+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Ligje

LIGJI NR. 97/2013 PER MEDIAT AUDIOVIZIVE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”, I NDRYSHUAR

DIRECTIVE 2010/13/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

DIRECTIVE 2002-19-EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

DIRECTIVE 2002-21-EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

LIGJI NR. 8485, DATË 12.5.1999 “KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE”

VENDIM NR 914 DATE 29-12-2014 PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE PROKURIMIT PUBLIK

LIGJI NR.9643 2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR.9800 2007, LIGJIN NR. 9855 2007 DHE LIGJIN NR. 10170 2009 PËR PROKURIMIN PUBLIK“

LIGJI NR. 152-2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”

LIGJI NR. 9367 DATË 7.4.2005 “PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE”

LIGJI NR. 9131 DATË 8.9.2003 “PËR RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE”

LIGJI NR. 8480 DATË 27.5.1999 “PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE”

LIGJI NR. 10 279, DATË 20.5.2010 “PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE”

LIGJ NR. 9851-2007 AKTET FINALE RRC 06 PËR PLANIFIKIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT NUMERIK TOKËSOR NË PJESË TË RAJONEVE 1 DHE 3

VENDIM NR. 277, DATË 29.03.2017 “PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE”

VENDIM NR. 480, DATË 03.06.2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE PËR APARATET MARRËSE TELEVIZIVE QË DO TË VENDOSEN NË TREG”

LIGJI Nr. 9975, Date 28.07.2008 PER TAKSAT KOMBETARE, i ndryshuar

UDHEZIMI Nr. 32, Date 29.12.2014 PER PERCAKTIMIN E E TARIFES SE SHERBIMIT PER SHERBIMET E TRANSMETIMEVE RADIOTELEVIZIVE