Kodi i transmetimit

Akte nënligjore të miratuara

KODI I TRANSMETIMIT PËR MEDIAN AUDIOVIZIVE