Ligje

LIGJI NR. 97/2013 “PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

DIRECTIVE 2010/13/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

DIRECTIVE 2002/19/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

DIRECTIVE 2002/21/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

LIGJI NR. 8485, DATË 12.5.1999 “KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE”

VENDIM  NR. 914/2014 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK

LIGJI NR.9643/2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR.9800/2007, LIGJIN NR. 9855/2007 DHE LIGJIN NR. 10170/2009 “PËR PROKURIMIN PUBLIK“

LIGJI NR. 152/2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”

LIGJI NR.9367, DATË 7.4.2005 “PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE”

LIGJI NR.9131, DATË 8.9.2003 “PËR RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE”

LIGJI NR.8480, DATË 27.5.1999 “PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE”

LIGJI NR. 10 279, DATË 20.5.2010 “PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE”

LIGJI NR. 9851, DATË 26.12.2007 “PËR RATIFIKIMIN E AKTEVE FINALE TË KONFERENCËS RAJONALE TË RADIOKOMUNIKACIONEVE, PËR PLANIFIKIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT NUMERIK TOKËSOR NË PJESË TË RAJONEVE 1 DHE 3, NË BANDAT E FREKUENCËS 174-230 MHZ DHE 470-862 MHZ (RRC-06) DHE TË AKTEVE FINALE TË KONFERENCËS RAJONALE TË RADIOKOMUNIKACIONEVE, PËR RISHIKIMIN E MARRËVESHJES SË STOKHOLMIT, 1961, (RRC-06-REV. ST 61) TË ZHVILLUARA NË GJENEVË 15 MAJ – 16 QERSHOR 2006”

VENDIM NR. 466, DATË 27.2.2013 “PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE”

VENDIM NR. 480, DATË 03.06.2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE PËR APARATET MARRËSE TELEVIZIVE QË DO TË VENDOSEN NË TREG”