Kategorizimi i pozicioneve të punës të AMA-s

ORGANIKA DHE KATEGORIZIMI I POZICIONEVE TË PUNËS TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Nr. Emërtimi i funksionit Profesioni Numri i punonjësve Klasa/Kategoritë e pagave
         
1 KRYETAR Gazetari 1  Grupi D
2 KABINETI 3
  Drejtor Kabineti Ekonomist 1 II-a
  Këshilltar Gazetari 1 II-b
  Sekretar 1 VKM nr. 545, dt 11.08.2011
3 ZËVENDËSKRYETAR Shkenca Natyrore 1 Grupi F
4 SEKRETAR I PËRGJITHSHËM Jurist 1 I-b
5 KËSHILLI I ANKESAVE 3
  Kryetar Gjuhë letërsi 1 II-b
  Anëtar Gjuhë e huaj/Gazetari 1 III-a
  Anëtar Gazetari 1 III-a
6 DREJTORIA JURIDIKE DHE LICENCAVE 7
  Drejtor Jurist 1 II-b
   – Sektori i Licencave 3
  Përgjegjes sektori Jurist 1 III-a
  Specialist Jurist 1 III-b
  Specialist Jurist 1 III-b
   – Sektori i Çështjeve Juridike 3
  Përgjegjës sektori Jurist 1 III-a
  Specialist Jurist 1 III-b
  Specialist Jurist 1 III-b
7 DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË FREKUENCAVE DHE TIK 7
  Drejtor Inxhinier Elektronik 1 II-b
   – Sektori i planifikimit dhe administrimit  të frekuencave 3
Nr. Emërtimi i funksionit Profesioni Numri i punonjësve Klasa/Kategoritë e pagave
  Përgjegjës sektori Inxhinieri mekanike dhe elektrike 1 III-a
  Specialist Inxhinieri mekanike dhe elektrike 1 III-b
  Specialist Inxhinier Elektronik 1 III-b
   – Sektori Teknik 3
  Përgjegjës sektori Informatikë 1 III-a
  Specialist Inxhinier Elektronik 1 III-b
  Specialist Teknologji Informacioni dhe komunikimi 1 III-b
8 DREJTORIA E PROGRAMEVE 8
  Drejtor Gazetari 1 II-b
   – Sektori i Përmbajtjes dhe Analizës 4
  Përgjegjës sektori Gjuhësi 1 III-a
  Specialist Gjuhë e Huaj 1 III-b
  Specialist Shkenca Komunikimi 1 III-b
  Specialist Gjuhë Letërsi 1 III-b
   – Sektori I Publikimeve dhe Bashkëpunimit 3
  Përgjegjës sektori Gazetari 1 III-a
  Specialist Universiteti Bujqësor 1 III-b
  Specialist Gjuhë e Huaj 1 III-b
9 DREJTORIA E MBIKËQYRJES 13
  Drejtor Shkenca Sociale/politike 1 II-b
  Sektori I Inspektimeve 5
  Përgjegjës Sektori Jurist 1 III-a
  Specialist Jurist 1 III-b
  Specialist Jurist 1 III-b
  Specialist Shkenca Shoqërore 1 III-b
  Specialist Shkenca Shoqërore 1 III-b
  Sektori i Monitorimit dhe Arkivës 7
Nr. Emërtimi i funksionit Profesioni Numri i punonjësve Klasa/Kategoritë e pagave
 
  Përgjegjës Sektori Shkenca Natyrore 1 III-a
  Specialist Gjuhë e Huaj 1 III-b
  Specialist Shkenca Natyrore 1 III-b
  Specialist Universiteti Bujqësor 1 III-b
  Specialist Gazetari 1 III-b
  Teknik Akademia e Arteve 1 Klasa VI
  Teknik Arsim i mesëm 1 Klasa VI
10 DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME 9
  Drejtor Ekonomist 1 II-b
  Sektori I Finacës 3
  Përgjegjës Sektori Ekonomist 1 III-a
Specialist Ekonomist 1 III-b
Specialist Ekonomist 1
Sektori i Administratës 5
Përgjegjës Sektori i Administratës Ekonomist 1 III-a/1
 – Shofer Arsim i Mesëm 1 Klasa IV
 – Shofer Arsim i Mesëm 1 Klasa IV
 – Punëtore pastrimi Arsim i Mesëm 1 Klasa I
 – Punëtor mirëmbajtje Arsim i Mesëm 1 Klasa I
11 DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË 8
   Drejtor Shkenca Shoqërore Gjeografi 1 II-b
   – Sektori i marrëdhënieve me jashtë dhe publikun 3
  Përgjegjës sektori Shkenca Shoqërore/ Histori 1 III-a
  Specialist Gazetari 1 III-b
  Punonjës Informacioni Fakulteti  i Shkencave të Natyrës 1 Klasa III
   – Sektori i burimeve njerëzore 4
  Përgjegjës sektori Jurist 1 III-a
Nr. Emërtimi i funksionit Profesioni Numri i punonjësve Klasa/Kategoritë e pagave
 
  Specialist Ekonomist 1 III-b
  Specialist arkiv protokollit Gjuhë e huaj 1 IV-b
  Protokollist Shkenca sociale 1 Klasa VII
TOTAL:   61