Formularë Ankese

Dokumenta Bashkangjitur Formular-Ankese-per-Shkeljen-e-Kodit-te-Transmetimit.pdf pdf (551kb) Formular-Ankese-per-Drejtorine-e-Mbikeqyrjes.pdf pdf (275kb) Formular-Ankese-per-masat-e-tarifave-vjetore-te-miratuara-nga-AMA.pdf pdf (207kb) Formular-Ankese-Mbi-Caktimet-Frekuencore.pdf pdf (188kb)

Read More