+355 67 303 3000 info@ama.gov.al
Select Page

Drejtoritë

DREJTORIA E PROGRAMEVE

Qëllimi i punës

Menaxhimi, studimi, verifikimi dhe funksionimi i strukturave programore të operatorëve radio e televizivë, publikë dhe privatë, konform ligjit nr. 97, datë 04.03.2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”. Monitorimi i programeve informative të operatorëve radiotelevizivë kombëtarë dhe, sipas rastit, të operatorëve lokalë, për të cilët ka vendosur më parë AMA. Monitorimi tematik (me miratim të kryetarit të AMA-s) i programeve dhe reklamave të transmetuara nga operatorë të ndryshëm radiotelevizivë apo grup operatorësh, duke ia raportuar AMA-s konstatimet, rast pas rasti, së bashku me propozimet konkrete për zgjidhjen e problemeve që vërehen.
Drejtimi i monitorimit të programeve radiotelevizive gjatë fushatave zgjedhore në bashkëpunim me KQZ-në.

Drejtor i Drejtorisë së Programeve

Arben Muka, Doktor shkencash në Gazetari dhe Komunikim me eksperiencë disa vjeçare në fushën e medias. Z. Muka ka qënë korrespondent i Deutche Welle që nga viti 1997 si dhe ekspert i medias pranë Institutit Shqiptar të Medias që prej vitit 2003. Z. Muka është angazhuar në shkrime dhe botime ku vlen të përmenden “Dinamika e transmetimeve radiofonike në Shqipëri”, “Mediat shqiptare në periudhën e pushtimit nga Italia fashiste” etj.

Kontakt: arben.muka@ama.gov.al

 

DREJTORIA PLANIFIKIMIT TË FREKUENCAVE DHE TIK

Qëllimi i punës

Planifikimi dhe Administrimi me efektivitet i frekuencave të brezit audio/audiovizive,  të përdorur nga operatorët publikë e privatë në zbatim të dispozitave të ligjit nr. 97, datë 04.03.2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”. Koordinimi me vendet fqinjë në kuadër të planifikimit dhe administrimit me efektivitet të spektrit të frekuencave. Ndjekja e inovacionit në fushën audio/audiovizive dhe nxitja e përdorimit të teknologjive të fundit në këtë fushë. Menaxhimi dhe administrimi i sistemeve të brendshme të informacionit, administrimi i sigurisë fizike dhe logjike të sistemeve mbështetëse të jashtme.

Drejtor i Drejtorisë së  Planifikimit të Frekuencave dhe TIK

Elkeda Domi diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektronike. Eksperiencë pune prej 15 vitesh në fushën e komunikimeve elektronike dhe medias audio/audiovizive. Znj. Domi ka kontribuar në hartimin e akteve ligjore, nënligjore dhe politikave kombëtare në fushën e komunikimeve elektronike dhe fushën e mediave audiovizive (Politikën e Broadband, Strategjinë e kalimit nga transmetimet analoge në transmetimet numerike,  hartimin e Planit Kombëtar të Frekuencave etj).   Gjatë eksperiencës 4-vjeçare pranë AMA-s ka dhënë kontribut të veçantë në ndjekjen e procesit të digjitalizimit të transmetimeve audiovizive në vendin tonë.

Kontakt: elkeda.domi@ama.gov.al

 

DREJTORIA JURIDIKE DHE LICENSAVE

Qëllimi i punës

Rregullimi dhe mbikëqyrja e veprimtarisë radiotelevizive publike e private në territorin e Republikës së Shqipërisë, duke garantuar zbatimin e ligjshmërisë, konkurrencën e ndershme në fushën e mediave elektronike; sugjerimi i ndryshimeve të legjislacionit dhe të rregulloreve, të cilat diktohen nga evolucioni teknologjik, ekonomik, social dhe kulturor në fushën e medias elektronike.

Kontakt: sara.xhumbari@ama.gov.al

 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

Qëllimi i punës

Organizon punën dhe përgjigjet për zbatimin e detyrave qe lidhen me menaxhimin me efektivitet të burimeve njerëzore, sipas legjislacionit në fuqi dhe strukturës organizative të AMA-s, si dhe zhvillon dhe forcon marrëdhëniet me institucionet dhe partnerët vendas dhe ndërkombëtarë në fushën e medias. Në mënyrë të veçantë, në veprimtarinë e saj, kjo drejtori mbështetet në zbatimin e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”, ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” si dhe në aktet e tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre.

Drejtor i Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Mirela Mileti diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji. Me një eksperiencë 25 vjeçare në pozicione të ndryshme në administratën shtetërore dhe në sektorin privat.

Kontakt: mirela.mileti@ama.gov.al

 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME

Qëllimi i punës

Organizon dhe kontrollon veprimtarinë financiare të institucionit në zbatim të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin”, i ndryshuar dhe të “Planit Kontabël të Përgjithshëm”. Respektimi i rregullave kryesore për mbajtjen e kontabilitetit dhe për përgatitjen e paraqitjen e informacionit financiar që nxirret nga kontabiliteti. Duke koordinuar parimet kontabël themelore veprohet dhe në zbatim të ligjit nr. 97, datë 04.03.2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe të dispozitave të tjera ligjore që rregullojnë marrëdhëniet në fushën radiotelevizive në tërësi.

Drejtor i Drejtorisë të Shërbimeve të Brendshme

Monika Plasa është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomisë, dega Financë – Kontabilitet, viti 2001, si dhe ka kryer master profesional në Administrim Biznesi, në Universitetin Albania University, Fakulteti Ekonomisë, viti 2012.  Znj. Plasa ka experiencë të gjatë në nivel drejtues në fushën e menaxhimit të burimeve financiare dhe njerëzore në institucione publike.

Kontakt: monika.plasa@ama.gov.al

 

DREJTORIA E MBIKQYRJES

Qëllimi i punës

Mbikqyr tërësinë e veprimtarisë audiovizive publike dhe private në territorin e Republikës së Shqipërisë, në mënyrë që të garantohet konkurrenca e ndershme në treg si dhe mbikqyrja e shfrytëzimit të këtij spektri nga ana e subjekteve të licencuar/autorizuar nga AMA.Ka përgjegjësi për krijimin dhe ruajtjen e databazës përmes regjistrimeve dhe monitorimeve të përmbajtjes të ofruesve të shërbimit mediatik audio dhe audioviziv.

Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes

Ervin Celaj është diplomuar në Universitetin Europian të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega Shkenca Politike, në vitin 2013, si dhe ka kryer studimet e masterit shkencore në Politika të Krahasuara, në Universitetin Europian të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, viti 2015. Z. Celaj ka eksperiencë në nivel drejtues në fushën e medias dhe burimeve njerëzore në institucione private.

Kontakt: ervin.celaj@ama.gov.al