+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

NJOFTIM “PËR ÇELJEN E GARËS PËR DHËNIEN E 16 LICENCAVE TË TRANSMETIMIT AUDIO ANALOGE PRIVATE”

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “Rregullores “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio”, miratuar me vendimin nr. 153, datë 18.07.2016 të AMA-s, i ndryshuar, si dhe vendimit nr. 29, datë 21.02.2018 të AMA-s “Për çeljen e garës për dhënien e 16 licencave të transmetimit audio analoge private” do të organizojë procedurën e përzgjedhjes së kandidaturave për dhënien e 16 licencave private të transmetimit audio analoge, të përbërë nga:

  1. licenca e shërbimit të programi audio;
  2. licencë për ndërtimin e operimin e rrjetit analog.

Për zonat e mëposhtme:

 

Nr. Zona e ofrimit tӫ shӫrbimit Pӫrcaktimi i operatorit Pika
transmetuese
Frekuenca
(MHz)
 

1

Qarqet Tiranӫ dhe Durrӫs  

Audio rajonale analoge

Fushӫ Dajt 98.2
Krujӫ 90.9
2 Qarqet Tiranӫ dhe Durrӫs  

Audio rajonale analoge

Fushӫ Dajt 92.6
Krujӫ 94.7
3

 

 

 

Qarku Vlorӫ

 

 

 

Audio lokale analoge

 

 

Zvërnec 90.6
Treblovë 92.5
Himarë 89.5
Llogora 95.3
Mile 89.6
4

 

 

 

Qarku Vlorӫ

 

 

 

Audio lokale analoge Zvërnec 88.6
Treblovë 96.3
Himarë 89.8
Llogora 96
Mile 90.9
5 Qarku Lezhӫ Audio lokale analoge Tyrbe Lezhë 92.5
Rrëshen 93.1
6 Bashkia Dibӫr Audio lokale analoge Homesh (Peshkopi ) 89.2
7 Bashkia Mat Audio lokale analoge Mat 87.7
8 Bashkia Bulqizӫ Audio lokale analoge Bulqizӫ 90
9 Bashkia Klos Audio lokale analoge Klos 90.7
10 Bashkia Pӫrmet Audio lokale analoge Pӫrmet 89.2
11 Bashkia Kӫlcyrӫ Audio lokale analoge Kӫlcyrӫ 89.5
12 Bashkia Tepelenӫ Audio lokale analoge Tepelenӫ 91.7
13 Bashkia Memaliaj Audio lokale analoge Memaliaj 92.3
14 Bashkia Kukӫs Audio lokale analoge Qafӫ Prush/Kukӫs 89.4
15 Bashkia Has Audio lokale analoge Has 89.7
16 Bashkia Tropojӫ Audio lokale analoge Bajram Curri 90.8

 

Subjektet e interesuara për t’u pajisur me licencë private të transmetimit audio analoge, janë të lutur që të depozitojnë aplikimet në Autoritetin e Mediave Audiovizive, rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, Kutia Postare 1010, Tiranë, brenda datës 13.04.2018  ora 10.00.

 Dokumentacioni i plotë i konkurrimit të kandidaturave, që përfshin:

  • Rregulloren “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio” e ndryshuar;
  • Kushtet teknike të instalimit të pajisjeve transmetuese për secilën zonë të shpallur; (Pika e transmetimit, kanali, fuqia e transmetuesit);
  • Kërkesat programore;
  • Pagesat për licencën, taksat etj, të llogaritura për zonën në fjalë;

 mund të tërhiqet në zyrën e Arkivë-Protokollit, në AMA pas kryerjes së pagesës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, nga çdo subjekt që synon të marrë pjesë në konkurrim.

 Aplikimet do të hapen në datën 13.04.2018, ora 10.00, në mjediset e AMA-s, ku subjektet aplikues apo përfaqësuesit e autorizuar prej tyre, kanë të drejtë të jenë të pranishëm në momentin e hapjes së dosjeve të aplikimit.