Punësime

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu 

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave  në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Sekretar i Përgjithshëm në Autoritetin e Mediave Audiovizive. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Pergjegjes ne Sektorin e Licencave,  Drejtoria Juridike dhe e Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i inspektimit. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Çështjeve Juridike në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Licencave në Drejtorinë Juridike dhe të Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Administratës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtuNjoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Planifikimit të Frekuencve. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brëndshme. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim.Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Noftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Burimeve Njerëzore. Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Monitorimeve. Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu. / Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Inspektimeve. Shkarko këtu/ Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu / Njoftim per paraseleksionim. Shkarko këtu ./ Njoftim fituesi. Shkarko këtu 

Njoftim për shpallje vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Administratës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu./ Njoftim testimi. Shkarko këtu. Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim për shpallje vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Financës. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu./ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Sektori i Çështjeve Juridike. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Inspektimeve. Shkarko këtuNjoftim

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Finances. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim për shpallje vend të lirë pune Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Licencave. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim për shpallje vend të lirë pune Përgjegjës Sektori i Çështjeve Juridike. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim për shpallje vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Financës. Shkarko këtu/Njoftim për paraseleksionim/ Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brëndshme. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim Fituesi.  Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist Protokoll-Arkiv. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim Fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Pergjegjes Sektori i Publikimeve dhe Bashkepunimit.Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim Fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Pergjegjes Sektori i Permbajtjes dhe Analizes. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim Fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Pergjegjes Sektori i Finances. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin e Monitorimi të Frekuencave, në Drejtorinë Teknike.Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu/ Njoftim fituesi. Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor Teknik.Shkarko këtu/ Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu / Njoftim për paraseleksionim/ Shkarko këtu /  Njoftim për paraseleksionim. Shkarko këtu / Njoftim fituesi Shkarko këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Kryetar në Këshillin e Ankesave. Shkarko këtu  / Njoftim Shkarko këtu  / Shpallje Shkarko Këtu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune Anëtar në Këshillin e Ankesave. Shkarko Këtu / Njoftim Shkarko këtu / Shpallje  Shkarko ketu

Njoftim shpallje për vend të lirë pune  specialist IT.Shkarko Këtu/ Njoftim për paraseleksionim Shkarko Këtu / Njoftim fituesi Shkarko këtu