+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Deklarata

AMA dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi në takim zyrtar në Tiranë

Ditën e hënë, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), u zhvillua takimi mes Agjencisë për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi me përfaqësinë e AMA-s. Në mjediset e AMA-s u pritën përfaqësia nga Agjencia Z. Darko Grgurović, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë, Z. Boris Jevrić, Zëvendës Drejtor Ekzekutiv për Radiokomunikimet, Z. Elvis Babačić, Menaxher për Radiokomunikimet Fikse dhe Mobile, Z. Amir Molazećirović, Menaxher për transmetimet audio/audiovizive.

Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i eksperiencave mes dy autoriteteve dhe konsultimi për procesin e digjitalizmit të transmetimeve dhe për ofrimin e shërbimeve mediatike të reja, si dhe intensifikimi i bashkëpunimin midis dy autoriteteve.

Takimi në terma të veçantë ishte më së shumti teknik ku disa nga çështjet kryesore që u trajtuan ishin:  Përdorimi i radiofrekuencave në brezin 800 MHz dhe interferencat e dëmshme në këtë brez; Planet e ardhshme për përdorimin e brezit 700 MHz; Aktivitetet e ardhshme në fushën e koordinimit të radiofrekuencave për radio FM dhe sistemet e DTT; Shkëmbimi i informatave dhe përvojave ndërmjet NRA-ve tona; AOB (Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet NRA-ve tona, projekteve të përbashkëta rajonale, etj).

Z.Sala njohu të pranishmit me peizazhin mediatik shqiptar por edhe me sfidat e kaluara dhe prezente të medias shqiptare në këtë periudhë. Po ashtu, ai e njohu delegacionin edhe me procesin e digjitalizimit të transmetimeve audiovizive në Shqipëri.Z.Grgurović, po ashtu e bëri të njohur.

Z. Sala dhe palën shqiptare në lidhje me zhvillimet dhe progreset e medias dhe mjedisit audioviziv dhe elektronik në Malin e Zi. Në Malin e Zi procesi i digjitalizmit ka përfunduar prej disa kohësh tanimë.

Një çështje tjetër që u diskutua gjatë takimit ishte edhe interferimi i disa radiove shqiptare në territorin e Malit të Zi, sidomos në sezonin e verës, pikë në të cilën të dy autoritet shprehën dakordësinë se do të gjendej zgjidhja teknike dhe sa më pak burokratike që do të mundësonte tejkalimin e saj.

Z.Sala dhe Z. Grgurović ranë dakord se do të vazhdojnë takimet midis tyre për të finalizuar zgjidhjen teknike të temave të axhendës, në Podgoricë apo Tiranë, por edhe për pika të tjera, në kuadër të bashkëpunimit rajonal.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 25 shkurt 2019

Njoftim për çeljen e garës për dhënien e 1 (një) licence transmetimi Audio Analoge

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio”, miratuar me vendimin e AMA-s, nr. 153, datë 18.07.2016, i ndryshuar, si dhe vendimit të AMA-s, nr. 22, datë 15.02.2019 “Për çeljen e garës për dhënien e licencës private të transmetimit audio analoge dhe miratimin e dokumentacionit të licencimit ” do të organizojë procedurën e përzgjedhjes së kandidaturave për dhënien e 1 (një) licence private transmetimi audio analoge, të përbërë nga:

  1. licenca e shërbimit të programi audio;
  2. licencë për ndërtimin e operimin e rrjetit analog.

Për zonën e mëposhtme:

Nr Zona e ofrimit të shërbimit Përcaktimi i operatorit Pika e transmetimit Frekuenca (MHz)
1. Bashkia Tepelenë Audio analoge lokale Tepelenë

(qytet)

95.5

 

Subjektet e interesuara për t’u pajisur me licencë private transmetimi audio analoge, janë të lutur që të depozitojnë aplikimet në Autoritetin e Mediave Audiovizive, rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, Kutia Postare 1010, Tiranë, brenda datës 02 prill 2019, ora 10.00.

Dokumentacioni i plotë i konkurrimit të kandidaturave, që përfshin:

  • Rregulloren “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio” e ndryshuar;
  • Kushtet teknike të instalimit të pajisjeve transmetuese për secilën zonë të shpallur; (Pika e transmetimit, kanali, fuqia e transmetuesit);
  • Kërkesat programore;
  • Pagesat për licencën, taksat etj, të llogaritura për zonën në fjalë;

mund të tërhiqet në zyrën e Arkivë-Protokollit, në AMA pas kryerjes së pagesës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, nga çdo subjekt që synon të marrë pjesë në konkurrim.

Aplikimet do të hapen në datën 02 prill 2019, ora 10.00, në mjediset e AMA-s, ku subjektet aplikues apo përfaqësuesit e autorizuar prej tyre, kanë të drejtë të jenë të pranishëm në momentin e hapjes së dosjeve të aplikimit.

KPM dhe AMA në takim konsultativ për procesin e digjitalizimit në Kosovë

Ditën e hënë, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), u zhvillua takimi mes  Komisionit për Administratën Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në Kosovë, me përfaqësinë e AMA-s. Në mjediset e AMA-s u pritën përfaqësia nga Kuvendi z. Nait Hasani, z. Milaim Zeka dhe z. Valon Ramadani , po ashtu edhe z. Muja Ferati Kryetar i Komisionit  të Pavarur të Mediave, znj. Vlorë Berisha, znj. Anita Muriqi, znj. Naile Selimaj Krasniqi, z. Besim Rexhepi

Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i eksperiencave mes dy autoriteteve dhe konsultimi për procesin e digjitalizmit të transmetimeve dhe për ofrimin e shërbimeve mediatike të reja. Gjatë takimit u diskutuan çështje me rëndësi për të dy Autoritetet, si trendet e zhvillimit të medias, risitë e teknologjisë në rajon dhe më gjerë, gjithashtu edhe u shkëmbyen përvojat në lidhje me procesin e digjitalizimit të transmetimeve ku dhe u ndalën më gjatë të dy Kryetarët përkatës për të shpjeguar procesin sesi ka funksionuar në Shqipëri deri tani dhe më pas duke pritur pyetje konkrete nga përfaqësuesit e KPM-së.

Z. Hasani, shprehu dëshirën për kryerjen e procesit te digjitalizimit dhe në territorin e shtetit te Kosovës por gjithashtu shprehu shqetësimin për sfidën financiare që mund te haset në implementimin e teknologjisë.

Z. Sala e njohu delegacionin me proceset që AMA është duke punuar.  Digjitalizimi është duke vazhduar me sukses dhe pritet që të arrihen afatet e parashikuara, tha z. Sala. Po ashtu ai e njohu delegacionin edhe me sfidat që AMA-s i është dashur të përballet dhe mënyrën sesi ato janë zgjidhur. Z. Sala inkurajoi të pranishmit se digjitalizmi është një proces me shumë përfitime si për median po ashtu edhe për qytetarin.

Z. Muja Ferati, u tregua vullnetplotë për të bashkëpunuar në lidhje me fillimin dhe finalizimin e një procesi sa më të aksesueshëm për qytetarët. Ai u interesua veçanërisht për detaje teknike dhe financiare të procesit. Gjatë diskutimeve u pranua nga të dyja palët se për Kosovën do të jetë shumë me e lehtë të implementohet kjo mënyrë e re transmetimi për shkak të relievit të saj.

Në javët në vijim do të operohet me veprime konkrete dhe asistencë teknike, programore dhe juridike për çështje që do të vlerësohen si të rëndësishme në fazën e dgjitalizmit të transmetimeve ku ndodhet për momentin Republika e Kosovës.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 18.02.2019

Organizohet takimi i katërt mbi ndryshimet në ligjin e AMA-s dhe AKEP-it

Sot, më datën 11 janar 2019, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), organizuan takimin e katërt të diskutimit mbi ndryshimet në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar” dhe në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”.

Në takim morën pjesë përfaqësues të mediave elektronike, drejtues të lartë nga Ministria e Drejtësisë, Avokati i Popullit, institucioneve të tjera publike, përfaqësues të organizmave ndërkombëtare si dhe të shoqatave që në fokus të punës së tyre kanë median por edhe të drejtat e njeriut.

Takimi i katërt ishte në vazhdën e tre takimeve të mëparshëm. Zv. Ministria e Drejtësisë, Znj. Teuta Vodo, ftoi të gjitha palët të shprehnin komentet dhe rezervat e tyre në lidhje me këto projektligje dhe u shpreh bashkëpunuese për të përmirësuar projektaktet e hedhura për diskutim. Znj. Vodo njohu pjesëmarrësit me një sërë vendimesh gjyqësore të gjykatave të vendeve evropiane me objekt trajtimin e “Fake News”.

Avokati i Popullit, znj. Erinda Ballanca, e pranishme në takim dha mesazhin se çdo individ që shprehet publikisht, në median online dhe audiovizive duhet të jetë i përgjegjshëm dhe të mbajë përgjegjësi për atë që shkruan dhe publikon. Znj. Ballanca, njohu nevojën për rregullim të medias online, nëpërmjet akteve ligjore, por mbrojti idenë se vetërregullimi apo një organ tjetër jashtë AMA-s, mund t’a kryejë këtë funksion. Ajo theksoi se është përgjegjësia e secilit, konfirmimi i “faktit” të cilin e publikon dhe t’a ndajë atë nga “opinioni”.

Z. Besar Likmeta, përfaqësues i BIRN Albania, u shpreh kundër miratimit të ndryshimeve të propozuara, duke theksuar që këto akte cënojnë lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes. Z. Likmeta theksoi se për momentin në Shqipëri nuk ka fluks të fakenews por ka fluks të propagandës së qeverisë dhe pushtetit. Projektligjet janë të padenja, nga mënyra sesi trajtohen qytetarët, shtoi ai.  Z.Elvin Luku, studiues i medias dhe përfaqësues i “Medialook” ngriti problemin se projektligji nuk mbështetet në asnjë studim që përkon me realitetin mediatik shqiptar, e për rrjedhojë parashikon dhe praktika e gjoba abuzive, jopropocionale në raport me mediat tradicionale, të cilat çojnë në mbylljen e pashmangshme të portaleve.

Z. Luku tha se të gjitha qendrat mediatike dhe organizatat e kanë refuzuar këtë ligj që në frymë, sepse cilësohet si censurues. Në projektligjet e propozuara nuk ka koncepte të gazetarisë dhe sidomos të mediave online. Projektligji shkon përtej medias online dhe kërkon të preket gjithçka kalon në internet.

Z. Altin Azizaj, nga Qendra për të Drejtat e Fëmijëve, tha se të dyja projektligjet mbajnë peshë politike. Ai duke theksuar se është i nevojshëm rregullim ligjor i medias online, vuri në dukje problematikat e dy projektakteve, duke filluar me përkufizimet, formësimi i regjistrit, masa e gjobave, bllokimi i faqeve, apo çfarë ndodh me faqet online që vetëm ripublikojnë.

Znj. Alma Tandili nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës tha se agjencia është pro projektligjeve. Së shpejti do të thërrasim një konferencë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe transmetimet mbi ta, tha Znj. Tandili sepse për ne është problem sesi trajtohen fëmijët në median online.

Kryetari i AMA-s, Z. Gentian Sala i ftoi të gjithë të pranishmit të jepnin mendimet e tyre. Gazetarët janë të qëndrimit mosbesues ndaj institucioneve publike, tha Z. Sala, por në fakt parimet e paraqitura në projektin e propozuar mbeten të njëjta me ato që aplikohen në median audiovizive.

Të gjitha shqetësimet do t’i paraqiten të përmbledhura Ministrisë së Drejtësisë.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                                                                            

Tiranë, më 11.01.2019

OSHMA-të nuk duhet të transmetojnë reklama të fshehta dhe të mos abuzojnë me përmbajtjet audiovizive mbi kujdesin shëndetësor dhe marrjen e medikamenteve

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, gjatë mbledhjes së datës 11 janar 2019, e para për këtë vit, ka diskutuar gjerësisht për programacionin e transmetuar nga OSHMA-të, si dhe respektimin e ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Kodin e Transmetimit dhe akteve të tjera nënligjore që janë në fuqi. Nga vetë rëndësia që ka kjo çështje për publikun, por dhe për vetë OSHMA-të, në mbledhje ishin të ftuar dhe përfaqësues nga Këshilli i Ankesave, Drejtoria e Programeve dhe Drejtoria Juridike dhe e Licencave.

Gjatë vitit 2018, AMA ka kryer monitorime dhe vlerësime mbi përmbajtjet e monitoruara, një pjesë e të cilave janë bazuar në ankesat që kanë mbërritur në institucion nga qytetarët, organizata të ndryshme apo institucione. Mbrojtja e fëmijëve në transmetimet audiovizive, reklamat dhe komunikimet tregtare, përmbajtjet mbi kujdesin shëndetësor dhe medikamentet, evitimi i gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në çdo formë, barazia gjinore, respektimi i standardit të shkruar dhe të folur të shqipes etj., kanë qenë aspektet më të ndjeshme, për të cilat Autoriteti ka tërhequr vëmendjen e OSHMA-ve në rastet e mosrespektimit të kërkesave ligjore.

Nga bordi i AMA-s, fokusi, gjatë diskutimit në mbledhje, u përqëndrua tek hapësira e transmetimit që lidhet me reklamat dhe komunikimet tregtare, ku me gjithë përmirësimet e performancës nga subjektet audiovizive, ka ende raste të  aplikimit të promocionit të fshehtë, duke përdorur teknika të joshjes të shikuesve në mënyrë të pandërgjegjshme dhe mjete për sugjestionimin e tyre, të cilat janë të ndaluara. Si shembull tipik, gjatë mbledhjes, u përmendën në mënyrë të veçantë ato edicione të lajmeve ku përfshihen dhe “kronika” informative, të cilat në fakt janë reklamë e fshehur. Në nenin 3, pika 7, të ligjit 97/2013, i ndryshuar, përcaktohet se komunikim i fshehtë audioviziv me natyrë tregtare është “paraqitja me fjalë ose figurë e mallrave, shërbimeve, emërtimit, markës së prodhimit ose i veprimtarive të një prodhuesi mallrash ose ofruesi shërbimesh, në programe, kur një paraqitje e tillë, nga ofruesi i shërbimit të mediave, ka për qëllim të shërbejë si reklamë dhe mund të mashtrojë publikun mbi natyrën e tij.”

Përmbajtjet audiovizive me informacione dhe diskutime mbi kujdesin shëndetësor dhe prezantimin e produkteve farmaceutike, ishin një tjetër aspekt për të cilin bordi kërkoi vëmendje edhe më të madhe për të shmangur abuzimet nga operatorët. AMA, në fillim të këtij viti, u tërheq sërish vëmendjen të gjitha subjekteve audiovizive për të mos transmetuar shërbime mjekësore, si komunikim me natyrë tregtare të fshehur, për spitale, institucione shëndetësore apo personel të caktuar që shërben në to, që në të vërtetë ndikon në sugjestionimin apo keqadresimin e ndjekësve të programeve audiovizive në përzgjedhjen që ata bëjnë për marrjen e shërbimeve të kësaj natyre dhe që janë me rëndësi të dorës së parë për shëndetin.

Kujtojmë se qëndrimi i disa mjekëve në programet audiovizive bie në kundërshtim edhe me “Kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore”, ku ndalohet, për mjekun, “të merret me reklama a publicitet të çfarëdo lloji, me përjashtim të rasteve kur këto kanë qëllim shkencor apo edukativ. Në këtë rast, mjeku duhet të bëjë kujdes që publiciteti të jetë objektiv dhe në përshtatje me rregullat e deontologjisë mjekësore. Mjekut nuk i lejohet të bëjë asnjë publicitet në favor të aktivitetit të tij personal, apo të një institucioni të caktuar” (neni 60 pika3). Për rastet e prezantimit të produkteve farmaceutike, redaksitë audiovizive duhet të tregojnë kujdes maksimal për të reklamuar vetëm ato produkte farmaceutike që janë pjesë e listës së barnave që jepen pa recetën e mjekut, bazuar në listën e barnave OCT të Urdhrit të Farmacistëve.

Mbrojtja e fëmijëve gjatë transmetimeve audiovizive, u tha në mbledhjen e bordit, mbetet një prioritet për monitorimet dhe vlerësimet e AMA-s. Me gjithë përmirësimin e situatës në këtë drejtim, ende janë të pranishme shkelje, kur në oraret që fëmijët janë para ekraneve shfaqen përmbajtje të dëmshme dhune, skena të forta erotike, të përdorimit të lëndëve narkotike etj., pa kurrfarë shenje paralajmëruese, apo masë tjetër mbrojtëse, siç parashikon legjislacioni.

Mbrojtja e fëmijëve, reklamat dhe komunikimet tregtare si dhe përmbajtjet e transmetuara mbi kujdesin shëndetësor dhe përdorimin e medikamenteve janë cilësuar nga bordi si aspekte me prioritet për vitin 2019 e në vijim, ndaj dhe do të monitorohen dhe vlerësohen intensivisht. AMA u tërheq vëmendjen OSHMA-ve, private dhe publike, sidomos atyre kombëtare dhe atyre rajonale informative, që kanë dhe impakt më të madh te shikuesit, që të respektojnë kërkesat e legjislacionit. Në të kundërt, për rastet e evidentuara të shkeljeve dhe abuzimeve, tërheqjet e vëmendjes do të shoqërohen dhe me fillimin e procedurave administrative për sanksione, sipas ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

14 Janar 2018

NJOFTIM MBI PROCESIN E DIGJITALIZIMIT TË TRANSMETIMEVE TELEVIZIVE NË QARQET TIRANË E DURRËS SI DHE PËR QARKUN E VLORËS

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) njofton se mbyllja e transmetimeve analoge televizive në qarqet Tiranë dhe Durrës parashikuar për në datën 15 janar 2019, shtyhet për në datën 1 Shtator 2019.

Në këto dy qarqe, aktualisht bashkë ekzistojnë të dyja teknologjitë e transmetimit, si ato analoge ashtu edhe ato numerike, kjo metodë simultane transmetimi e cila garanton vazhdimësinë e marrjes së transmetimeve televizive edhe gjatë periudhës tranzitore, do të vijojë deri në datën 1 Shtator 2019.

Kujtojmë se, për familjet tashmë të pajisura me dekoder, vijojnë transmetimet digjitale tokësore të cilat sigurojnë cilësi të lartë në 36 kanale televizive pa pagesë.

AMA mban në konsideratë se në qarqet Tiranë dhe Durrës është përqendruar numri më i madh i banorëve dhe evidentohet, bazuar në të dhënat e deritanishme nga operatorët ekonomikë tregtarë, se ende nuk është siguruar sasia e mjaftueshme e dekoderave të tipit DVB-T2. Gjithashtu, duke mbajtur parasysh vendimin nr. 547/2018 të Autoritetit të Konkurrencës, që rekomandon rritjen e sensibilizimit ndaj opinionit publik, për qarqet e Tiranës dhe Durrësit, por edhe në qarqet në vijim ku pritet të ndodhë digjitalizimi,  AMA vijon punën për përmirësimin e fushatës informuese për publikun, përfshirë edhe ndryshimin e përmbajtjes së spoteve informuese, njoftimeve, apo zgjerimin e kanaleve të komunikimit.

Kuadri ligjor që normon procesin e digjitalizimit kërkon domosdoshmërisht pajisjen e plotë të audiencës me marrës numerikë, ose dekodera, në mënyrë që të garantohet vazhdimësia e marrjes së transmetimeve televizive edhe gjatë kësaj periudhe tranzitore.

Për këtë qëllim, AMA vijon të nxisë operatorët e tregut që të sigurojnë sasinë e mjaftueshme të këtyre pajisjeve, me qëllim finalizimin e këtij objektivi në qarqet Tiranë dhe Durrës.

Ndërkohë, AMA po finalizon zbatimin e procesit të digjitalizimit të transmetimeve televizive edhe në qarkun e Vlorës, ku është i njëjti afat i mbylljes së sinjalit analog, 1 Shtator 2019. Edhe në këtë qark janë ndezur transmetimet numerike të operatorit publik dhe të disa prej atyre private kombëtare, prej të cilave ofrohet rreth dyfishi i kanaleve televizive pa pagesë, për ato familje që janë pajisur me dekoder DVB-T2.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

11 Janar 2019

Organizohet takimi i tretë mbi ndryshimet në ligjin e AMA-s dhe AKEP-it

Sot, më datën 27 dhjetor 2018, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), organizuan takimin e tretë të diskutimit mbi ndryshimet në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar” dhe në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Në takim ishin të ftuar përfaqësues të mediave elektronike, drejtues të lartë dhe juristë nga Ministria e Drejtësisë si dhe institucioneve të tjera publike, përfaqësues të organizmave ndërkombëtare si dhe të shoqatave që në fokus të punës së tyre kanë median.

Takimi i tretë ishte i karakterit juridik. Kryetari i AMA-s, Z. Gentian Sala bëri një përmbledhje të dy tryezave pararendëse të mbajtura për diskutimet e dy projektligjeve. Takimi vijoi me një pasqyrim të dispozitave ligjore dhe përmbajtjes së tyre nga Drejtoresha Juridike dhe e Licencave, pranë AMA-s. Zëvendësministria e Drejtësisë, znj Teuta Vodo theksoi idenë se mbeten të vendosur të përmirësojnë kuadrin ligjor të deritanishëm në lidhje me mediat online. Gjatë takimit u theksua se ndryshimet janë në harmoni të plotë me direktivën e fundit të Bashkimit Europian për shërbimet audiovizive.

Gazetarët dhe përfaqësuesit e mediave të pranishme, në parim u shprehën kundër miratimit të ndryshimeve të propozuara, duke theksuar që këto akte cënojnë lirinë e medias. Vetërregullimi, goditja e fake news me anë të edukimit mediatik, gjobat jo proporcionale si dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut ishin në bazë të diskutimeve. Procesverbali mbi çështjet e diskutuara do t’i dërgohet me e-mail të pranishmëve në takim ditën e nesërme.

Në përfundim të takimit u vendos që propozimet e dala nga të pranishmit, gjatë takimit të tretë të dërgohen edhe në formë zyrtare.

Më datë 19 dhjetor në cilësinë e organit rregullator në fushën e mediave audiovizive si dhe duke mbajtur parasysh se ndryshimet e propozuara do të kenë ndikim të ndjeshëm në veprimtarinë e subjekteve, AMA ia ka përcjellë për mendim Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, dy projektligjet e sipër cituara dhe në datën 24 dhjetor 2018, i ka përcjellë për mendim pranë Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë.

Gjithashtu, në ditët në vijim AMA do t’ju njoftojë mbi takimin e radhës që do të mbahet për këto dy projektligje.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

27.12.2018

Tryezë diskutimi me platformat televizive shqiptare dhe institucionet publike që luftojnë piraterinë

Sot, në datën 20 dhjetor 2018, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi tryezën e dytë të diskutimit mbi ndryshimet e propozuara në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Ky projektligj synon krijimin e një kornize ligjore për rregullimin e përmbajtjes së informacionit që ofrohet online nga ofruesit e shërbimeve të publikimeve elektronike, me qëllim garantimin e së drejtës së informimit, të drejtës së përgjigjes si dhe mbrojtjen e dinjitetit dhe të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Duke qenë se mediat online po zënë vend gjithnjë edhe më shumë në hapësirën mediatike shqiptare ka lindur e udhës që veprimtaria e tyre të rregullohet edhe nga ana ligjore.

Në këtë takim pune që pati në qendër të diskutimeve edhe piratërinë online dhe mbrojtjen e të drejtave të transmetimet kishte përfaqësues nga AMA, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Drejtoria e Hetimit të Krimeve Financiare, Drejtoria e Hetimt të Krimeve Kompjuterike në Departamentin e Policisë Kriminale të Policisë së Shtetit si dhe përfaqësues të platformave televizive Tring dhe Digitalb. Duke qenë se subjektet audio deri tani kanë qenë të rregulluara problemet që u shtruan prej tyre ishin për rregullimin e shfaqjes së përmbajtjeve audiovizive në adresa pirate online sidomos për programet me të drejta ekskluzive.

Në takim u kërkua që në ligj të parashikohen qartë procedurat e ndalimit të këtyre akteve dhe drafti të plotësohej me komentet e tyre që problemet të zgjidhëshin sa më shpejt. Të gjithë palët e ftuara në takim u treguan shumë bashkëpunuese dhe komentet e tyre mbi projektligjin do t’i dërgojnë brenda datës 7 janar 2019.

Konsultimet për këtë projektligj do të vazhdojnë edhe ditët në vijim, me grupe me të gjera interesi.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                        

Tiranë, më 20.12.2018