+355 67 303 3000 info@ama.gov.al
Select Page
Lidhja Nr. 2
ORGANIKA DHE KATEGORIZIMI I POZICIONEVE TË PUNËS TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Nr FUNKSIONI NUMËR I PUNONJËSVE KLASA/KATEGORIA
1 Kryetar 1 Grupi D
Sekretar 1 VKM nr.545, datë 11.08.2011
2 Kabineti 2
Drejtor Kabineti 1 II-a
Këshilltar 1 II-b
3 Zëvëndëskryetar 1 grupi F
4 Sekretar i Përgjithshëm 1 I-b
5 Këshilli i Ankesave 3
Kryetar 1 II-b
Anëtar 1 III-a
Anëtar 1 III-a
6 Drejtoria e Programeve 8
Drejtor 1 II-b
Sektori i Përmbajtjes dhe Analizës
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Sektori i Publikimeve dhe Bashkëpunimit
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
7 Drejtoria e Planifikimit dhe e Teknologjise Informacionit 7
Drejtor 1 II-b
Sektori i Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Sektori i Teknik
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
8 Drejtoria Juridike dhe e licensave 7
Drejtor 1 II-b
Sektori i Çështjeve Juridike
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Sektori i licensave
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
9 Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme 9
Drejtor 1 II-b
Sektori i Financës
Pergjegjes Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Sektori i Administratës
Përgjegjës Sektori 1 III-a/1
Shofer 1 klasa IV
Shofer 1 klasa IV
Punonjës Shërbimi 1 klasa I
Punëtor Pastrimi 1 Klasa I
10 Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Marredhenieve me Jashte 8
Drejtor 1 II-b
Sektori i Burimeve Njerëzore
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist Arkiv – Protokolli 1 IV-b
Protokollist 1 Klasa VII
Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Nëpunës Informacioni 1 Klasa III
11 Drejtoria e Mbikqyrjes 13
Drejtor 1 II-b
Sektori i Inspektimit
Përgjegjës Sektori 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Sektori i Monitorimit dhe Arkivit
Pergjegjës i Studios së Monitorimit 1 III-a
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Specialist 1 III-b
Teknik 1 Klasa VI
Teknik 1 Klasa VI
TOTALI 61