Akte nënligjore të miratuara

VENDIM NR. 220, DATË 01.12.2017 “MBI PËRCAKTIMIN E PAGESAVE PËR LICENCË/AUTORIZIM DHE SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE”

RREGULLORE “MBI PROCEDURAT PËR TRAJTIMIN E ANKESAVE DHE PËR USHTRIMIN E SË DREJTËS SË PËRGJIGJES”

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR DHËNIEN E LICENCËS LOKALE TË TRANSMETIMIT AUDIOVIZIV NË PERIUDHËN TRANZITORE”

RREGULLORE “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E DHËNIES SË AUTORIZIMEVE”

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT E INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË AUDIOVIZIVE TË OFRUESVE TË SHËRBIMIT MEDIATIK AUDIO DHE/OSE AUDIOVIZIV”

VENDIMI NR. 01, DATË 19.01.2017 “MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E AMA-S NR 5, DATË 22.05.2013 MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR AUTORIZIM, I NDRYSHUAR.”

RREGULLORE PËR STRUKTURËN ORGANIZATIVE TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE

RREGULLORE E AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE

UDHEZUES APLIKIMESH PËR PROJEKTE

RREGULLORE PER KRITERET DHE PROCEDURAT PËR DHËNIEN E LICENCËS KOMBËTARE TË TRANSMETIMIT AUDIOVIZIV DHE LICENCËS KOMBËTARE TË SHËRBIMIT TË PROGRAMIT AUDIOVIZIV

RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR RENDITJEN E SHËRBIMEVE AUDIO DHE OSE AUDIOVIZIVE QË MBËSHTETEN NË RRJETE NUMERIKE

VENDIM  NR. 210 DATË 16.09.2016 “MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E AMA-S NR. 6, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE “, I NDRYSHUAR

VENDIM NR. 183 DATË 6. 9 2016 “PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË AMA-S NR. 6, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE”

VENDIM  NR. 154 DATË 18. 07 2016 “MBI MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË PAGESËS VJETORE PËR LICENCË KOMBËTARE TRANSMETIMI NUMERIK TOKËSOR AUDIOVIZIV, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 4, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR  LICENCË”

RREGULLORE “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR DHËNIEN E LICENCËS SË TRANSMETIMIT AUDIO” E NDRYSHUAR

KODI I SJELLJES I ANËTARËVE TË AUTORITETIT TË MEDIAS AUDIOVIZIVE

RREGULLORE PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË TRANSMETIMIT AUDIO TË KOMUNITETIT

RREGULLORE PËR TRANSMETIM PA SHPËRBLIM TË INFORMACIONEVE, MESAZHEVE DHE NJOFTIMEVE ME INTERES TË LARTË PËR PUBLIKUN E GJERË

VENDIM  NR.101 , DATË 09.12.2015 MBI “MIRATIMIN E PROJEKTBUXHETIT PËR VITIN 2016“

VENDIM  NR. 37, DATË 11.05.2015 PËR “DISA NDRYSHIME NË  PROJEKTBUXHETIN E VITIT 2015

KODI ETIK I ADMINISTRATËS SË AMA

RREGULLORE MBI PROCEDURAT E RINOVIMIT TË LICENCAVE TË OPERATORËVE PRIVATË AUDIO DHE AUDIOVIZIVË, TË LICENCUAR SIPAS LIGJIT NR. 8410, DATË 30.09.1998 “PËR RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK E PRIVAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

KODI I TRANSMETIMIT TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE

RREGULLORE PËR LICENCIMIN E RRJETEVE NUMERIKE DHE PROGRAMEVE TË TYRE, NËPËRMJET PROCEDURËS SË BEAUTY CONTEST

VENDIM NR. 6, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR SHËRBIMET QË KRYHEN NGA AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE”

VENDIM NR. 5, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR AUTORIZIM”

VENDIM Nr. 4, DATË 22.05.2013 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR LICENCË”

VENDIM NR. 57, DATË 10.07.2015 “PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E AMA-S NR. 5, DATË 22.05.2013 “MBI  MIRATIMIN E PAGESAVE PËR AUTORIZIM”