+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “Për dhënien e licencave të transmetimit audio të komunitetit” miratuar me vendimin nr. 55, datë 04.04.2016 të AMA-s, si dhe vendimit nr. 64, datë 17.04.2019 të AMA-s “Për përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio të komunitetit dhe çeljen e garës për dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit” do të organizojë procedurën e përzgjedhjes së kandidaturave për dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit, për zonat e mëposhtme:

Nr. Zona e ofrimit të shërbimit Përcaktimi i operatorit Pika
transmetuese
Frekuenca
(MHz)
1. Bashkitë Elbasan, Cërrik, Belsh Audio Komuniteti Petresh

 

98

 

2.

 

 

Bashkia Vlorë Audio Komuniteti Zvërnec 89.4

 

Subjektet e interesuara për t’u pajisur me licencë transmetimi audio të komunitetit janë të lutur që të depozitojnë aplikimet në Autoritetin e Mediave Audiovizive, Rruga “Papa Gjon Pali II”, 1001, Tiranë, brenda datës 31.05.2019.

Dokumentacioni i plotë i konkurimit të kandidaturave, që përfshin:

  • Rregulloren “Për dhënien e licencave të transmetimit audio të komunitetit”;
  • Karakteristikat teknike të transmetimit dhe karakteristikat teknike të stacioneve transmetuese.

mund të tërhiqet në zyrën e Arkivë-Protokollit, në AMA, nga çdo subjekt që synon të marrë pjesë në konkurim.

 

Aplikimet do të hapen më datë 31.05.2019, ora 10.00, në mjediset e AMA-s ku aplikuesit apo përfaqësuesit e autorizuar prej tyre, kanë të drejtë të jenë të pranishëm në momentin e hapjes së dosjeve të aplikimit.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                                    

24 prill 2019