Punësime

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe Licencave. Shkarko këtu Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin e Licencave, Drejtoria Juridike dhe e Licencave  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civilShkarko këtu

Njoftim rishpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK.  Shkarko këtu Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori Teknik në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu Njoftim për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele dhe rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e pranimit në shërbimin civil. Shkarko këtu/  Njoftim fituesi.Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu 

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave  në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Sekretar i Përgjithshëm në Autoritetin e Mediave Audiovizive. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Pergjegjes ne Sektorin e Licencave,  Drejtoria Juridike dhe e Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i inspektimit. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Çështjeve Juridike në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Administratës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtuNjoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Planifikimit të Frekuencve. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brëndshme. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim.Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Noftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Burimeve Njerëzore. Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Monitorimeve. Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu. / Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu