+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Deklarata

Njoftim për çeljen e garës për dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “Për dhënien e licencave të transmetimit audio të komunitetit” miratuar me vendimin nr. 55, datë 04.04.2016 të AMA-s, si dhe vendimit nr. 64, datë 17.04.2019 të AMA-s “Për përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio të komunitetit dhe çeljen e garës për dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit” do të organizojë procedurën e përzgjedhjes së kandidaturave për dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit, për zonat e mëposhtme:

Nr. Zona e ofrimit të shërbimit Përcaktimi i operatorit Pika
transmetuese
Frekuenca
(MHz)
1. Bashkitë Elbasan, Cërrik, Belsh Audio Komuniteti Petresh

 

98

 

2.

 

 

Bashkia Vlorë Audio Komuniteti Zvërnec 89.4

 

Subjektet e interesuara për t’u pajisur me licencë transmetimi audio të komunitetit janë të lutur që të depozitojnë aplikimet në Autoritetin e Mediave Audiovizive, Rruga “Papa Gjon Pali II”, 1001, Tiranë, brenda datës 31.05.2019.

Dokumentacioni i plotë i konkurimit të kandidaturave, që përfshin:

  • Rregulloren “Për dhënien e licencave të transmetimit audio të komunitetit”;
  • Karakteristikat teknike të transmetimit dhe karakteristikat teknike të stacioneve transmetuese.

mund të tërhiqet në zyrën e Arkivë-Protokollit, në AMA, nga çdo subjekt që synon të marrë pjesë në konkurim.

 

Aplikimet do të hapen më datë 31.05.2019, ora 10.00, në mjediset e AMA-s ku aplikuesit apo përfaqësuesit e autorizuar prej tyre, kanë të drejtë të jenë të pranishëm në momentin e hapjes së dosjeve të aplikimit.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                                    

24 prill 2019

Njoftim për shtyp

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, njofton opinionin publik se në zbatim të Ligjit nr 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, gjatë muajit prill ka ndërmarrë një sërë aksionesh kontrolli kundër fenomenit të Piraterisë Televizive.

Në total janë ushtruar mbi 30 kontrolle inspektimi në zonat ku ka pasur informacion për Pirateri Televizive.

Këto kontrolle janë ushtruar kryesisht në qarqet Korcë, Dibër, Fier, Elbasan, Vlorë dhe do të vijojnë edhe në zonat e tjera të vendit.

Gjatë kontrolleve të ushtruara kanë rezultuar katër subjekte që ushtronin aktivitet të pa autorizuar nga AMA.

Ndaj këtyre subjekteve është bërë sekuestrimi i pajisjeve dhe në dy raste është proceduar edhe me masën administrative gjobë në vlerën 5 milionë lekë.

Ndaj shtatë subjekteve të pajisura me autorizim, por që transmetonin programe pa të drejtë transmetimi është marrë masa administrative gjobë me vlerë nga 1 deri në 2 milionë lekë.

Ndaj subjekteve të tjera ka vijuar kontrolli për verfikimin e kontratave të transmetimit.

AMA gjen rastin të apelojë të gjithë subjektet audiovizivë që të respektojnë kontratat e lidhura me mbajtësit e të drejtave si dhe të respektojnë zonat e ofrimit të shërbimit për të cilat gëzojnë autorizim prej saj.

Autoriteti është i vendosur që t’i japë fund këtij fenomeni negativ i cili dëmton subjektet private, Buxhetin e Shtetit si dhe konkurrencën e ndershme në tregun audioviziv.

AMA njofton të gjithë palët që ky angazhim do vijojë në mënyrë të pandërprerë.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, 24 prill 2019

Fjala e Kryetarit të AMA-s gjatë prezantimit të Raportit Vjetor 2018 në Kuvendin e Shqipërisë

Prezantimi i Raportit Vjetor 2018

 

Në respektim të parimeve themelore për garantimin e lirisë së shprehjes dhe të drejtës për informim si detyrime që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Autoriteti i Mediave Audiovizive, (AMA), gjatë vitit 2018 punoi maksimalisht për realizimin e detyrave dhe funksioneve institucionale, si një rregullator efiçent dhe i pavarur, për të garantuar konkurrencën e lirë dhe të ndershme të operatorëve në tregun audioviziv.

 

Programacioni

Bordi i AMA-s që në mbledhjen e parë të vitit 2019, më 11 janar, ka pasur në qendër të vëmendjes përmbajtjet e transmetuara nga OSHMA-të, ku ka vendosur dhe tre prioritete të monitorimit dhe vlerësimit të tyre:

–        mbrojtja e fëmijëve në transmetimet audiovizive;

–        reklamat dhe komunikimet tregtare, në edicionet informative;

–        programet audiovizive me karakter informimin mbi shëndetin/ medikamentet.

Ky qendrim i Bordit është reflektim i rregullimit të dukurive më problematike të hasura gjatë vitit 2018, viti i parë në aktivitetin 20 vjeçar të AMA-s, ku programacioni audioviziv ka marrë fokusin dhe energjinë kryesore të Autoritetit të Mediave Audiovizive.

Emisionet mbi shëndetin vlerësohen si të dobishme për informimin dhe edukimin e publikut, por abuzimet në këto hapësira transmetimi me reklama dhe promocion të aktivitetit të institucioneve private, të shërbimeve të ndryshme do të konsiderohen si shkelje.

Po kështu në fokus të monitorimit janë dhe ato kronika që përfshihen në edicionet informative, por që në fakt janë reklamë e fshehur dhe që ndikojnë në sugjestionimin e publikut për mallra apo shërbime të ndryshme.

Ndërkohë mbrojtja e fëmijeve nga përmbajtjet e dëmshme audiovizive ka qenë dhe mbetet një prioritet për Autoritetin, dhe për këtë vëmendja është jo vetëm tek monitorimi i përmbajtjeve, por dhe organizimi i tryezave me gazetarët e përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucioneve publike.

Për vitin 2018, AMA ka tërhequr vëmendjen për 134 raste, kryesisht për Televizionet Kombëtare të cilat kanë dhe ndikimin më të madh në treg,  për probleme programore.

Përgjatë vitit 2018, Këshilli i Ankesave ka shqyrtuar rreth 50 ankesa, me objekt shkeljen e parimeve të Kodit të Transmetimit gjatë kronikave për fëmijët dhe rreth fëmijëve, shkeljen e të drejtave të njeriut dhe cënimin e dinjitetit, transmetimin e reklamave të ndaluara me ligj, të reklamave të fshehta etj.

Këshilli i Ankesave është konsoliduar jo vetëm për së brendshmi por gjithashtu ka luajtur një rol të madh ndërgjegjësues në organizimin e disa konferencave dhe tryezave për tema të rëndësishme, si mbrojtja e fëmijëve, edukimi për median dhe gjuha e urrejtjes.

 

Kontrata RTSH-AMA

AMA gjatë vitit 2018, ka vijuar me vlerësimin e përmbajtjeve që emëtohen nga Transmetuesi Publik, duke realizuar dy të tilla, çdo gjashtë muaj. Synimi parësor është monitorimi i procesit të ndërtimit të buketës programore, si dhe mbulimi me sinjal i RTSH-së, duke u bazuar në plotësimin e kushteve që janë parashikuar në Kontratën e Shërbimit të Transmetuesit Publik.

Konkretisht, AMA shikon zbatueshmërinë e Kontratës në sasi (numrin e kanaleve të hapura), si dhe cilësi (nisur nga zotimet për përmbajtjet e emetuara nga ana e Tranmetuesit Publik). Materiali vlerësues i AMA-s i është paraqitur dhe drejtuesve të Transmetuesit Publik, si dhe Këshillit Drejtues.

Ndërtimi i buketës programore nga Transmetuesi Publik ka pasur rezultate pozitive dhe ka shtuar fluksin e programacionit, në përmbushje të interesit të shtresimeve të ndryshme të audiencës.

Por nga dy vlerësimet e vitit 2018 evidentohen dhe pika të Kontratës së Shërbimit që duhen parë me përparësi nga Transmetuesi Publik.

Kështu:

-Duhet të ketë dy kanale për fëmijë (deri më tani është në transmetim vetëm një kanal). Por dhe përmbajtjet që emëtohen në atë kanal, jo gjithmonë garantojnë cilësinë dhe larminë e grupmoshës që i adresohen (pjesa më e madhe janë përmbajtje arkivore, jo atraktive dhe mungon interaktiviteti).

-Duhet të emëtojë të paktën një edicion lajmesh në gjuhën e shënjave në dy kanale gjeneraliste. Deri më tani Transmetuesi Publik emëton vetëm në njërin prej kanaleve.

Ndërkohë, RTSH e ka përfunduar ngritjen e infrastrukturës numerike në të gjithë territorin. Sot, RTSH mbulon rreth 90% të popullsisë me sinjal numerik. Përveç kalimit në transmetime numerike, RTSH ka detyrimin ligjor të mbulojë me sinjal analog zonat ku ende nuk ka përfunduar procesi i digjitalizimit. RTSH në krahasim me vitin 2017 ka një mbulim shumë më të mirë dhe cilësor me sinjal numerik. Bashkëpunimi në këtë pikë me AMA-n është shumë i mirë dhe kontaktet janë të vazhdueshme si në nivel drejtues ashtu dhe teknik.

 

Partneriteti

AMA, gjatë vitit 2018, ka konsoliduar më shumë partneritetin dhe sinergjinë me institucione dhe organizma që gjithashtu angazhohen në problematikat e tregut mediatik. Përmes këtyre partneriteteve janë realizuar projekte që ndikojnë në përmirësimin e raportimit të redaksive në aspekte të tilla si, mbrojtja e fëmijëve, barazia gjinore, lajmet e rreme, edukimi mediatik apo përshtatja e gazetarëve me aplikacionet e reja.

 

Buletini Periodik i AMA-s

Gjatë vitit të kaluar, AMA ka vijuar publikimin e Buletinit Periodik, një set treguesish mbi performancën e tregut audioviziv në Republikën e Shqipërisë që del në versionin print dhe online prej vitit 2016.

Në edicionin e fundit të Buletinit, AMA pasuroi të dhënat dhe me informacionin mbi pronësinë në median audiovizive, duke e reflektuar këtë për secilin prej OSHMA-ve të licencuar. Kjo do të vijojë dhe në edicionet e tjera të Buletinit, duke përmbushur standardin e transparencës për publikun të elementit pronësor, si dhe të tjerave nga dinamika e tregut audioviziv në vendin tonë.

 

Digjitalizimi

Gjatë vitit 2018, AMA është angazhuar maksimalisht në procesin e digjitalizimit të transmetimeve audiovizive. Duhet theksuar se objektivi për mbylljen e trasmetimeve numerike në muajin shtator në zonën më të madhe me popullsi, atë Tiranë – Durrës, nuk u përmbush.

Pavarësisht ndihmës së qeverisë akorduar AMA-s për fushatën e informimit publik, pavarësisht ndihmës së qeverisë me dekodera falas për 88 mijë familje në nevojë, pavarësisht masave të marra nga qeveria apo AMA me akte nënligjore për shmangien e situatave monopol në shitjen e dekoderave, operatorët në treg nuk ishin të gatshëm t’i shërbenin publikut në kohë dhe me cilësi për pajisjen me dekodera.

Kjo rezultoi në radhë të gjata, krijimin e situatave kaotike pranë pikave të shërbimit të operatorëve. AMA përballë një situate të tillë, në interesin më të lartë të publikut, u detyrua të shtynte procesin e digjitalizimit.

Ndërkohë sqarojmë se, për familjet tashmë të pajisura me dekodera, vijojnë transmetimet digjitale tokësore që sigurojnë cilësi të lartë dhe një numër më të madh programesh televizive pa pagesë. Në zonat ku është prezent ky sinjal, është dy-trefishuar numri i programeve që transmetohen pa pagesë. Ky numër kanalesh është më i larti që ofrohet në rajon, por mbi të gjitha në përqindjen më të madhe të popullsisë.

Vlerësohet që rreth 35% e popullsisë shqiptare shikojnë në teknologjinë analoge dhe numerike pa pagesë në mbi 35 kanale. Ndërkohë, në Kosovë, Maqedoni, Greqi më pak se 10 % e popullsisë shikon kanale pa pagesë dhe në numër shumë më të reduktuar kanalesh.

Por, arritja më e madhe në lidhje me sinjalet dhe frekuencat në zonat urbane të Shqipërisë është se për herë parë, në shtator të vitit të kaluar AMA arriti mbylljen e të gjithë transmetimeve të paligjshme analoge dhe numerike. Një fenomen anormal dhe i patolerueshëm prezent prej 20 vitesh dhe agravohej nga njëri mandat i bordeve në tjetrin.

Është për t’u theksuar së gjatë këtyre 20 viteve të funksionimit të AMA-s,  problematikat e tregut audio/audiovizivë ndër vite kanë qenë në rritje dhe tregues për këtë ishte numri i operatorëve debitorë pranë AMA-s, transmetimi i tyre pa licensa, apo jashtë zonave për të cilat ishin licensuar.

Përgjatë punës së këtyre 4 viteve, sot nuk kemi asnjë operator debitor ndaj AMAs, sot nuk kemi asnjë operator kombëtar apo rajonal të jashtëligjshëm në zonat e mëdha urbane, si në analog ashtu edhe në digjital, qoftë për transmetimet audio ashtu dhe ato televizive.

AMA, ndër vite është përceptuar veçse si një institucion që jep e heq licensa, jep e heq frekuenca, ndërkohë që ligji për mediat audiovizive në mbi 70 % të tij, flet për çështje programore, respektimin e etikës, mbrojtjen e të miturve etj.

Sot me zgjidhjen përfundimtare të problematikave financiare, frekuencore apo edhe proceseve gjyqësore, AMA do ta drejtojë fokusin e saj 100% në cështjet e programacionit.

 

Konsolidimi institucional

AMA gjatë vitit të kaluar u tregua proaktive në ndërtimin dhe forcimin e urave të komunikimit me institucione dhe agjenci të tjera publike për lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit, kjo falë edhe mekanizmit të monitorimit të institucioneve të pavarura pranë Kuvendit.

Vihet re një tendencë jo fort pozitive, pasi tentohet të bëhen marrëveshje të përgjithshme dhe pa një objekt apo fushë të qartë veprimi. AMA ka kërkuar që marrëveshjet të jenë specifike dhe të qarta për objektin e veprimtarisë së tyre dhe mënyrën e bashkëpunimit mes institucioneve.

AMA çmon të domosdoshme ndërhyrjet ligjore përsa i takon piraterisë në internet. Pirateria online sot është prezent në masë, duke sjellë dëme të konsiderueshme për kompanitë dhe për buxhetin e shtetit.

Ndërkohë që diskutohet për ndërhyrje ligjore në fusha me potencial zhvillimi, në fushën e mediave dhe platformave audiovizive kemi një situatë të konsoliduar tashmë e mbi 10 vjet, por zhvillimet e viteve të fundit të teknologjisë na detyrojnë të jemi më të shpejtë në mbështetjen e kësaj industrie me akte ligjore e nënligjore.

Sot, kryefjalë e çdo tryezë diskutimi dhe takimi të rregullatorëve europiane por edhe rajonalë është zhvendosja e influencës nga media tradicionale në mediat sociale dhe platformat online.

Informacioni, burimet njerëzore dhe financiarë tashmë po drejtohen për nga media dhe platformat online, e cila është një trend në rritje, për shkak edhe të lehtësisë së aksesit të çdo individi dhe përdorimit të portaleve online nga një numër i pakufizuar personash.

Të gjithë ndajmë bindjen se hapsira online eshte një horizont i pakufi mundësish dhe të drejtash por patjetër që duhet të jetë kufi përgjegjshmërie me qëllim garantimin e së drejtës së informimit, lirisë së shprehjes, mbrojtjen e dinjitetit dhe të drejtave të tjera themelore të njeriut, respektimin dhe garantimin e së drejtës së ruajtjes së jetës private, moslejimin e transmetimeve që nxisin intolerancën ndërmjet shtetasve, moslejimi i transmetimeve që nxisin ose justifikojnë dhunën.

Si rrjedhojë, fokusi i Autoritetit do të vijojë të mbetet përafrimi i akteve rregullatore me direktivat e Bashkimit Evropian dhe me trendin e zhvillimeve teknologjike në fushën e transmetimeve audiovizive.

Gjatë vitit 2018, AMA ka mbajtur marrëdhënie shumë të mira dypalëshe me autoritetet rregullatore në rajon dhe më gjerë.

Vëmendjen më të madhe në këtë drejtim padyshim e zë bashkëpunimi me Kosovën. Së pari, në Kosovë në 95% të popullsisë flitet shqip dhe mediat shqiptare janë jo vetëm prezente por edhe aktor primar në informimin e shqiptarëve të Kosovës dhe së dyti është një treg i madh, në zhvillim e sipër, i cili nuk duhet të mbetet jashtë vëmendjes tonë. Përveç marrëveshjes së nënshkruar me KPM-në e Kosovës, kemi zhvilluar disa takime duke forcuar bashkëpunimin në fushën e digjitalizimit dhe kemi rritur shkëmbimin e informacionit.

AMA gjithashtu ka forcuar bashkëpunimin edhe me dy shtetet e tjera fqinjë, Maqedoninë dhe Greqinë, përmes takimeve dhe shkëmbimit të informacionit me autoritetet rregullatore audiovizive në këto vende.

 

Në mbyllje të fjalës time më lejoni të falenderoj Komisionin për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik dhe në veçanti drejtuesen e këtij Komisioni znj. Milva Ekonomi, jo thjesht për derën e hapur dhe mbështetjen e dhënë Autoritetit të Mediave Audiovizive por mbi të gjitha për tempin e ri dhe cilësor që i ka dhënë këtij bashkëpunimi. Bashkëpunimi me Komisionin është themelor në ngritjen cilësore dhe konsolidimin e AMAs dhe për këtë ne ju falenderojmë në mënyrë të veçantë.

Gjithashtu më lejoni të shtoj se këtë vit, AMA feston 20-vjetorin e themelimit të saj.

Sigurisht që 20 vite nuk janë shumë për një institucion i cili ka prioritet garantimin e lirisë së shprehjes dhe informimit, konkurrencës në tregun mediatik dhe rregullimin e këtij sektori. Megjithatë mund të themi se sot kemi një institucion funksional, efikas dhe të gatshëm të trajtojë sfidat e shumta që ky sekror paraqet.

 

Faleminderit për vëmendjen Tuaj!

Datë 18 prill 2019

 

Njoftim për shtyp

Bordi i Autoritetit të Mediave Audiovizive, në mbledhjen e ditës së sotme, mori masë për disa Operatorë të Shërbimeve Mediatike Audiovizive.

Bazuar në ankesat e ardhura në AMA-s dhe propozimet përkatëse, Bordi vendosi masat për rastet e mëposhtme:

RTV “Ora News”

Masën administrative me gjobë në vlerën 400,000 (katërqind mijë) lekë, ndaj RTV “Ora News”, për emisionin “Ju flet Moska”, të transmetuar në datën 18 mars 2019, me temën “Skënderbeu dhe vrasjet në xhamitë e Zelandës së Re”.

Bordi çmon se deklarime të tilla janë në shkelje të Ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Këto deklarime nxisin intolerancën ndërmjet shtetasve, justifikojnë dhunën, nuk respektojnë gjuhën dhe larminë e traditave, besimeve fetare, kulturës dhe moralit të qytetarëve. Shkelja e këtyre parimeve ligjore gjatë këtij transmetimi përbën nxitje të urrejtjes mbi baza fetare dhe, si e tillë, është e dënueshme nga ligji.

“Report” TV

Masën admministrative me gjobë në vlerën 200,000 (dyqind mijë) lekë, ndaj Televizionit “Report” Tv, pasi në emisionin “Pa gjurmë”, të datës 14.01.2019, janë dhunuar të drejtat e një fëmije, duke cenuar privatësinë dhe dinjitetin e tij.

Gjatë këtij emisioni është shkelur Ligji nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili sanksionon detyrimin që, në transmetimet e tyre mediat audiovizive të ruajnë konfidencialitetin dhe të respektojnë privatësisë e fëmijës, sikurse parashikon edhe Kodi i Transmetimit, në Seksioni 5 të tij, “Fëmijët në transmetimet audiovizive”.

TV “News 24”

Masën administrative me gjobë në vlerën 120,000 (njëqind e njëzet mijë) lekë ndaj Televizionit “News 24”, për edicionin informativ qendror të datës 15.03.2019, ora 19.00. Gjatë edicionit u evidentuan dy reklama të fshehta të dhëna njëra pas tjetrës. Këto kronika bien ndesh me kërkesat e Ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili në nenin 42, pika 1, përcakton se “komunikimet me natyrë tregtare në transmetimet audiovizive duhet të jenë qartësisht të dallueshme si të tilla. Komunikimet me natyrë tregtare të fshehura janë të ndaluara”.

Gjithashtu, transmetimi brenda edicionit të lajmeve i dy kronikave shkel edhe nenin 44 të Ligjit 97/2013 për “vendosjen e produkteve gjatë programeve”, pasi insertet konsiderohen produkte.

TV “Klan”

Masën administrative me gjobë në vlerën 120,000 (njëqind e njëzet mijë) lekë ndaj Televizionit “Klan”, pasi në programin “Rudina”, të datës 27.03.2019, nuk janë respektuar kërkesat për reklamat dhe komunikimet tregtare.

Përmbajtja e transmetuar në pjesën e dytë të programit “Rudina” kishte dhe reklamë të fshehur, që përbën mosrespektim të kërkesave të Ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenin 42, pika 1, si dhe nenin 44.

RTV “Ora News”

Bordi vendos tërheqjen e vëmendjes për Televizionin “Ora News”, pasi në emisionin “Why not”, të datës 07.04.2019, ora 19.00, rezulton në shkelje të normave ligjore dhe etike.

Bordi vëren se “fjalori i përdorur gjatë bashkëbisedimit dhe përgatitja e cigareve në studio, para kamerave, promovon përdorimin e duhanit dhe produkteve të tjera të tij, si dhe nxit fëmijët për përdorimin e këtyre produkteve të dëmshme jo vetëm për shëndetin e fëmijëve”. Kjo jo vetëm që dëmton dhe cenon fëmijët, por gjithashtu bie ndesh me ligjin organik dhe Kodin e Transmetimit, i cili detyron OSHMA-të të vendosin shenja paralajmëruese.

Transmetimet në Gjuhën e Shenjave

Bordi i AMA-s u tërheq vëmendjen operatorëve audiovizivë me licencë kombëtare për zbatimin e Ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, mbi transmetimet për personat me nevoja të veçanta shqisore dhe marrjen e masave për konkretizimin e transmetimeve me bazë gjuhën e shenjave.

Autoriteti i Mediave Audiovizive u ka bërë me dije OSHMA-ve, përmes njoftimeve zyrtare dhe shkresave të nisura, se në mbledhjen e parë të vitit 2019, Bordi i AMA-s ka vendosur tre prioritetet e monitorimit dhe vlerësimit të përmbajtjeve të emetuara, të cilat janë: 1. Mbrojtja e fëmijëve në transmetimet audiovizive; 2. Reklamat e fshehura dhe komunikimet tregtare; 3. Programet audiovizive me karakter informimin mbi shëndetin dhe medikamentet.

 

Masat e sotme janë rrjedhojë e disa tërheqjeve të vëmendjes ndaj këtyre subjekteve për të respektuar këto tre prioritete.

AMA gjen rastin të apelojë ndaj operatorëve mediatikë që, gjatë veprimtarisë së tyre të respektojnë Ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe Kodin e Transmetimit.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tirane, 17 prill 2019

AMA organizon Tryezën e Diskutimit “Mbrojtja e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme audiovizive”

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi sot më datë 26.03.2019, Tryezën e Diskutimit “Mbrojtja e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme audiovizive”. Pjesmarrës ishin përfaqësues nga OSHMA-të, por dhe nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Zyra e Komisionerit për të Dhënat Personale, Inspektoriati Shtetëror i Punës, Këshilli Shqiptar i Medias, Observatori për Mbrojtjen e Fëmijëve, Aleanca për Barazinë Gjinore etj.

Mbrojtja e të miturve në ekran është një nga temat më të rëndësishme në perfomancën e subjekteve audiovizive dhe objekt diskutimi në radhët e komunitetit të medias në përgjithësi.  Zëvendëskryetari i AMA-s, Z. Sami Nezaj, në hyrje të punimeve të Tryezës theksoi se këto aktivitete synojnë sensibilizimin e redaksive audiovizive për respektimin e kuadrit ligjor, Kodit të Transmetimit dhe akteve të tjera nënligjore që janë në fuqi.

Gjatë diskutimit u evidentua fakti se AMA për vitin 2019 ka vendosur si një nga tre prioritetet kryesore dhe monitorimin e përrmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të. Për respektimin e kërkesave të ligjit 97/2013, i ndryshuar, si dhe Kodit të Transmetimit nga monitorimet e bëra nga AMA për mbrojtjen e fëmijëve ka përmirësime, por ende u tha nga të pranishmit evidentohen neglizhenca dhe shkelje, duke transmetuar përmbajtje të dëmshme në ato orare kur mendohet se para ekranit janë fëmijët, apo dhe duke injoruar shenjat paralajmëruese.

Znj. Alma Tandili, Kryetarja e Agjencisë Shtetërore për mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në fjalën e saj theksoi se është e vendosur që në bashkëpunim me të gjithë aktorët e tjerë të bëjë ç’është e mundur për të respektuar fëmijët dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ajo i ftoi gazetarët dhe gjithë stafin e mediave që të mendojnë si fillim për fëmijët dhe më pas për shikueshmërinë apo klikimet.

Nga Këshilli Shqiptar i Medias, Znj. Klodiana Gjenerali, tha se me mjetet që Këshilli zotëron kanë organizuar shumë trajnime dhe tryeza për të ndërgjegjësuar dhe drejtuar gazetarët në lidhje me mënyrën sesi raportohet por edhe kujdesin që duhet të tregojnë kur bëhët fjalë për ngjarjet që kanë për protagonistë fëmijët. Ajo po ashtu, ftoi edhe prindërit që të sillen në mënyrë më të kujdesshme dhe të moslejojnë që fëmijët të përdorën në ekrane televizive.

Pjesë e diskutimit u bënë edhe rastet konktrete të të marra nga media audiovizive shqiptare, lidhur me etikën dhe fëmijët të cilat i solli në vëmendje të pjesmarrësve Z. Urim Bajrami, Kryetar i Këshilllit të Ankesave në AMA.

Tryeza ishte konceptuar si ndërthurrje mes prezantimeve të situatës faktike dhe diskutimit nga të pranishmit për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme audiovizive, me skena të dhunshme, të përdorimit të gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit, poronografisë, të përdorimit të lëndëve narkotike etj.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                                    

Tiranë më 26.03.2019

Vëmendje maksimale për çdo ankesë të qytetarëve ndaj transmetimeve audiovizive

Këshilli i Ankesave pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), organizoi sot tryezën e diskutimit “Zbatimi i Kodit të Transmetimit dhe roli Bordeve të Shqyrtimit të Ankesave”.

Qëllimi i këtij diskutimi me anëtarët e Bordeve të Shqyrtimit të Ankesave të Televizioneve Kombëtare dhe atyre lokale ishte njohja dhe zbatimi i Kodit të Transmetimit në punën e përditshme të mediave audiovizive si dhe njohja me udhëzimin e fundit të Këshillit të Ankesave “Mbi procedurat e trajtimit të ankesave nga Ofruesit e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA)”, problemet e hasura deri më tani dhe zgjidhjet e tyre, bashkëpunimin me Këshillin e Ankesave pranë AMA-s etj.

Kryetari i Këshillit të Ankesave, z. Urim Bajrami theksoi në diskutimin e tij se Kodi i Transmetimit ka një rëndësi thelbësore për t’u njohur dhe zbatuar nga operatorët, për t’ju përgjigjur problematikave kryesore të cilat mediat audiovizive hasin në shumicën e rasteve. Z Bajrami ndau me anëtarët e Bordeve të Shqyrtimit të Ankesave të televizioneve përvojën e deritanishme të Këshillit të Ankesave, dinamikën e ankesave të ardhura nga institucionet dhe qytetarët si dhe problematikat më të shpeshta në shkeljen apo cenimin e parimeve të Kodit të Transmetimit.

Me të pranishmit u nda nevoja për respektimin e udhëzimit, për procedurat e trajtimit të ankesave nga ana e operatorëve si një mundësi për t’ju përgjigjur kërkesave dhe shqetësimeve të qytetarëve por edhe si një formë për zbatimin sa më të mirë të Kodit të Transmetimit.

Anëtaret e Bordeve të Shqyrtimit të Ankesave nga OSHMA-ve patën mundësi të diskutonin me Këshillin e Ankesave por dhe Drejtorinë Juridike dhe Licencave pranë AMA-s mbi praktikat më të mira të eksperiencës së deritanishme për t’u zbatuar në punën e përditshme të tyre.

Pjesë e këtij diskutimi ishte edhe z. Asja Zuzevic nga Autoriteti Rregullator i Bosnje Hercegovinës e cila ndau eksperiencën e vendit të saj mbi shqyrtimin e ankesave, procedurat etj.

Në përfundim, Këshilli i Ankesave në AMA dhe Bordet e Shqyrtimit të Ankesave shprehën vlerësimin mbi praktikën e deritanishme dhe u ra dakord për një bashkëpunim të gjerë për çdo ankesë e ardhura nga qytetarët apo grupe interesi të ketë vëmendjen maksimale, për të marrë përgjigje dhe vëmendje maksimale për ti shërbyer interesit publik në transmetimet audiovizive shqiptare.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

06.03.2019

Autoritetet rregullatore të Shqipërisë dhe Kosovës takim pune mbi monitorimin dhe vlerësimin e programeve audiovizive

 Të mërkurën, datë 6 mars 2019, u zhvillua në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive në Tiranë, një takim pune mes njësive të programit dhe monitorimit nga dy autoritetet rregullatore të Shqipërisë dhe Kosovës.

Përfaqësuesit e AMA-s dhe Komisionit të Pavarur të Medias, KPM, u fokusuan më shumë tek problematikat e përmbajtjeve të emetuara, si dhe procedimin e vlerësimit të tyre në përputhje me kuadrin legjislativ në fuqi. Kjo, duke u parë në funksion të garantimit të pluralitetit në transmetimet audiovizive, të shumëllojshmërisë dhe cilësisë së programeve që emetojnë televizionet, radiot, platformat digjitale, kabllorët etj.

Takimi ishte konceptuar si një shkëmbim përvoje nga dy rregullatorët, në angazhimin e tyre për të respektuar standardet e transmetimeve në lidhje me mbrojtjen e të miturve, të evitimit të gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit të çdo forme, për reklamat e komunikimet tregtare, për ndjekjen e të drejtave autoriale të prodhimeve audio dhe audiovizuale, nivelin e veprave evropiane etj.

AMA dhe KPM po shohin mundësinë e përmirësimit të aplikimeve dhe programeve kompjuterike në dobi të monitorimit sa më cilësor dhe publikimit sistematik të të dhënave nga perfomanca e tregut audioviziv. Takime të tilla pune do të vijojnë të organizohen dhe në të ardhmen në Tiranë dhe Prishtinë, për shkëmbimin e eksperiencave dhe gjetjen e modeleve më efikase në monitorimin dhe vlerësimin e programeve audiovizive, si dhe nevojës për të ndërhyrë në përmirësimin e akteve nënligjore për këtë aspekt.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                                               

06.03.2019

AMA i bashkohet programit të Kryqit të Kuq Shqiptar për dhurimin vullnetar të gjakut

 Autoriteti i Mediave Audiovizive për të dytin vit radhazi mori pjesë në pasurimin e bankës së gjakut, programin e Kryqit të Kuq Shqiptar, me qëllim sigurimin e gjakut të mjaftueshëm për fëmijët talasemikë në Shqipëri.

Stafi i AMA-s dhuroi gjak në mënyrë vullnetare për t’u gjendur në nevojë këtyre fëmijëve, njëkohësisht duke promovuar kështu vlerat humane që përmban dhurimi vullnetar i gjakut, duke e konsideruar atë një aspekt mjaft të rëndësishëm njerëzor dhe si një vlerë e shoqërive të emancipuara.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 01.03.2019

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit

Kryetari i Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), Z. Gentian Sala, priti sot në një takim pune Z. Arben Seferaj, Kryeinspektor pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH) dhe znj. Irida Qosja, Përgjegjëse në Drejtorinë e Inspektimit për Marrëdheniet e Punës dhe Statistikës pranë ISHPSHSH.

Qëllimi i takimit ishte garantimi i zbatimit të dispozitave ligjore për kushtet e punës, mbrojtjen e punëmarrësve në ushtrimin e profesionit të tyre, pagat, sigurimin dhe mirëqënien e gazetarit në sektorin e mediave audiovizive.

Kryetari i AMA-s, z. Gentian Sala dhe homologu i tij nga ISHPSHSH, z. Arben Seferaj, parashtruan shqetësimet e tyre mbi kushtet e punës së gazetarëve si dhe shprehën gatishmërinë të rrisin dhe forcojnë bashkëpunimin ndërmjet tyre për çështje të interesit të përbashkët që lidhen me zbatimin e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e punëmarrësve në fushën e mediave audio dhe/ose audiovizive.

Ky takim zyrtar, ishte shprehje konkrete për vullnet në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, i cili u shoqëruar edhe me nënshkrimin e një memorandum bashkëpunimi me qëllim shkëmbimin e informacioneve në mënyrë sa më të shpejtë dhe efektive.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 28 shkurt 2019

AMA dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi në takim zyrtar në Tiranë

Ditën e hënë, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), u zhvillua takimi mes Agjencisë për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi me përfaqësinë e AMA-s. Në mjediset e AMA-s u pritën përfaqësia nga Agjencia Z. Darko Grgurović, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë, Z. Boris Jevrić, Zëvendës Drejtor Ekzekutiv për Radiokomunikimet, Z. Elvis Babačić, Menaxher për Radiokomunikimet Fikse dhe Mobile, Z. Amir Molazećirović, Menaxher për transmetimet audio/audiovizive.

Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i eksperiencave mes dy autoriteteve dhe konsultimi për procesin e digjitalizmit të transmetimeve dhe për ofrimin e shërbimeve mediatike të reja, si dhe intensifikimi i bashkëpunimin midis dy autoriteteve.

Takimi në terma të veçantë ishte më së shumti teknik ku disa nga çështjet kryesore që u trajtuan ishin:  Përdorimi i radiofrekuencave në brezin 800 MHz dhe interferencat e dëmshme në këtë brez; Planet e ardhshme për përdorimin e brezit 700 MHz; Aktivitetet e ardhshme në fushën e koordinimit të radiofrekuencave për radio FM dhe sistemet e DTT; Shkëmbimi i informatave dhe përvojave ndërmjet NRA-ve tona; AOB (Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet NRA-ve tona, projekteve të përbashkëta rajonale, etj).

Z.Sala njohu të pranishmit me peizazhin mediatik shqiptar por edhe me sfidat e kaluara dhe prezente të medias shqiptare në këtë periudhë. Po ashtu, ai e njohu delegacionin edhe me procesin e digjitalizimit të transmetimeve audiovizive në Shqipëri.Z.Grgurović, po ashtu e bëri të njohur.

Z. Sala dhe palën shqiptare në lidhje me zhvillimet dhe progreset e medias dhe mjedisit audioviziv dhe elektronik në Malin e Zi. Në Malin e Zi procesi i digjitalizmit ka përfunduar prej disa kohësh tanimë.

Një çështje tjetër që u diskutua gjatë takimit ishte edhe interferimi i disa radiove shqiptare në territorin e Malit të Zi, sidomos në sezonin e verës, pikë në të cilën të dy autoritet shprehën dakordësinë se do të gjendej zgjidhja teknike dhe sa më pak burokratike që do të mundësonte tejkalimin e saj.

Z.Sala dhe Z. Grgurović ranë dakord se do të vazhdojnë takimet midis tyre për të finalizuar zgjidhjen teknike të temave të axhendës, në Podgoricë apo Tiranë, por edhe për pika të tjera, në kuadër të bashkëpunimit rajonal.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 25 shkurt 2019