tip si fillim dhe më vonë kontratën kolektive”.

Znj. Albana Vokshi, Kryetare e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, dha nga ana e saj garancinë së Komisioni është vullnetplotë që të ndihmojë në përmirësimin e punës së gazetarëve në vend, mendim i cili u mbështet edhe nga Znj. Milva Ekonomi, zëvendëskryetare e Komisionit. Znj. Vokshi siguroi për solidaritet me gazetarët, duke qënë se ata janë rojtarët e shtetit të së drejtës. Ajo denoncoi rastet kur gazetarët, sipas saj, kanë qënë të censuruar dhe dha alarmin se gazetaria investigative është në  kushte jo të mira. Ajo theksoi se një gazetar me punë të keqrregulluar është një vegël në duart e pushtetit. Znj. Vokshi kërkoi nga institucionet kompetente monitorimin e punës së gazetarëve dhe transparencë nga ana e mediave të cilat janë punëdhënëse. Palët me ndikim duhet t’i kapërcejnë axhendat politike dhe të kenë vullnet për të siguruar media të lirë, përsëriti në Tryezë znj. Vokshi.

Znj. Milva Ekonomi, zëvendëskryetare e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, në ndërhyrjen e saj theksoi mungesën e organizmeve sindikale nga ana e gazetarëve, por kjo shkon bashkë me një organizmim të dobët që kanë sindikatat në Shqipëri. Modeli i ri i mediave nuk të jep hapësirë për pavarësi editoriale dhe për këtë duhet të ndërhyehet në ligjet që kanë lidhje direkt me punën e gazetarëve, në të njëjtëm kohë duke forcuar rolin edhe rolin e Inspektoriatit të Punës.

Z. Claus Neukirch, Shefi i Zyrës së Këshillit të Europës në Tiranë, përmendi se produkti mediatik është puna e gazetarëve. Puna e tyre është në mënyrë të paevitueshme e ndikuar nga kushtet e punës. Ai nënvizoi se institucionet shtetërore dhe aktorët mediatike kanë për detyrë sigurimi e këtyre kushteve minimale për të pasur më pas një media më të shëndetshme, të pavarur dhe të lirë. Z. Neukirch tha se Këshilli i Evropës do të mbështesë iniciativa të tilla si ajo e AMA-s dhe Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik për të ndryshuar situatën.

Z. Musa Ulqini, anëtar i Komisionit për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik, vuri theksin se kontrata tip dhe ajo kolektive duhet të ishin qëllimi i tavolinës, po ashtu edhe krijimi i një sindikate për të ndjekur modelin italian apo edhe të vendeve të tjera perëndimore duke krijuar edhe urdhërin e gazetarëve. Znj. Eda Beqiri, nga Inspektoriati i Punës, tha se ekziston vetëm një Vendim i Këshillit të Ministrave, duke iu referuar Vendimit nr. 358, datë 25.03.1996, i cili rregullon punën e gazetarit. Ajo ofroi bashkëpunim për përmirësimin praktik të këtij kuadri rregullator. Drejtori i Programeve në AMA, z. Arben Muka, prezantoi treguesit konkretë të burimeve njerëzore të angazhuara, të cilat autoriteti i bën transparent për publikun në versionin print ose online.

Nga ana tjetër, z. Mark, Marku, nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit në UT, tha se Departamenti krijon premisa për gazetarë të mirë, por, ai nuk krijon gazetarët, ata krijohen duke ushtuar profesionin në redaksi, prandaj kushtet e punës janë të rëndësishme për të krijuar gazetarë të mirë dhe për rrjedhojë media cilësore.

Si nga Z. Blendi Salaj, nga Qendra Media Aktive, ashtu edhe nga z. Armand Shkullaku nga Shoqata e Gazetarëve Profesionistë, u ngritën problemet e punës së gazetarëve në punën e tyre të përditshme. Mosshlyerja e pagave në kohë, mungesa e kontratave tip dhe atyre kolektive, mungesa e urdhërit të gazetarit, ndërrimi i shpeshtë i stafit të redaksisë pa arsye të arsyeshme, paga minimale, mungesa e përshkrimeve të punës, oraret e zgjatura tej kushteve njerëzore në punë, janë ndër arsyet praktike dhe të prekshme që pse Shqipëria ka akoma probleme me lirinë e medias dhe integritetin e saj. Këto mendime u përkrahën edhe nga pedagogia e gazetarisë dhe komunikimit, znj. Iris Luarasi si dhe zëvendëskryetari i AMA-s z. Sami Neza.

Gjatë seancës përmbyllëse të këtij takimi, rreth 90 minuta kur Tryeza kishte filluar nga puna, u paraqit për të marrë pjesë dhe z. Aleksandë Çipa, Kryetari i Unionit të Gazetarëve në Shqipëri, i cili pasi u njoh me agjendën refuzoi të merrte pjesë në diskutim, duke braktisur takimin, me arsyetimin, siç tha ai, “që nuk i figuronte emri në agjendën e eventit”. Por nga organizatorët u sqarua se kishte një komunikim zyrtar mes AMA-s dhe Unionit, ku ishin ndjekur të gjitha procedurat për pjesmarrje dhe angazhim në axhendë. Por nga Unioni një herë ishte konfirmuar pjesmarrja dhe një herë tjetër, po me shkrim, ishte anuluar pjesëmarrja.

Në përfundim  të tryezës u ra dakord se brenda muajit maj 2018 AMA do të pasqyronte në një material të përmbledhur të gjitha propozimeve dhe sugjerimeve konkrete të Tryezës, në mënyrë që ato të adresohen për shqyrtim dhe rrugëzgjidhje në institucionet përkatëse.

Autoriteti i Mediave Audioviozive                                                  

Tiranë, më 11.05.2018

AMA dënon dhunën ndaj gazetarëve dhe medias

AMA dënon dhunën ndaj gazetarëve dhe medias

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA dënon me forcë dhunën ndaj gazetarit dhe drejtuesit të Televizonit “Zjarr TV” Ismet Drishti.

AMA u kërkon autoriteteve përkatëse që të kryhet një hetim i thelluar për gjetjen e autorëve të ushtrimit të dhunës, që ka sjellë  dëmtimin fizik  të Z. Drishti, por dhe që  përbën  alarm për lirinë e medias në Shqipëri.

Ky është sulmi i dytë që kryhet ndaj “Zjarr TV”  dhe drejtuesit të saj. Pak ditë më parë u dhunuan ambientet e këtij  televizioni dhe pajisje të shumta u dëmtuan ose u vodhën nga persona ende të pazbuluar nga policia.

AMA apelon fuqishëm ndaj autoriteteve përgjegjëse të sigurisë në vend që të bëjnë të gjitha përpjekjet që ata që kanë ushtruar dhunë ndaj gazetarit Ismet Drishti të përballen me ligjin, si një garanci për krijimin e  një mjedisi më të sigurtë për lirinë e medias dhe për të gjithë gazetarët.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 07.04.2018

Autoriteti i Mediave Audiovizive pret në vizitë zyrtare Autoritetin Maqedonas të Mediave

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE PRET NË VIZITË ZYRTARE AUTORITETIN MAQEDONAS TË MEDIAVE

IMG_8697

IMG_8701

IMG_8715

Autoriteti i Mediave Audiovizive priti sot në ambientet e tij vizitën e delegacionit maqedonas të Agjencisë së Medias për Shërbimet Audio dhe Audiovizive.

Kryetari i Autoritetit, Z. Gentian Sala, dhe stafi i tij mirëpritën Z. Lazo Petrusevski, President i Këshillit të Agjencisë, Z. Milaim Fetai, Zëvendës president i Agjencisë, Z. Arben Saiti Shef i Departamentit të Mbështetjes së Informacionit dhe Çështjeve të Përgjithshme, Z. Agron Ademi, Koordinator i zyrës për Marrëdhëniet me Publikun.

Në takim u diskutuan çështje me rëndësi për të dy Autoritetet, si : shkëmbimi i ndërsjellët mes dy Autoriteteve, trendet e zhvillimit të medias, risitë e teknologjisë në rajon dhe më gjerë, kuadri rregullator në funksion të matjes së audiencës, gjithashtu edhe u shkëmbyen përvojat në lidhje me procesin e digjitalizimit të transmetimeve.

Autoriteti Maqedonas ndau eksperiencën e tij në fushën e programacionit, mënyrat e monitorimit dhe sfidat si të teknologjisë ashtu edhe të burimeve njerëzore në lidhje me programacionin.

Procesi i digjitalizimit në Maqedoni është kryer në një periudhë kohore katër vjeçare dhe procesi tanimë është mbyllur me sukses.

Z. Sala e njohu delegacionin me proceset që AMA është duke punuar.  Digjitalizimi është duke vazhduar me sukses dhe pritet që të arrihen afatet e parashikuara.

Një pikë tjetër e diskutimeve mes dy përfaqësive ishte edhe bashkëpunimi për kuadrin rregullator të transmetimeve.

Z. Lazo Petrusevski, Presidenti i Këshillit të Agjencisë, u tregua i gatshëm të forcojë bashkëpunimin midis autoriteteve, do të ketë edhe shkëmbim studimesh të realizuara përkatësisht nga secili.

Shumë shpejt ky takim i parë në Tiranë do të vazhdojë edhe më tej me hapa konkret, dhe një memorandum bashkëpunimi pritet të firmoset muajt në vijim.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 30.03.2018

 

 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE NJOFTON MBYLLJEN E TRANSMETIMEVE ANALOGE NË  QARQET TIRANË DHE DURRËS

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) njofton se data përfundimtare e mbylljes së transmetimeve analoge në qarkun Tiranë dhe qarkun Durrës është 31 Korrik 2018. Teleshikuesit që ndjekin transmetime televizive përmes teknologjisë analoge, duhet të pajisen me dekoder digjital tokësor të tipit DVB-T2- Universal ose të jenë të pajisur me aparat televizori që ka të inkorporuar dekoderin e këtij tipi. Në kushte të tjera, mbas datës 31 Korrik 2018 nuk do të mund të shihen më transmetime televizive në qarqet Tiranë dhe Durrës. Për informacione të mëtejshme, na kontaktoni në numrin 04 410 44 55 ose 04 410 44 56”.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive