Select Page

ORGANIKA DHE KATEGORIZIMI I POZICIONEVE TË PUNËS TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Nr.

Emërtimi i funksionit

Profesioni

Numri i punonjësve

Klasa/Kategoritë e pagave

 

 

 

 

 

1

KRYETAR

Jurist

1

 Grupi D

2

KABINETI

 

3

 

 

Drejtor Kabineti

Ekonomist

1

II-a

 

Këshilltar

Gazetari

1

II-b

 

Sekretar

 

1

VKM nr. 545, dt 11.08.2011

3

ZËVENDËSKRYETAR

Shkenca Natyrore

1

Grupi F

4

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Jurist

1

I-b

5

KËSHILLI I ANKESAVE

 

3

 

 

Kryetar

Gjuhë letërsi

1

II-b

 

Anëtar

Gjuhë e huaj/Gazetari

1

III-a

 

Anëtar

Gazetari

1

III-a

6

DREJTORIA JURIDIKE DHE LICENCAVE

 

7

 

 

Drejtor

Jurist

1

II-b

 

 – Sektori i Licencave

 

3

 

 

Përgjegjes sektori

Jurist

1

III-a

 

Specialist

Jurist

1

III-b

 

Specialist

Jurist

1

III-b

 

 – Sektori i Çështjeve Juridike

 

3

 

 

Përgjegjës sektori

Jurist

1

III-a

 

Specialist

Jurist

1

III-b

 

Specialist

Jurist

1

III-b

7

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË FREKUENCAVE DHE TIK

7

 

 

Drejtor

Inxhinier Elektronik

1

II-b

 

 – Sektori i planifikimit dhe administrimit  të frekuencave

3

 

Nr.

Emërtimi i funksionit

Profesioni

Numri i punonjësve

Klasa/Kategoritë e pagave

 

Përgjegjës sektori

Inxhinieri mekanike dhe elektrike

1

III-a

 

Specialist

Inxhinieri mekanike dhe elektrike

1

III-b

 

Specialist

Inxhinier Elektronik

1

III-b

 

 – Sektori Teknik

 

3

 

 

Përgjegjës sektori

Informatikë

1

III-a

 

Specialist

Inxhinier Elektronik

1

III-b

 

Specialist

Teknologji Informacioni dhe komunikimi

1

III-b

8

DREJTORIA E PROGRAMEVE

8

 

 

Drejtor

Gazetari

1

II-b

 

 – Sektori i Përmbajtjes dhe Analizës

 

4

 

 

Përgjegjës sektori

Gjuhësi

1

III-a

 

Specialist

Gjuhë e Huaj

1

III-b

 

Specialist

Shkenca Komunikimi

1

III-b

 

Specialist

Gjuhë Letërsi

1

III-b

 

 – Sektori I Publikimeve dhe Bashkëpunimit

 

3

 

 

Përgjegjës sektori

Gazetari

1

III-a

 

Specialist

Universiteti Bujqësor

1

III-b

 

Specialist

Gjuhë e Huaj

1

III-b

9

DREJTORIA E MBIKËQYRJES

13

 

 

Drejtor

Shkenca Sociale/politike

1

II-b

 

Sektori I Inspektimeve

 

5

 

 

Përgjegjës Sektori

Jurist

1

III-a

 

Specialist

Jurist

1

III-b

 

Specialist

Jurist

1

III-b

 

Specialist

Shkenca Shoqërore

1

III-b

 

Specialist

Shkenca Shoqërore

1

III-b

 

Sektori i Monitorimit dhe Arkivës

 

7

 

Nr.

Emërtimi i funksionit

Profesioni

Numri i punonjësve

Klasa/Kategoritë e pagave

 

 

 

 

 

 

Përgjegjës Sektori

Shkenca Natyrore

1

III-a

 

Specialist

Gjuhë e Huaj

1

III-b

 

Specialist

Shkenca Natyrore

1

III-b

 

Specialist

Universiteti Bujqësor

1

III-b

 

Specialist

Gazetari

1

III-b

 

Teknik

Akademia e Arteve

1

Klasa VI

 

Teknik

Arsim i mesëm

1

Klasa VI

10

DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME

 

9

 

 

Drejtor

Ekonomist

1

II-b

 

Sektori I Finacës

 

3

 

 

Përgjegjës Sektori

Ekonomist

1

III-a

 

Specialist

Ekonomist

1

III-b

 

Specialist

Ekonomist

1

 

 

Sektori i Administratës

 

5

 

 

Përgjegjës Sektori i Administratës

Ekonomist

1

III-a/1

 

 – Shofer

Arsim i Mesëm

1

Klasa IV

 

 – Shofer

Arsim i Mesëm

1

Klasa IV

 

 – Punëtore pastrimi

Arsim i Mesëm

1

Klasa I

 

 – Punëtor mirëmbajtje

Arsim i Mesëm

1

Klasa I

11

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

8

 

 

 Drejtor

Shkenca Shoqërore Gjeografi

1

II-b

 

 – Sektori i marrëdhënieve me jashtë dhe publikun

 

3

 

 

Përgjegjës sektori

Shkenca Shoqërore/ Histori

1

III-a

 

Specialist 

Gazetari

1

III-b

 

Punonjës Informacioni

Fakulteti  i Shkencave të Natyrës

1

Klasa III

 

 – Sektori i burimeve njerëzore

 

4

 

 

Përgjegjës sektori

Jurist

1

III-a

Nr.

Emërtimi i funksionit

Profesioni

Numri i punonjësve

Klasa/Kategoritë e pagave

 

 

 

 

 

 

Specialist 

Ekonomist

1

III-b

 

Specialist arkiv protokollit

Gjuhë e huaj

1

IV-b

 

Protokollist

Shkenca sociale

1

Klasa VII

 

TOTAL:

 

61